На основу Одлуке o покретању  поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Рача путем јавног надметања-лицитације Скупштине општине Рача број 020-114/2018-I-01 од 23.08.2018.године, Комисија за спровођење поступка прибављања у јавну својину, отуђења непокретности из јавне својине и давања у закуп ствари у јавној својини општине Рача, дана 16.10.2018. године,  објављује:

Ј А В Н И   О Г Л А С

за отуђење непокретности из јавне својине општине Рача путем јавног надметања-лицитације

 

I Оглашава се отуђење непокретности из јавне својине општине Рача путем јавног надметања-лицитације, по тржишним условима, и то:

1) кп.бр. 108 К.О. Рача, у површини од 0.05.21 ха, градско грађевинско земљиште, по намени простора предвиђена за породично становање, Потес Kрагујевчић, по култури грађевинска парцела, уписана у лн. бр. 1201 К.О. Рача, јавна својина општине Рача са уделом 1/1, почетна цена-2.203,00 евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате, износ депозита-220,00 евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате,

2) кп. бр. 509/2 К.О. Рача, у површини од 0.01.07 ха, градско грађевинско земљиште, по намени простора предвиђена за мешовито становање (породично и вишепородично), Улица Милоша Обилића, по култури остало вештачки створено неплодно земљиште, уписана у лн. бр. 1201 К.О. Рача, јавна својина општине Рача са уделом 1/1, почетна цена-431,00 евро у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате, износ депозита-43,00 евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате,

3) кп. бр. 509/3 К.О. Рача, у површини од 0.00.79 ха, градско грађевинско земљиште, по намени простора предвиђена за мешовито становање (породично и вишепородично), Улица Милоша Обилића, по култури остало вештачки створено неплодно земљиште, уписана у лн. бр. 1201 К.О. Рача, јавна својина општине Рача са уделом 1/1, почетна цена-334,00 евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате, износ депозита-33,00 евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате,

4) кп. бр. 512/3 К.О. Рача, у површини од 0.00.64 ха, градско грађевинско земљиште, по намени простора предвиђена за мешовито становање (породично и вишепородично), Улица Милоша Обилића, по култури њива треће класе, уписана у лн. бр. 1201 К.О. Рача, јавна својина општине Рача са уделом 1/1, почетна цена-271,00 евро у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате, износ депозита-27,00 евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате,

5) кп.бр. 523/2 К.О. Рача, у површини од 0.04.09 ха, градско грађевинско земљиште, по намени простора предвиђена је за мешовито становање (вишепородично и породично), Улица цара Лазара, по култури воћњак 1.класе, уписана у лн. 1201 К.О. Рача, јавна својина општине Рача са уделом 1/1, почетна цена-1.730,00 евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате, износ депозита-173,00 евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате,

6) кп. бр. 665/2 К.О. Ђурђево, у површини од 0.19.06 ха, земљиште у грађевинском подручју, по намени пољопривредно земљиште, Потес Село, по култури њива четврте класе, уписана у лн. бр. 946 К.О. Ђурђево, јавна својина општине Рача са уделом 1/1, почетна цена-4.515,00 евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате, износ депозита-452,00 евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате.

 

II Право учешћа по овом огласу имају сва физичка, правна лица и предузетници који доставе благовремене и потпуне пријаве, уз пријаву доставе оригинал доказа о уплати депозита и приступе јавном надметању. Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.

Депозит се уплаћује на рачун  број 840-841151843-84 по моделу 97, са позивом на број 34-086.

Учесници који нису успели у поступку јавног надметања имају право на повраћај депозита у року од осам дана од дана спровођења јавног надметања.

III Пријаве се достављају за сваку непокретност посебно, а једно лице може доставити пријаве за више непокретности, с тим да свака пријава мора бити потпуна и уз сваку се мора доставити оригинал доказа о уплати депозита за предметну непокретност.

 

Пријава која се доставља обавезно садржи:

  1. за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, број телефона, фотокопију личне карте подносиоца и потпис, а ако је лице предузетник уз пријаву се прилаже оригинали извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 (тридесет) дана,
  2. за правна лица: назив, седиште, контакт телефон, оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старији од 30 (тридесет) дана, као и потпис овлашћеног лица у правном лицу.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника.

У пријави и на самој коверти обавезно назначити на коју катастарску парцелу која је предмет отуђења се односи Ваша пријава.

IV Лицитациони корак у поступку јавног надметања за непокретности под бројем 1 (кп.бр. 108 КО Рача), под бројем 5 (кп.бр. 523/2 КО Рача) и под бројем 6 (кп.бр. 665/2) износи 100 евра, а за непокретности под бројем 2 (кп.бр. 509/2), под бројем 3 (кп.бр. 509/3) и под бројем 4 (кп.бр. 512/3) износи 50 евра.

Непокретност се отуђује учеснику у поступку јавног надметања који понуди највишу цену. Плаћање купопродајне цене најповољнији понуђач је у обавези да плати одједном, у року од 8 дана од дана закључења купопродајног уговора. Непокретности се отуђују у „виђеном“ стању, без права купца на накнадне рекламације.

V Заинтересовани понуђач може извршити увид у документацију у погледу непокретности које су предмет отуђења, сваког радног дана у периоду од 10-14 часова у канцеларији Општинске управе број 22. Контакт особа за сва обавештења је Сања Милошевић бр. тел. 060/49-39-220, е-маил sanja.milosevic@www.raca.rs.

VI Последњи дан за подношење пријавa је 16.11.2018. године. Пријаве се могу поднети преко писарнице ОУ Рача или послати препорученом поштом на адресу: Општинска управа општине Рача, Карађорђева бр.48, 34210 Рача.

Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком „Пријава за прибављање непокретности из јавне својине општине Рача-НЕ ОТВАРАТИ“ са назнаком за коју непокретност се конкурише.

VII Јавно надметање-лицитација спровешће се дана 20.11.2018. године у канцеларији бр. 21 Општинске управе општине Рача, са почетком у 10,00 часова за непокретности под бројем 1, 2 и 3, односно са почетком у 11,00 часова за непокретности под бројем 4, 5 и 6.

VII Поступак јавног надметања ће се спровести ако је пристигла најмање једна благовремена и потпуна пријава и ако понуђач прихвати почетну цену као купопродајну. Уколико је не прихвати, исти губи право на повраћај депозита, у складу са законом.

Учесник који понуди највиши износ цене потписује изјаву о висини понуђене цене.

Уколико учесник који понуди највиши износ цене, не закључи купопродајни уговор и не уплати цену у року одређеном овим огласом, губи право на повраћај депозита.

Трошкови овере уговора, као и сви дуги трошкови који могу произићи из овог правног посла падају на терет купца.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу да учествују у јавном надметању, а такве пријаве се одбацују.

VIII Оглас ће бити објављен на сајту општине  Рача, огласној табли Општинске управе и  дневним новинама које се дистрибуирају на територији Републике Србије.

Председник Комисије

Сања Милошевић