На основу Одлуке o покретању  поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Рача путем јавног надметања-лицитације Скупштине општине Рача број 020-8/2018-I-01 од 31.01.2018.године, Комисија за спровођење поступка прибављања у јавну својину, отуђења непокретности из јавне својине и давања у закуп ствари у јавној својини општине Рача, дана 23.04.2018. године,  објављује:

Ј А В Н И   О Г Л А С

за отуђење непокретности из јавне својине општине Рача путем јавног надметања-лицитације

 

I Оглашава се отуђење непокретности из јавне својине општине Рача путем јавног надметања-лицитације, по тржишним условима, и то:

А) кп. бр. 69/6 К.О. Вучић, у површини од 0.07.19 ха, грађевинско земљиште, по намени простора предвиђена делом за становање у оквиру мешовите намене (са комерцијалним и производним делатностима), а делом за пољопривредно земљиште, потес Луг, по култури њива друге класе, уписана у ЛН. бр. 824 К.О. Вучић, јавна својина општине Рача са уделом 1/1, почетна цена-1.703,00 еура у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате, износ депозита-170,00 еура у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате.

Б) кп. бр. 69/7 К.О. Вучић, у површини од 0.27.31 ха, грађевинско земљиште, по намени простора предвиђена делом за становање у оквиру мешовите намене (са комерцијалним и производним делатностима), а делом за пољопривредно земљиште, потес Луг, по култури њива друге класе, уписана у ЛН бр. 824 К.О. Вучић, јавна својина општине Рача са уделом 1/1, почетна цена-6.467,00 еура у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате, износ депозита-647,00 еура у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате.

В) кп. бр. 835 К.О. Вучић, у површини од 0.04.73 ха ( 71м2-земљиште под зградом и 402м2-пашњак), грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, по намени простора предвиђена је за грађевинско подручје насеља-постојеће изграђено земљиште, потес Д.Поље, по култури земљиште под зградом-објектом и пашњак, уписана у ЛН бр. 824 К.О. Вучић, јавна својина општине Рача са уделом 1/1, почетна цена-1.120,00 еура у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате, износ депозита-112,00 еура у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате.

II Право учешћа по овом огласу имају сва физичка, правна лица и предузетници који доставе благовремене и потпуне пријаве, уз пријаву доставе оригинал доказа о уплати депозита и приступе јавном надметању. Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.

Депозит се уплаћује на рачун  број 840-841151843-84 по моделу 97, са позивом на број 34-086.

Учесници који нису успели у поступку јавног надметања имају право на повраћај депозита у року од осам дана од дана спровођења јавног надметања.

III Пријаве се достављају за сваку непокретност посебно, а једно лице може доставити пријаве за више непокретности, с тим да уз сваку пријаву мора доставити оригинал доказа о уплати депозита за предметну непокретност.

Пријава која се доставља обавезно садржи:

  1. за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, број телефона, фотокопију личне карте подносиоца и потпис, а ако је лице предузетник уз пријаву се прилаже оригинали извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 (тридесет) дана,
  2. за правна лица: назив, седиште, контакт телефон, оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старији од 30 (тридесет) дана, као и потпис овлашћеног лица у правном лицу.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника.

У пријави и на самој коверти обавезно назначити на коју катастарску парцелу која је предмет отуђења се односи Ваша пријава.

IV Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи 100 еура.

Непокретност се отуђује учеснику у поступку јавног надметања који понуди највишу цену. Плаћање купопродајне цене најповољнији понуђач је у обавези да плати одједном, у року од 30 дана од дана закључења купопродајног уговора. Непокретности се отуђују у „виђеном“ стању, без права купца на накнадне рекламације.

V Заинтересовани понуђач може извршити увид у документацију у погледу непокретности које су предмет отуђења, сваког радног дана у периоду од 10-14 часова у канцеларији Општинске управе број 22. Контакт особа за сва обавештења је Сања Милошевић бр. тел. 060/49-39-220.

VI Последњи дан за подношење пријавa је 08.05.2018. године. Пријаве се могу поднети преко писарнице ОУ Рача или послати препорученом поштом на адресу: Општинска управа општине Рача, Карађорђева бр.48, 34210 Рача.

Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком „Пријава за прибављање непокретности из јавне својине општине Рача-НЕ ОТВАРАТИ“ са назнаком за коју непокретност се конкурише.

VII Јавно надметање-лицитација спровешће се дана 10.05.2018. године у канцеларији бр. 22 Општинске управе општине Рача, са почетком у 10,00 часова.

VII Поступак јавног надметања ће се спровести ако је пристигла најмање једна благовремена и потпуна пријава и ако понуђач прихвати почетну цену као купопродајну. Уколико је не прихвати, исти губи право на повраћај депозита, у складу са законом.

Учесник који понуди највиши износ цене потписује изјаву о висини понуђене цене.

Уколико учесник који понуди највиши износ цене, не закључи купопродајни уговор и не уплати цену у року одређеном овим огласом, губи право на повраћај депозита.

Трошкови овере уговора, као и сви дуги трошкови који могу произићи из овог правног посла падају на терет купца.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу да учествују у јавном надметању, а такве пријаве се одбацују.

VIII Оглас ће бити објављен на сајту општине  Рача, огласној табли Општинске управе и  дневним новинама које се дистрибуирају на територији Републике Србије.

 

Председник Комисије

Сања Милошевић