На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), Уговора о донацији, број донације:UNOPS-SwissPRO-2020-GRANT-039 од 17.12.2020. године у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“ и Решења Председника општине Рача број 021-377/2020-III-01, од 27.01.2021. године, Комисија за израду јавног позива и одабир мобилног тима за подршку  грађанима у руралним  месним заједницама (у даљем тексту: Комисија), објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за одабир одговарајућег  доктора  опште медицине и психолога за рад у мобилном тиму  за подршку  грађанима   у оквиру пројекта Равноправно у будућност

       Позивају се заинтересована лица, која испуњавају наведене услове  да се у периоду од 05.02.2021. године, до 09.02.2021. године пријаве са документацијом у времену од 08,00 до 12,00 часова, у писарници Општинске управе општине Рача, улица Карађорђева број 48, 34210 Рача, са назнаком за Комисију за израду јавног позива и одабир  одговарајућег доктора опште медицине и психолога за рад у мобилном тима за подршку грађанима  у оквиру  пројекта „Равноправно  у будућност“.

 

Јавним позивом је предвиђено ангажовање доктора опште медицине и доктора психолога. Мобилни тим ће чинити претходно навени доктори, затим представник Центра за социјални рад и правник за пружање  бесплатне правне помоћи. С обзиром да је правник за пружање бесплатне правне помоћи  запослен  у Општинској управи  општине Рача , а да је представник Центра за социјални рад  члан тима  и представник МРР-а , Комисија врши одабир доктора опште медицине и доктора психолога.

Задатак мобилног тима биће посета  руралним месним  заједницама и пружање подршке осетљивим групама  становништва, пре свега  женама које су претрпеле насиље, које су кориснице  социјалне помоћи , ОСИ, које имају потребу  за здравственим лечењем  или потребу  да остваре нека своја законом загарантована права.

 

           Услови које кандидат треба да испуњава:

Доказ: оверена фотокопија дипломе о завршеном специјалистичком испиту

Доказ: потврда послодавца

Доказ: оверена фотокопија лиценце

*Наведене доказе доставити уз пријаву.

 

Избор кандидата обавиће се по истеку рока наведеног у јавном позиву.

 

Комисија задржава право да пре избора обави разговор са пријављеним кандидатима.

 

Уговор о делу биће потписан након избора кандидата, између Општине Рача и сваког изабраног лица, у складу са законом.

 

Детаљне информације могу се добити у периоду од 05.02.2021.године до 09.02.2021. године, у времену од 08,00 до 12,00 часова, у просторијама општине Рача, улица Карађорђева број 48, 34210 Рача или на телефон 069/8084-089 (контакт особа Снежана Миљковић, дипломирани правник, запослена у Општинској управи општине Рача).

 

Комисија за израду јавног позива и  одабир одговарајућег доктора опште медицине и психолога за рад у мобилном тиму за подршку грађанима   у оквиру пројекта „Равноправно у будућност

 

 

Број: 021-34/2021-III-01                                                                               Председник комисије

Дана: 04.02.2021. године                                                                                  Снежана Миљковић