ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЧА

            У складу са чл. 60.- 63. Закона о планирањуи  изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/2012, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) и чланом 91. Правилникa о садржини, начину и поступку израде докуменатa просторног и урбанистичког планирања („СлужбенигласникРС“, број 32/19):

ОГЛАШАВА

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ КОТЛАРНИЦЕ НА ДЕЛУ  КП. БР. 301/1 К.О.РАЧА, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА

 

 Подносилац захтева за потврдуУрбанистичког пројекта за изградњу котларнице на делу  кп. бр. 301/1К.О.Рача, на територији општине Рача je ОУ општине Рача, Карађорђева бр. 48 Рача. Обрађивач урбанистичког пројекта је „БК УРБИНГ “ д.о.о.Краљево из Краљева, .

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ КОТЛАРНИЦЕ НА  ДЕЛУ КП. БР. 301/1 К.О.РАЧА, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 7 ДАНА, ОД 21. ДО 28. ФЕБРУАРА 2020. ГОДИНЕ У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАЧА, У КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ 22, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР 48 , РАДНИМ ДАНОМ ОД 0900 ДО 1400 ЧАСОВА.

Физичка и правна лица примедбе на Урбанистички пројекат за изградњу котларнице на територији општине Рача могу доставити на писарници Општинске управе Рача искључиво у писаном облику закључно са 28.02.2020. године.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у Урбанистички пројекат за изградњу котларнице на кп.бр. 301/1К.О.Рача, на територији општине Рача  све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби, пружиће Општинска управа – Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој, овлашћено лице за давање обавештења је Ивана Богдановић, дипл.грађ.инж .

У току трајања јавне презентације оглас Урбанистичког пројекта за изградњу котларнице  на кп.бр. 301/1, К.О.Рача, на територији општине Рача  биће изложен на огласној табли Општине Рача и на интернет страници Општине Рача www.raca.rs као и у дневном листу „Данас“.

У року од три дана од дана завршетка јавне презентације Општинска управа – Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој ће доставити Комисији за планове општине Рача Урбанистички пројекат за изградњу котларнице на делу  кп.бр. 301/1 К.О. Рача, на територији општине Рача са  Извештајем о одржаној јавној презентацији која садржи све примедбе и сугестије заинтересованих лица, достављене у периоду одржавања јавне презентације, у складу са Законом.

Комисија за планове је дужна да у року од 8 дана изврши проверу усклађености Урбанистичког пројекта за изградњу котларнице  са Планом детаљне  регулације Спортско-школског комплекса у Рачи (Службени гласник Општине Рача број, 20/2019) и  Законом о планирању  и изградњи (Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/2012, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) и  размотри све писмене примедбе и сугестије достављене у Извештају из предходног става и у наведеном року достави свој Извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта Одељењу за изградњу,  урбанизам и локални економски развој  општине Рача, у свему у складу са Законом.

Урбанистички пројекат котларнице можете преузети на следећем линку: www.raca.rs/docs/Urbanisticki projekat kotlarnice.pdf