РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

Председник општине Рача

Број: 320-41/2021-III-01

Датум: 11.06. 2021. године

 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2022. ГОДИНУ

 

 

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/20) и чланом 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини на територији општине Рача („Службени гласник општине Рача“ број 13/2017), надлежни орган општине Рача, расписује јавни позив којим обавештава:

 

 

да доставе потребну документацију Комисији за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 2022.годину ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за 2022. годину, до дана 31.октобра 2021. године.

 

Потребна документација:

 

 

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 2022. годину, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

 

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова, у просторијама Одељења за привреду, пољопривреду, буџет и финасије, Општинске управе општине Рача, у Рачи, Улица Карађорђева, бр.48, канцеларија бр.6 или са сајта www.raca.rs.

 

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2021. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавнoм позиву сматраће се неблаговременим и Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача ya 2022.годину ће га вратити подносиоцу неотворен.

 

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине/града или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2022. годину“ за Комисију за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 2022. годину, на адресу: Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и финасије, Општинске управе општине Рача, ул.Карађорђева, бр. 48. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

 

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Драгана Прокић, телефон: 034/751-175, email:dragana.prokic@www.raca.rs или лично у просторијама Одељења за привреду, пољопривреду, буџет и финсије, Општинске управе Рача, Улица Карађорђева, бр.48, први спрат, канцеларија бр.6..

 

 

Овај јавни позив објавити јавном гласилу “Службеном гласнику општине  Рача”, на интернет страници општине Рача: www.raca.rs и огласним таблама месних канцеларија.

 

 

П Р Е Д С Е Д Н И К

О П Ш Т И Н Е   Р А Ч А

____________________

Ненад Савковић

Захтев_без накнаде_Рача.2022

Јавни позив 320-41-2021-IV-03-2