На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години, број: 401-78/2020-III-01 од 02.03.2020. године и Решења Председника општине Рача број 401-78 /2020-III-01, од 26.05.2020. године, Комисија за израду јавног позива и одабир одговарајућих стручних лица за рад у Саветовалишту за дојење и негу детета, у оквиру пројекта „Meре популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години“ (у даљем тексту: Комисија), објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за одабир одговарајућих стручних лица за рад у Саветовалишту за дојење и негу детета, у оквиру пројекта „Meре популационе политике јединица локалне самоуправе у

Републици Србији у 2020. години “

 

Позивају се заинтересована лица, која испуњавају наведене услове, са територије општине Рача да се у периоду од 08.06.2020. године, до 11.06.2020 године пријаве са документацијом у времену од 08,00 до 12,00 часова, у писарници Општинске управе општине Рача, улица Карађорђева број 48, 34210 Рача, са назнаком за Комисију за израду јавног позива и одабир одговарајућих стручних лица за рад у Саветовалишту за дојење и негу детета, у оквиру пројекта „Meре популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години“

 

Јавним позивом је предвиђено ангажовање два едукатора. Одабрани едукатори радиће у Саветовалишту и пружати савете и едукације младим родитељима и трудницама. Током едукације биће обрађене следеће теме: почетак дојења, како функционише дојење, проблеми током дојења, престанак дојења, митови и недоумице, правилан одгој и нега бебе. За потребе рада Саветовалишта биће организован call centar „Halo beba“, путем кога ће младе маме и тате моћи да добију савете у вези неге детета, као и да се информишу о својим правима и обавезама из области здравствене заштите.

 

           Услови које кандидат треба да испуњава:

Доказ: оверена фотокопија дипломе о завршеном специјалистичком испиту

Доказ: потврда послодавца

Доказ: оверена фотокопија лиценце

*Наведене доказе доставити уз пријаву.

 

Избор кандидата обавиће се по истеку рока наведеног у јавном позиву.

 

Комисија задржава право да пре избора обави разговор са пријављеним кандидатима.

 

Уговор о делу биће потписан након избора кандидата, између Општине Рача и сваког изабраног лица, у складу са законом.

 

Детаљне информације могу се добити у периоду од 08.06.2020. до 11.06.2020. године, у времену од 08,00 до 12,00 часова, у просторијама општине Рача (канцеларија број 18), улица Карађорђева број 48, 34210 Рача или на телефон 062/8040845 (контакт особа Сандра Живковић, запослена у Општинској управи општине Рача).

 

Комисија за израду јавног позива и одабир одговарајућих стручних лица за рад у Саветовалишту за дојење и негу детета, у оквиру пројекта „Meре популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години“

 

 

Број: 021-206/20-III-01                                                                                 Председник комисије

Дана: 05.06.2020. године                                                                                     Сандра Живковић