На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), Уговора о донацији, број донације:UNOPS-SwissPRO-2021-GRANT-013 од 05.05.2021. године у оквиру пројекта „Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ у општини Рача“, Решења Председника општине Рача број 021-68/2021-III-01, од 09.08.2021. године и Одлуке о изради  јавног позива бр.021-249/2021-III-01 од 12.08.2021.год.,Комисија за припрему јавних позива и одабир локалне ОЦД за лиценцирање и едукатора за образовање социјалних радника и припрему локалне ОЦД за лиценцирање, у оквиру пројекта „Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ у општини Рача“ (у даљем тексту: Комисија), објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за одабир едукатора за образовање социјалних радника и припрему локалне ОЦД за лиценцирање,  у оквиру пројекта Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ у општини Рача

 

Позивају се заинтересована лица, која испуњавају наведене услове да се у периоду од 16.08.2021. године, до 23.08.2021. године пријаве са документацијом у времену од 08,00 до 12,00 часова, у писарници Општинске управе општине Рача, улица Карађорђева број 48, 34210 Рача, са назнаком за Комисију за одабир едукатора за образовање социјалних радника и припрему локалне ОЦД за лиценцирање, у оквиру пројекта „Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ у општини Рача“.

Јавним позивом је предвиђен одабир едукатора са релевантним искуством у области лиценцирања услуга социјалне заштите, за припрему лиценцирања ОЦД и едукацију социјалних радника Центра за социјални рад и радника из Општинске управе.

Едукатор ће бити ангажован од тренутка закључења Уговора до краја реализације пројекта 26.04.2022.год. и мораће да припреми одабрану ОЦД за лиценцирање према Правилнику о лиценцирању Министарства за рад и социјална питања Републике Србије.Заједно са едукатором,одабрана ОЦД ће морати да припреми сву потребну документацију за лиценцирање,а након припреме биће у обавези да се пријави за лиценцирање у Министарству за рад и социјална питања.

Ангажовани едукатор имаће обавезу да едукује запослене у Центру за социјални рад и запослене у Одељењу за социјална питања Општинске управе у области социјалне заштите и „помоћи у кући“.Едукација запослених биће организована кроз програме обуке и округле столове.Едукатор и запослени у Општинској управи биће у обавези да припреме документацију неопходну за побољшање услуга социјалне заштите у општини Рача.

           Услови које кандидат треба да испуњава:

 

Доказ:потврда послодавца

Доказ:оверена фотокопија лиценце

*Наведене доказе доставити уз пријаву.

Предност при избору едукатора имаће она лица која поседују искуство у области лиценцирања услуга социјалне заштите,при чему ће се водити рачуна о броју реализованих послова у области лиценцирања услуга социјалне заштите.

Избор кандидата обавиће се по истеку рока наведеног у јавном позиву.

 

Комисија задржава право да пре избора обави разговор са пријављеним кандидатима.

Уговор ће бити потписан након избора кандидата, између Општине Рача и изабраног лица, у складу са законом.

Детаљне информације могу се добити у периоду од 16.08.2021.године, до 23.08.2021. године, у времену од 08,00 до 12,00 часова, у просторијама општине Рача, улица Карађорђева број 48, 34210 Рача или на телефон 069/7346-23 (контакт особа Милена Јовановић, дипломирани правник, ангажована за рад у Општинској управи општине Рача).

   

Комисија за припрему јавних позива и одабир локалне ОЦД за лиценцирање и едукатора за образовање социјалних радника и припрему локалне ОЦД за лиценцирање, у оквиру пројекта „Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ у општини Рача“.

 

Број: 021-251/2021-III-01                                                                             Председник комисије

Дана: 12.08.2021. године                                                                                  Милена Јовановић