Јaвни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења средствима буџета општине Рача у 2022. години

 

Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења средствима буџета општине Рача у 2022. години

 

На основу  члана 38. Закона о удружењима (“Службени гласник РС“ број 51/2009, 99/2011-др. Закон и 44/2018- др Закон), Одлуке о буџету општине Рача за 2022. Годину („Службени гласник општине Рача“,број 30/2021) и члана 8 .Правилника  о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рача за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења                          ( „Службени гласник општине Рача“, број 13/2019), а у складу са Уредбом о средствима за постицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, број 16/2018), Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана 11.03.2022.године, донело је

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ

                 ЈАВНОГ КОНКУРСА
за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења средствима буџета општине Рача у 2022. години

 

 1. Расписује се Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења средствима из буџета општине Рача у 2022.  години, у следећим областима:

 

 • социјалне заштите,
 • борачко инвалидске заштите,
 • заштите лица са инвалидитетом,
 • друштвене бриге о деци,
 • помоћи старима,
 • подстицање наталитета,
 • здраствене заштите,
 • заштите и промовисање људских и мањинских права,
 • заштите интерно расељених и избеглих лица,
 • образовање,
 • науке,
 • одрживог развоја,
 • заштите потрошача,
 • програми и пројекти за младе,
 • екологије,
 • заштите животне средине,
 • заштите животиње,
 • здравствене заштите,
 • подстицање и развој привредних делатности (туризам, пољопривреда, занаство, задругарство, стари и ретки занати идр.)
 • културе,
 • информисања,
 • развој културно уметничког стваралаштва,
 • активности пензионерских организација,
 • афирмисање равноправности полова,
 • хуманитарни програми,
 • други програми у којима удружења искључиво следи јавне потребе

 

 

 1. Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у буџету општине Рача за 2022. годину у износу од 2.000.000,00 динара.

 

 1. Право подношења пријаве за финансирање програма од јавног интереса имају удружења регистрована у складу са Законом о удружењима, која поднесу пријаву за донацију за финансирање програма/пројекта од јавног интереса, под условом да им је регистровано седиште на територији општине Рача или на територији Шумадијског округа, са тим да морају имати чланове са пребивалиштем на територији општине Рача и да све активности морају реализовати на територији општине Рача.

Удружење може поднети само једну пријаву на јавни конкурс са једним предлогом програма.

 

 1. Прихватљиви трошкови за финансирање су:

 

 • Трошкови инфраструктурних радова на објектима који доприносе реализацији предложених активности:
 • Трошкови набавке услуга;
 • Трошкови набавке потрошног материјала и материјала за реализацију пројекта;
 • Остали трошкови који директно произилазе из предложених активности( нпр.обука учесника, штампање пропагандног материјала,трошкови организације и сл.);
 • Трошкови ПДВа

 

 1. Неприхватљиви трошкови за финансирање су:
 • дугови и покривање губитака или дуговања;
 • ставке које се финансирају из других пројеката;
 • куповина земље или зграда, закуп, комуналне услуге и др. ” режијски трошкови”.

 

 1. Пријаве се подносе Општинском већу општине Рача – Комисији за избор програма од јавног интереса”Пријава на јавни конкурс за финансирање програма и пројеката невладиног сектора и удружења грађана у 2022.години”, адреса Карађорђева 48, 34210 Рача, поштом или на Писарници Општинске управе општине Рача, са назнаком ”Пријава на јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења из буџета општине Рача у 2022 години у року од  15 дана од дана објављивања конкурса на званичном сајту Општине Рача, искључиво на прописаном обрасцу, који је у прилогу овог јавног конкурса и чини његов саставни део.

 

Уз пријаву (Образац пријаве-прилог број 2), подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:

 • Копију Статута подносиоца пријаве
 • Одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину;
 • Одлуку надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим се конкурише за средства буџета;
 • доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;
 • детаљан опис програма, односно пројекта, за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава
 • детаљан опис програма, односно пројекта, треба да садржи следеће податке: кориснике програма/пројекта, значај, место и време реализације програма/пројекта и детаљан финансијски план;
 • потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на пројекту ако се пројекат тако реализује;
 • број чланова удружења, а ако удружење нема седиште на територији општине Рача број чланова удружења са пребивалиштем на територији општине Рача (Изјава надлежног органа удружења о броју чланова потписана и печатирана);
 • oрганизације које су већ користиле средства из буџета у претходној буџетској години достављају потврду о правдању средстава;
 • једну штампану пријаву, потписану и оверену;
 • потписану изјаву о прихватању обавезе подносиоца пријаве;
 • изјава овлашћеног заступника да рачун удружења није у блокади;

 

Образац пријаве се може преузети и на Писарници Општинске управе општине Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача или на сајту општине Рача www.raca.rs

Непотпуне пријаве и пријаве које нису на прописаном обрасцу неће бити разматране.

 

 1. Комисија разматра пријаве и утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма, коју објављује на званичној интернет страници општине Рача и порталу е-управе.

Комисија по службеној дужности утврђују да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана објављивања листе из става 1. овог члана.

На листу из става 1. овог члана,учесници конкурса могу уложити приговор у року од осам дана од њеног објављивања.

Одлуку о приговору, који мора бити образложен, Општинско веће општине Рача доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Након спроведеног поступка комисија сачињава предлог Oдлуке о избору програма који ће се финансирати, са наведеним износима новчаних средстава и исти доставља  Опшинском већу општине Рача у року од 15 дана од дана истека рока за подношење приговора

Одлуку о избору програма, Општинско веће општине Рача доноси у року од 15 дана од дана достављања предлога Одлуке и исту објављује на званичној интернет страници општине Рача и порталу е-Управе.

Након доношења одлуке Председник општине закључује уговор о финансирању и суфинансирању програма из буџета општине Рача. Закљученим уговором уређују се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: утврђен предмет програма, рок у коме се програм реализује, конкретне обавезе уговорних страна, износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, рокови и у коме се подносе извештаји, инструменти обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења уговорне обавезе – предмета програма и повраћај неутрошених средстава.

У случају да се носилац пројекта не одазове закључењу уговора у року од 7 дана сматраће се да је одустао од закључења уговора.

Реализација пројектних активности које подразумевају коришћење финансијских средстава одобрених од стране Општине Рача не може почети пре потписивања уговора.

Удружења су у обавези да предузму све потребне мере у циљу избегавања сукоба интереса приликом коришћења наменских средстава и о томе одмах обавесте Општинско веће општине Рача, у складу са законом. (Прилог број 1)

Корисници средстава обавезни су да доставе периодичне и завршне наративне и финансијске извештаје у роковима предвиђеним закљученим уговором, надлежном одсеку за послове финансија Општинске управе општине Рача. (Образац извештаја се налази у прилогу документације-прилог број 4).

 

Ако се приликом праћења реализације пројеката утврди ненаменско трошење средстава или постоје друге незаконитости и неправилности, надлежни одсек за послове финансија Општинске управе општине Рача о томе обавештава Општинско веће општине Рача, које доноси одлуку о раскиду уговора, захтева повраћај средстава, односно активира инструменте обезбеђења.

Раскидом уговора удружење је у обавези да врати целокупан износ додељених средстава са законском затезном каматом од дана трансфера средстава.

 

 1. Трајање програма:

 

Рок за реализацију програма/пројекта је 31.12.2022. године.

 1. Oсновна мерила и критеријуми за избор програма и пројекта који се финансирају из буџета општине Рача:
 • усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и локалном
  нивоу – 30 бодова;
 • допринос развоју привредне делатности – 20 бодова;
 • допринос одрживом развоју- 10 бодова;
 • усклађеност са јавним потребама и интересима грађана -5 бодова;
 • усмереност ка већем броју корисника -10 бодова;

Посебна мерила и критеријуми:

 

 • број чланова организације:-до 50 чланова – 5 бодова;
 • од 50 до 150 чланова -10 бодова;
 • преко 150 чланова- 25 бодова.

 

 1. Јавни позив објавити на званичној интернет страни општине Рача, oгласној табли Општинске управе Општине Рача и порталу е-Управе.

 

За све додатне информације везане за пријављивање на јавни конкурс заинтересовани се могу обратити Милени Јовановић на број телефона 069/73-46-23

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ број 18/2016, 95/2018-аутентично тумачење) прописано је између осталог да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Подносилац захтева је дужан да попуни изјаву којом се опрадељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то учинии самостално. Наведене изјава (Образац 1) се налази у прилогу документације-прилог број 4.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 021-86/22- II-01

Дана: 11.03.2022. године

 

Председник Општинског већа

општине Рача

 

___________________________________

 

 

 • Комисији за спровођење конкурсног поступка и разматрање пријава за  доделу средстава и подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма која реализују удружења;
 • Интернет страници општине Рача;
 • Архиви.

Образац предлога пројекта са пратећом документацијом можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Prilozi uz Konkurs.zip