На основу члана 32. става 6. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“, број 36/2006), Одлуке о четвртом ребалансу буџета општине Рача за 2018. годину  („Службени гласник општине Рача“,  број 18/2018), члана 4. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним цркавама и верским заједницама на територији општине Рача ( „Службени гласник општине Рача“, број 7/2014), а у складу са Уредбом о средствима за постицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, број 18/2018), Општинско веће општине Рача, расписује дана  02.11.2018.године :

ЈАВНИ КОНКУРС
За доделу средства традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Рача у 2018.години

 

 1. Расписује сеЈавни конкурс за доделу средства традиционалним црквама и верским заједницама на територији општине Рача из буџета општине Рача у 2018. години.

 

 1. Средства намењена традиционалним црквама и верским заједницама по овом јавном конкурсу користе се за :
  изградњу или обнову цркава и верских објеката;
  • адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката;
  • инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката;
  • финансирање догађаја битних за верску заједницу;

 

 1. Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у буџету општине Рача за 2018. годину у износу од 1.500.000,00 динара.
 2. Право подношења пријаве по овом јавном конкурсу имају традиционалне цркве и верске заједнице које се налазе на територји општине Рача.
 3. Прихватљиви трошкови за финансирање су:
  – Трошкови инфраструктурних радова на објектима који доприносе реализацији предложених активности;
  – Трошкови израде пројектне документације;
  – Трошкови набавке услуга;
  – Трошкови набавке потрошног материјала и материјала за реализацију пројекта;
  – Остали трошкови који директно произилазе из предложених активности;
  – Трошкови ПДВа.

 

 1. Неприхватљиви трошкови за финансирање су :
  – дугови и покривање губитака или дуговања;
  – ставке које се финансирају из других пројеката;
  – куповина земље или зграда, закуп, комуналне услуге и др. ” режијски трошкови”.

 

 1. Пријаве се подносе:

Општинском већу општине Рача – Комисији за спровођење поступка расподеле средстава за традиционалне цркве и верске заједнице,адреса Карађорђева 48, 34210 Рача, поштом или на писарници општинске управе општине Рача, са назнаком ”Пријава на јавни конкурс за традиционалне цркве и верске заједнице у 2018. години“ у року од 15 дана од дана објављивања на званичном сајту Општине Рача, искључиво на прописаном обрасцу, који је у прилогу овог јавног позива и чини његов саставни део.

 

 1. Документација која се подноси:
  – Попуњен и печатиран образац пријаве-Обрзац се налази у прилогу документације-прилог број 1,
  –  Потписана изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве;
  –  Картон депонованих потписа;

– Број подрачуна отворен код Управе за трезор Министарства финансија.
–  Цркве и верске заједнице које су користиле средства за финансирање програма/пројекат одобрена од стране општине Рача у 2017. години, достављају потврду о правдању средстава.

Учесници на конкурсу уз пријаву  и документацију, подносе и пројекат који садржи:

– одлуку органа цркве или верске заједнице о извођењу радова,

предрачун радова.

– потребне дозволе и сагласности надлежних органа предвиђених законом и другим прописима који регулишу област планирања и изградње.

 

 Образац пријаве се може преузети на Писарници општинске управе општине Рача , Карађорђева 48, 34210 Рача или на сајту општине Рача www.raca.rs.

Документација се подноси у два штампана примерка.

 1. Непотпуне пријаве и пријаве које нису на прописаном обрасцу неће бити разматране.Комисија разматра приспеле пријаве и саставља извешатај о свим поднетим пријавама, сачињава предлог о расподели средстава учесницима на конкурсу који се финансирају из буџета општине Рача и исте доставља Опшинском већу у року од 8 дана од дана закључења Конкурса. Општинско веће у року од 15 дана од достављеног извештаја Комисије, доноси Одлуку о начину и висини расподеле средстава за традиционалне цркве и верске заједнице из буџета општине Рача за 2018. годину.  Одлука о додели средстава се објављује на званичном сајту општине Рача, у локалним средствима јавног информисања.и Службеном гласнику општине Рача.

Након доношења Одлуке о додели средства са носиоцем пројекта/програма закључује се уговор којим се прецизно одређују права, обавезе и одговорности уговорених страна, а нарочито: утврђен предмет пројекта/програма, рок у коме се пројекат реализије, конкретне обавезе уговорених страна, износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, инструменте обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију пројекта, односно за случај неизвршења уговорене обавезе-предмета пројекта, начин извештавања и потребну документацију која се доставља у циљу правдања утрошка одобрених средстава, као и друга питања која су од значаја за реализацију пројекта.

У случају да се носилац пројекта не одазове закључењу уговора у року од 7 дана сматраће се да је одустао од закључења уговора.

Реализација пројектних активности које подразумевају коришћење финансијских средстава одобрених од стране Општине Рача не може почети пре потписивања уговора.

 

Корисници средстава дужни су да доставе завршни наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта Општинском већу општине Рача у року од 15 дана од дана завршетка реализације, а најкасније до 15.01.2019. године. (Образац извештаја се налази у прилогу документације-прилог број 2).

У случају неблаговремене доставе извештаја и одступања од одобренох пројекта без претходне сагласности Општинског већа-Комисије, подносилац пројекта са којим је закључен уговор дужан је да у буџет Општине Рача врати износ средстава одобрених у складу са уговором.

 1. Трајање програма:

Рок за реализацију програма/пројекта је 31.12.2018. године.

 1. Критеријуми за доделу средстава из буџета општине Рача:
  – јасно дефинисане активности – 40 бодова;
  – обухват броја корисника- 60 бодова.
 2. Јавни конкурсобјавити на званичној интернет страни општине Рача и oгласној табли општинске управе општине Рача.

За све додатне информације везане за пријављивање на јавни конкурс заинтересовани се могу обратити Анкици Станојевић на број:0698084070.

 

Напомена:

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ број 18/2016) прописано је између осталог да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибаља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

 

 

 

Подносилац захтева је дужан да попуни изјаву којом се опрадељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то учинии самостално. Наведене изјава (Образац 1) се налази у прилогу документације-прилог број 3.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 

Број:  401-584/2018-II-01
Дана: 02.11.2018. године

                                                                        Председник општинског већа

општине Рача

Ненад Савковић

OБРАЗАЦ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА-ПРОГР АМА,ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-прилог 1

Образац извештаја о реализацији пројекта-прилог 2 (1)

Изјава ОБРАЗАЦ 1 -прилог 3 (1)