Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЧА

Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој

 

у складу са чл. 60.- 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) и чл. 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“, број 32/19)

 

о г л а ш а в а

J А В Н И  П О З И В

за

Ј А В Н У  П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У

Урбанистичког пројекта за реконструкцију школске зграде спратности По+П+2+Пк и анекса са фискултурном салом спратности По+П+1 и доградњу затвореног базена спратности П, помоћног објекта спратности П и амфитеатра спратности П, на к.п.бр. 122/1, 121/1, 116/1, 268/1, 109/3 К.О. Рача

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА урбанистичког пројекта одржаће се од 22. до 28.августа 2020. године, у трајању од 7 дана у згради ОУ Рача, Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој, канцеларија број 22, ул. Карађорђева бр.48 Рача, као и на интернет страници Општине Рача (http://www.raca.rs ).

Подносилац захтева за потврђивање Урбанистичког пројекта је Општина Рача, Карађорђева бр.48, Рача.

Обрађивач урбанистичког пројекта је „ФОРМА АНТИКА“ доо, Синђелићев Трг 1/7, 18000 Ниш.

За давање обавештења о јавној презентацији овлашћена је Емилија Чолаковић д.и.а. Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, ул. Карађорђева бр.48, Рача.

Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта путем mail-a ranko@formaantika.co.rs;

Заинтересована физичка и правна лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат у згради ОУ Рача, Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој, канцеларија број 22, ул. Карађорђева бр.48 Рача, сваког радног дана од 11 до 14 часова, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Општинској управи општине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, ул. Карађорђева бр.48, 34210 Рача, у току трајања јавне презентације, закључно са 28.августом 2020. године.

Oглас

Урбанистички пројекат можете преузети на следећем линку: www.raca.rs/docs/Урбанистички пројекат-Основна школа Карађорђе, Рача.zip