Р е п у б л и к а С р б и ј а

 Општина Рача

Председник општине Рача

Број: 021-166/2022-III-01

Датум: 16.05. 2022. године

У складу са Одлуком Општинског већа општине Рача, број 320-20/2022-II-01 од 16.05.2022.гoдине, Председник општине Рача расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

За пријављивање за колективну посету пољопривредника међународном пољопривредном сајму у Новом Саду дана 24.05.2022.године

у организацији општине Рача

Председник општине Рача, расписује позив којим обавештава:

 – физичка лица-нисиоце и чланове комерцијалног породичног пољопривредног газдинства

– предузетнике и правна лица

која су уписана у регистар пољопривредних газдинства са седиштем газдинства на  територији општине Рача, да  се пријаве за колективну посету међународнoм пољопривредноми сајму у Новом Саду у организацији општине Рача дана 24.05.2022.године (уторак).

Рок за пријављивање је до дана 20.05.2022.г..

Јединица локалне самоуправе –општина Рача, у висини од 100% сноси трошкове превоза на сајам и колективних улазница (са ПДВ-ом)  за пријављене пољопривреднике који испуњавају услове.

Напомена: Број путника за колективну посету ограничен је до броја 150. Уколико се број пријављених пољопривредника до ограниченог броја испуни пре прописаног рока за пријављивање, обуставиће се пријављивање.

Полазак из Раче (паркинг простор испред зграде ОШ “Карађорђе“ у Рачи) је планиран за 07,00 часова, повратак са сајма у 17,00 часова.

Потребна документација:

  1. Потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинства у 2022.години-НА УВИД
  2. Лична карта – НА УВИД

Пријављивање се врши сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова, у просторијама Општинске управе Општине Рача, у Рачи, улица Карађорђева број 48,  канцеларија бр.6.

Овај јавни позив објавити на интернет страници Општине Рача и огласним таблама месних канцеларија и Општинске управе Рача.

                                                                                                П Р Е Д С Е Д Н И К

О П Ш Т И Н Е   Р А Ч А

____________________

        Ненад Савковић