На основу члана  20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години, број: 401-78/2020-III-01 од 02.03.2020. године и Решења Председника општине Рача број 401-78/2020-III-01, од 29.05.2020. године, о образовању Kомисије за израду Јавног позива и одабир стручног лица за пружање подршке деци са сметњама у говору и оштећеним слухом, у оквиру Пројекта  „Мере популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020.години“, (у даљем тексту: Комисија), доноси:

 

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ И ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНИ ПОЗИВ

за одабир стручног лица за пружање подршке деци са сметњама у говору и оштећеним слухом, у оквиру Пројекта „Мере популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години“ у општини Рача

 

Позивају се заинтересована лица, која испуњавају наведене услове да се у периоду од 09.06.2020. године, до 11.06.2020. године до 15 часова пријаве са документацијом у писарници Општинске управе општине Рача, улица Карађорђева број 48, 34210 Рача, са назнаком за Комисију за израду Јавног позива и одабир стручног лица за пружање подршке деци са сметњама у говору и оштећеним слухом, у оквиру Пројекта  „Мере популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020.години“.

 

Јавним позивом је предвиђено ангажовање једног лица. Одабрано лице употребом и тумачењем знаковног језика помагаће деци и одраслима са сметњама у говору и оштећеним слухом приликом њиховог обраћања државним институцијама и пружаће им подршку да остваре своја законом загарантована права.

 

           Услови које кандидат треба да испуњава:

 

– Диплома о стеченом средњем образовању;

– Сертификат којим се признаје основна стручна оспособљеност за звање преводиоца знаковног језика.

 

*Наведене доказе доставити уз пријаву.

 

 

       Избор кандидата обавиће се по истеку рока наведеног у јавном позиву.

 

       Комисија задржава право да пре избора обави разговор са пријављеним кандидатима.

 

       Уговор о делу биће потписан након избора кандидата, између Општине Рача и изабраног лица, у складу са законом.

 

       Детаљне информације могу се добити у периоду од 09.06.2020. до 11.06.2020. године, у времену од 10,00 до 15,00 часова, на број телефона 062/752-287 (контакт особа: Лидија Чоходар, Председник Комисије).

 

 

Комисија за за израду Јавног позива и одабир стручног лица за пружање подршке деци са сметњама у говору и оштећеним слухом, у оквиру Пројекта  „Мере популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020.години“

 

 

Број: 021-211/2020-III-01                                                              Председник комисије

Дана: 09.06.2020. године                                                                    Лидија Чоходар