На основу Закључка Штаба за ванредне ситуације општине Рача, бр.021-154/2018-I-02 од 19.06.2018.г.  и члана 63. став 1.тачка 12. Статута општине Рача (,,Службени гласник општине Рача“, број 6/2008, 2/2010 и 12/2010 и 13/2017) Председник општине Рача, дана 20.06.2018.године, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење пријава за утврђивање процене оштећења на пољопривредним усевима/културама на територији општине Рача услед елементарних непогода града и поплаве

  1. I) Позивају се грађани којима је услед елементарне непогоде-града дана 13.06.2018.године и услед елементарне непогоде –поплаве дана 18.06.2018.г. причињена штета на пољопривредним усевима/културама на територији општине Рача у насељеним местима Доње Јарушице, Борци, Ђурђево, Сараново и Сепци да насталу штету пријаве надлежном органу јединице локалне самоуправе.

  1. II) Пријаве се подносе Комисији за утврђивање процене оштећења на пољопривредним културама/усевима од елементарних непогода- града и поплаве  на територији општине Рача, која је образована Решењем Председника општине Рача.

           III) Пријаве грађана ће се примати од датума објављивања овог јавног позива, а закључно са 07. 07. 2018. године у 15,00 часова.

  1. IV) Образац пријаве оштећења од града/поплаве је саставни део овог Јавног позива.Подносиоци пријава су дужни да уз пријаву поднесу и прописану документацију наведену у обрасцу пријаве оштећења.

            Обрасци пријаве се могу преузети сваког радног дана на писарници и кацеларији бр.6 Општинске управе Рача.

  1. V) Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

  1. VI) Овај јавни позив објавити на интернет страници општине Рача: raca.rs и огласним таблама месних канцеларија и Oпштинске управе Рача.

           

Број: 021-258/2018-III-01                                                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Дана: 20.06. 2018. године                                                                                                                                                                      Ненад Савковић

 

Прилози

Захтев за пријавом
Јавни позив за пријаву штете од града и поплава