Јавно комуналнo предузећe “Рача“ из Раче на основу Одлуке Надзорног одбора број 127-2 од 07.05.2018.године  доноси Oдлуку о расписивању :

ЈАВНОГ ОГЛАСА

РАДИ  ИЗДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА-БИФЕА НА ОЛИМПИЈСКИМ БАЗЕНИМА У РАЧИ У СЕЗОНИ “ЛЕТО 2018‘,

ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА-ЛИЦИТАЦИЈЕ

 

Предмет лицитације је закуп пословног простора-бифеа на пливачким базенима у сезони “ЛЕТО 2018“, који се налази у оквиру зграде пословних услуга, постојећој на кп.бр. 301/77, уписаној у лн.бр. 1201 К.О. Рача.

Бифе се даје у закуп на одређено време-до завршетка летње сезоне купања у 2018.години.

Почетна цена лицитације износи 390.000,00 динара са ПДВ-ом.

Депозит износи 10% од почетног износа закупнине, који се уплаћује на тек.рачун број 150-832-67 или на шалтеру благајне код ЈКП „Рача“, најкасније до истека рока за подношење пријава.

Лицитациони корак износи 10.000,00 динара.

Пријава која се подноси обавезно садржи:

-доказ о уплати депозита,

-за физичка лица: име и презиме, бр.личне карте, ЈМБГ,

-за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, бр. личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број,

-за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

Рок за подношење пријава је до 23.05.2018.године. до 09,30 часова.

Излицитирани износ закупац је у обавези да уплати приликом закључења уговора, а исти се закључује одмах по завршетку лицитације.

Сви остали услови издавања биће регулисани Уговором са закупцем.

 

ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА ОДРЖАЋЕ СЕ ДАНА 23.05.2018.ГОДИНЕ

у просторијама Ј.К.П. “РАЧА“ у Рачи ул.Карађорђева 53 са почетком у 10,00 часова.

 

За све ближе информације обратите се на телефон 034/751-339 ,751-221.

 

У Рачи, 08.05.2018. год.                                                                              Ј.К.П.“ РАЧА“-РАЧА      

                                                                                                                  дип.инж.електротехнике   

                                                                                                                 Дејан Вељковић, директор