На основу Закључка Штаба за ванредне ситуације општине Рача, бр.021-234/2019-I-02 од 05.06.2019.г., члана 15. Закона о обнови након елементарних и других непогода (,,Службени гласник РС“ бр.112/15)  и члана 67. став 1.тачка 9., 22.) и 25.) Статута општине Рача (,,Службени гласник општине Рача“, број 3/2019) Председник општине Рача, дана 13.06.2019.године, објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење пријава за утврђивање процене оштећења на пољопривредним усевима/културама на територији општине Рача услед елементарне непогоде

поплаве у јуну месецу 2019.године

I) Позивају се грађани којима је услед елементарне непогоде-поплаве која је последица изливања  бујичних водотокова II реда, обилних падавина и бујица (бујични то), као и сувишних атмосферских вода и спорог одвођења тих вода услед неповољне хидролошке ситуације дана 04.,05 и 06. јуна  године причињена штета на пољопривредним усевима/културама на територији општине Рача и сточном фонду да насталу штету пријаве надлежном органу јединице локалне самоуправе.

II) Пријаве се подносе Комисији за утврђивање процене оштећења на пољопривредним културама/усевима од на територији општине Рача услед последица више силе обилних падавина и бујица у јуну месецу 2019., која је образована Решењем Председника општине Рача.

 III) Пријаве грађана ће се примати од датума објављивања овог јавног позива, а закључно са 01. 07. 2019. године у 15,00 часова.

IV) Образац пријаве оштећења од поплаве је саставни део овог Јавног позива.Подносиоци пријава су дужни да уз пријаву поднесу и прописану документацију наведену у обрасцу пријаве оштећења.

Обрасци пријаве се могу преузети сваког радног дана на писарници и кацеларији бр.6 Општинске управе Рача.

V) Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VI) Овај јавни позив објавити на интернет страници општине Рача: raca.rs и огласним таблама месних канцеларија и Oпштинске управе Рача.

           

 

Број: 021-253/2019-III-01

Дана: 13.06. 2019. године                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                        Ненад Савковић

Јавни позив-пољопривреда

Oбразац за пријаву штете од поплава-пољопривреда

Изјава 2019