На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години, број: 401-68/2019-III-01 од 16.04.2019. године и Решења Председника општине Рача број 401-68 /2019-III-01, од 23.04.2019. године, Комисија за израду јавног позива и одабир незапослених жена за реализацију пилот пројекта „Супер бака“, у оквиру пројекта „Meре популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години“ (у даљем тексту: Комисија), објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за одабир незапослених жена за реализацију пилот пројекта „Супер бака“,

у оквиру пројекта  „Meре популационе политике јединица локалне самоуправе у

Републици Србији у 2019. години “

 

Позивају се незапослене жене са територије општине Рача, које се воде у евиденцији Националне службе за запошљавање-филијала Крагујевац- испостава Рача,  да се у периоду од 07.05.2019. године, до 13.05.2019. године, пријаве са документацијом у времену од  08,00 до 12,00 часова, у писарници Општинске управе општине Рача, улица Карађорђева број 48, 34210 Рача, са назнаком за Комисију за одабир незапослених жена за реализацију пилот пројекта „Супер бака“.

Пилот пројекат  „Супер бака“, подразумева ангажовање пет незапослених жена, које ће након едукације у ПУ „Наша радост“ у Рачи, пружати услуге чувања деце запослених родитеља чија су деца на листи чекања у ПУ „Наша радост“ у Рачи, породицама које су у стању потребе.

Комисија ће уз помоћ Националне службе за запошљавање-филијале Крагујевац- испоставе Рача, извршити одабир пет незапослених жена које испуњавају услове по овом јавном позиву.

Након одабира, ангажована лица биће у обавези да приме инструкције и послушају савете васпитачица ПУ „Наша радост“ у Рачи.

Током пружање услуге чувања деце, „Супер бакама“ ће бити на располагању запослени у ПУ „Наша радост“ у Рачи, за сваку врсту савета и помоћи.

 

           Услови које кандидат треба да испуњава:

Доказ: Уверење Националне службе за запошљавање-филијала Крагујевац- испоставе Рача.

Доказ: Оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми.

Доказ: Фотокопија важеће личне карте (Чиповану  личну карту очитати).

*Наведене доказе доставити уз пријаву.

 

Избор кандидата обавиће се по истеку рока наведеног у јавном позиву.

Комисија задржава право да пре избора обави разговор са пријављеним кандидатима.

 

Уговор о делу биће потписан након избора кандидата, између Општине Рача и сваког изабраног лица, у складу са законом, а период трајања уговора је 8 месеци.

 

Детаљне информације могу се добити у периоду од 07.05.2019. до 13.05.2019. године, у времену од 08,00 до 12,00 часова, у просторијама општине Рача (канцеларија број 14), улица Карађорђева број 48, 34210 Рача или на телефон 069/8084092  (контакт особа Бранко Радосављевић, помоћник Председника општине Рача).

 

Комисија за израду јавног позива и одабир незапослених жена за реализацију пилот пројекта „Супер бака“, у оквиру пројекта „Meре популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години“

 

 

Број: 021-193/2019-III-01                                                                         Председник комисије

Дана: 03.05.2019. године                                                                              Борко Петровић