На основу чланова 6. и 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“ број 16/2018) и  члана 23.  став 3. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Рача („Сл. гласник општине Рача“ бр. 24/2015),  и Одлуке председника општине број 361-4/2018-III-01 од 17.04.2018. године, Комисија за спровођење поступка прибављања у јавну својину, отуђења непокретности из јавне својине и давања у закуп ствари у јавној својини општине Рача, дана 18.04.2018. године,  расписује:

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

о спровођењу поступка  прикупљања писаних понуда за издавањe у закуп пословног простора  у јавној својини општине Рача, у МЗ Мало Крчмаре

 

 1. Издаје се у закуп непокретност у јавној својини општине Рача, пословна просторија у површини од 10,91 м2, која се налази у оквиру зграде здравства, на парцели 508/4, уписане у лн. бр. 434 К.О. Мало Крчмаре.
 2. Непокретност се даје у закуп путем прикупљања писаних понуда.
 3. Пословна просторија се даје у закуп на период од 3 године.
 4. Пословна просторија се даје у закуп ради обављања фармацеутске делатности (отварања апотеке) и не може се користити у друге сврхе. Предметна непокретност се не може издати у подзакуп.
 5. Почетна, односно најнижа висина закупнине на месечном нивоу износи 150 динара по м2, без пдв-а односно 1.636,50 динара без пдв-а  за укупну површину просторије.
 6. Износ депозита одређује се у висини од 10% од најниже висине закупнине, односно у висини од 163,00 динара. Депозит се уплаћује на посебан рачун Општине број 840-742152843-59  по моделу 97 и позивом на број 34-086. Учесник уз понуду мора доставити и доказ о уплати депозита. Учесници који нису успели у поступку прикупљања писмених понуда имају право на повраћај депозита у року од осам дана од дана спровођења поступка прикупљања писмених понуда.
 7. Учесници поступка издавања у закуп пословног простора из тачке 1. овог огласа, путем прикупљања писмених понуда  могу да буду сва физичка и правна лица  која су код надлежног органа регистрована за обављање фармацеутске делатности / апотеке и која са Републичким фондом за здравствено осигурање имају закључен Уговор о издавању лекова на рецепт и да наведену делатност обављају најмање 2 (две) године.
 8. Правно односно физичко лице коме је послови простор дат у закуп обавезно је да користи пословни простор у складу са наменом која је утврђена Уговором, не даје пословни простор у подзакуп, односно уступа на коришћење, у уговореном року плаћа закупнину. Трошкове ел. енерије закупац плаћа према квадратури пословног простора. Чува и одржава уређаје и апарате и другу опрему са којом је пословни простор дат у закуп, преда пословни простор по истеку времена закупа у исправном стању, надокнади штету насталу у пословном простору и опреми која му је предата на коришћење, осим оне настале  услед редовне употребе.
 9. Пословни простор се издаје у виђеном стању. Закупац има право  о свом трошку да изведе неопходне радове како би закупљени простор био подобан за обављање фармацеутске делатности.
 10. Правно односно физичко лице коме је пословни простор дат у закуп ради обављања фармацеутске деелатности дужно је обезбедити услове да ту делатност у закупљеном простору обавља најмање у обиму радног времена доктора медицине у истом објекту.
 11. Понуда која се доставља обавезно садржи:

-износ закупнине, без пдв-а, која се нуди, са назнаком да се конкурише за закуп пословног простора у МЗ Мало Крчмаре,

-за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, број телефона, фотокопију личне карте подносиоца и потпис, а ако је лице предузетник уз понуду се прилаже оригинали извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 (тридесет) дана,

-за правна лица: назив, седиште, контакт телефон, оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старији од 30 (тридесет) дана, као и потпис овлашћеног лица у правном лицу.

-оверену изјаву понуђача да са Републичким фондом за здравствено осигурање има закључен уговор о издавању лекова на рецепт, са навођењем броја Уговора  и датума закључења или оверену фотокопију уговора са Републичким фондом за здравствено осигурање.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника.

 1. Неблаговремене и непотпуне понуде као и понуде са понуђеним износом закупнине испод 1.636,50 динара без пдв-а биће одбачене.
 2. Писане понуде се достављају у року од 15 дана од дана објављивања огласа на сајту општине, огласној табли општине и  у локалним средствима јавног информисања. Последњи дан за подношење понуда је 03.05.2018 године и исте се подносе преко писарнице Општинске управе Рача или препорученом поштом на адресу: Општинска управа општине Рача, Карађорђева бр.48, 34210 Рача, у затвореној коверти, са назнаком „Понуда за закуп пословног простора у МЗ Мало Крчмаре-НЕ ОТВАРАТИ“.
 3. Достављањем понуде понуђач у целости прихвата услове овог огласа који ће бити унети у уговор о закупу.
 4. Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у документацију и пословни простор  који се даје у закуп сваког радног дана од 10-14 часова, са претходним заказивањем код председника Комисије, Сање Милошевић, на тел 060/49-39-220.
 5. Отварање понуда обавиће се дана 04.05.2018. године са почетком у 12 часова у згради Општине Рача , Карађорђева 48 у  канцеларији број 22. Понуде се не могу мењати након отварања. Отварању понуда могу  присуствовати овлашћени представници понуђача.
 6. Пословни простор ће се дати у закуп најповољнијем понуђачу, тј лицу које понуди највећу цену закупнине на месечном нивоу и са њим ће се закључити Уговор о закупу. Приликом оцене понуда узимају се понуђене цене закупа без пдв-а. Пословни простор ће се издати под условом да буде примљена најмање једна благовремена и потпуна понуда.
 7. Уколико у поступку два или више понуђача, чије су понуде најповољније понуђачи понуде исти износ закупнине, Комисија ће позвати понуђаче да у року од три дана доставе нову писану, затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду. Уколико понуђачи не доставе нову понуду или ако доставе нову понуду са истим износом закупнине, Комисија ће путем жреба извршити избор најповољнијег понуђача.
 8. Оглас ће бити објављен на сајту општине Рача, огласној табли Општинске управе и  у локалним средствима јавног информисања.

 

 

Председник Комисије

Сања Милошевић