Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења средствима буџета општине Рача у 2022. години

 

На основу  члана 38. Закона о удружењима (“Службени гласник РС“ број 51/2009, 99/2011-др. Закон и 44/2018- др Закон), Одлуке о буџету општине Рача за 2022. Годину („Службени гласник општине Рача“,број 30/2021) и члана 8 .Правилника  о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рача за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења                          ( „Службени гласник општине Рача“, број 13/2019), а у складу са Уредбом о средствима за постицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, број 16/2018), Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана 11.03.2022.године, донело је

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ

                 ЈАВНОГ КОНКУРСА
за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења средствима буџета општине Рача у 2022. години

 

  1. Расписује се Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења средствима из буџета општине Рача у 2022.  години, у следећим областима:

 

 

 

  1. Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у буџету општине Рача за 2022. годину у износу од 2.000.000,00 динара.

 

  1. Право подношења пријаве за финансирање програма од јавног интереса имају удружења регистрована у складу са Законом о удружењима, која поднесу пријаву за донацију за финансирање програма/пројекта од јавног интереса, под условом да им је регистровано седиште на територији општине Рача или на територији Шумадијског округа, са тим да морају имати чланове са пребивалиштем на територији општине Рача и да све активности морају реализовати на територији општине Рача.

Удружење може поднети само једну пријаву на јавни конкурс са једним предлогом програма.

 

  1. Прихватљиви трошкови за финансирање су:

 

 

  1. Неприхватљиви трошкови за финансирање су:

 

  1. Пријаве се подносе Општинском већу општине Рача – Комисији за избор програма од јавног интереса”Пријава на јавни конкурс за финансирање програма и пројеката невладиног сектора и удружења грађана у 2022.години”, адреса Карађорђева 48, 34210 Рача, поштом или на Писарници Општинске управе општине Рача, са назнаком ”Пријава на јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења из буџета општине Рача у 2022 години у року од  15 дана од дана објављивања конкурса на званичном сајту Општине Рача, искључиво на прописаном обрасцу, који је у прилогу овог јавног конкурса и чини његов саставни део.

 

Уз пријаву (Образац пријаве-прилог број 2), подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:

 

Образац пријаве се може преузети и на Писарници Општинске управе општине Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача или на сајту општине Рача www.raca.rs

Непотпуне пријаве и пријаве које нису на прописаном обрасцу неће бити разматране.

 

  1. Комисија разматра пријаве и утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма, коју објављује на званичној интернет страници општине Рача и порталу е-управе.

Комисија по службеној дужности утврђују да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана објављивања листе из става 1. овог члана.

На листу из става 1. овог члана,учесници конкурса могу уложити приговор у року од осам дана од њеног објављивања.

Одлуку о приговору, који мора бити образложен, Општинско веће општине Рача доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Након спроведеног поступка комисија сачињава предлог Oдлуке о избору програма који ће се финансирати, са наведеним износима новчаних средстава и исти доставља  Опшинском већу општине Рача у року од 15 дана од дана истека рока за подношење приговора

Одлуку о избору програма, Општинско веће општине Рача доноси у року од 15 дана од дана достављања предлога Одлуке и исту објављује на званичној интернет страници општине Рача и порталу е-Управе.

Након доношења одлуке Председник општине закључује уговор о финансирању и суфинансирању програма из буџета општине Рача. Закљученим уговором уређују се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: утврђен предмет програма, рок у коме се програм реализује, конкретне обавезе уговорних страна, износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, рокови и у коме се подносе извештаји, инструменти обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења уговорне обавезе – предмета програма и повраћај неутрошених средстава.

У случају да се носилац пројекта не одазове закључењу уговора у року од 7 дана сматраће се да је одустао од закључења уговора.

Реализација пројектних активности које подразумевају коришћење финансијских средстава одобрених од стране Општине Рача не може почети пре потписивања уговора.

Удружења су у обавези да предузму све потребне мере у циљу избегавања сукоба интереса приликом коришћења наменских средстава и о томе одмах обавесте Општинско веће општине Рача, у складу са законом. (Прилог број 1)

Корисници средстава обавезни су да доставе периодичне и завршне наративне и финансијске извештаје у роковима предвиђеним закљученим уговором, надлежном одсеку за послове финансија Општинске управе општине Рача. (Образац извештаја се налази у прилогу документације-прилог број 4).

 

Ако се приликом праћења реализације пројеката утврди ненаменско трошење средстава или постоје друге незаконитости и неправилности, надлежни одсек за послове финансија Општинске управе општине Рача о томе обавештава Општинско веће општине Рача, које доноси одлуку о раскиду уговора, захтева повраћај средстава, односно активира инструменте обезбеђења.

Раскидом уговора удружење је у обавези да врати целокупан износ додељених средстава са законском затезном каматом од дана трансфера средстава.

 

  1. Трајање програма:

 

Рок за реализацију програма/пројекта је 31.12.2022. године.

  1. Oсновна мерила и критеријуми за избор програма и пројекта који се финансирају из буџета општине Рача:

Посебна мерила и критеријуми:

 

 

  1. Јавни позив објавити на званичној интернет страни општине Рача, oгласној табли Општинске управе Општине Рача и порталу е-Управе.

 

За све додатне информације везане за пријављивање на јавни конкурс заинтересовани се могу обратити Милени Јовановић на број телефона 069/73-46-23

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ број 18/2016, 95/2018-аутентично тумачење) прописано је између осталог да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Подносилац захтева је дужан да попуни изјаву којом се опрадељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то учинии самостално. Наведене изјава (Образац 1) се налази у прилогу документације-прилог број 4.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 021-86/22- II-01

Дана: 11.03.2022. године

 

Председник Општинског већа

општине Рача

 

___________________________________

 

 

Образац предлога пројекта са пратећом документацијом можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Prilozi uz Konkurs.zip