„На основу Одлуке o покретању  поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Рача Скупштине општине Рача број 020-143/2019-I-01од 30.12.2019.године и Одлуке o покретању  поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Рача Скупштине општине Рача број 020-7/2020-I-01 од 27.02.2020.године, Комисија за спровођење поступка прибављања у јавну својину, отуђења непокретности из јавне својине и давања у закуп ствари у јавној својини општине Рача, дана 26.08.2020. године,  објављује:

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

за отуђење непокретности из јавне својине општине Рача путем јавног надметања-лицитације

 

I Оглашава се отуђење непокретности из јавне својине општине Рача путем јавног надметања-лицитације, по тржишним условима, и то:

1) кп.бр. 403/4 К.О. Рача, у површини од 0.00,55 ха, градско грађевинско земљиште, Потес Карађорђева, по начину коришћења земљиште уз зграду-објекат, уписана у лн.бр. 1201 К.О. Рача, јавна својина општине Рача са уделом 1/1, почетна цена-660,00 евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате,износ депозита-66,00 евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате;

2) кп. бр. 385/48 К.О. Рача, у површини од 0.26.61 ха, градско грађевинско земљиште,Потес проф. Драгиша Марковић, по намени простора предвиђена за пословно-комерцијалне делатности, по начину  коришћења  ливада  прве класе, уписана у лн. бр.1201 К.О. Рача, јавна својина општине Рача са уделом 1/1, почетна цена-16.871,54 евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате,износ депозита-1.687,15 евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате;

3) кп. бр. 385/49 К.О. Рача, у површини од 0.24.58 ха, градско грађевинско земљиште, Потес проф. Драгиша Марковић, по намени простора предвиђена за пословно-комерцијалне делатности, начину коришћења ливада прве класе, уписана у лн. бр.1201 К.О. Рача, јавна својина општине Рача са уделом 1/1,почетна цена-15.584,46евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате,износ депозита-1.558,44 евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате;

4) кп. бр. 385/50 К.О. Рача, у површини од 0.20.41 ха, градско грађевинско земљиште, по намени простора предвиђена за пословно-комерцијалне делатности, по култури ливада прве класе, уписана у лн. бр.1201 К.О. Рача, јавна својина општине Рача са уделом 1/1,почетна цена-12.940,55 евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате,износ депозита-1.294,05 евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате.

5) кп. бр. 665/2 К.О. Ђурђево, у површини од 0.19.06 ха, земљиште у грађевинском подручју, Потес Село, по начину коришћења њива четврте класе, уписана у лн.бр. 946 К.О. Ђурђево, јавна својина општине Рача са уделом 1/1, почетна цена-1.906,01 евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате, износ депозита-191,00 евро у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате;

II Право учешћа по овом огласу имају сва физичка, правна лица и предузетници који доставе благовремене и потпуне пријаве, уз пријаву доставе оригинал доказа о уплати депозита и приступе јавном надметању.Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.

Депозит се уплаћује на рачун  број 840-841151843-84 по моделу 97, са позивом на број 34-086.

Учесници који нису успели у поступку јавног надметања имају право на повраћај депозита у року од осам дана од дана спровођења јавног надметања.

III Пријаве се достављају за сваку непокретност посебно, а једно лице може доставити пријаве за више непокретности, с тим да свака пријава мора бити потпуна и уз сваку се мора доставити оригинал доказа о уплати депозита за предметну непокретност.

Пријава која се доставља обавезно садржи:

  1. за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, број телефона, фотокопију личне карте подносиоца и потпис, аако је лице предузетник уз пријаву се прилаже оригинали извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 (тридесет) дана,
  2. за правна лица: назив, седиште, контакт телефон, оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старији од 30 (тридесет) дана, као и потпис овлашћеног лица у правном лицу.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника.

У пријави и на самој коверти обавезно назначити на коју катастарску парцелу која је предмет отуђења се односи Ваша пријава.

IV Лицитациони корак у поступку јавног надметања за све непокретности које су предмет отуђења износи 100 евра.

Непокретност се отуђује учеснику у поступку јавног надметања који понуди највишу цену.Плаћање купопродајне цене најповољнији понуђач је у обавези да плати одједном, у року од 8 дана од дана закључења купопродајног уговора.Непокретности се отуђују у „виђеном“ стању, без права купца на накнадне рекламације.

V Заинтересовани понуђач може извршити увид у документацију у погледу непокретности које су предмет отуђења, сваког радног дана у периоду од 10-14 часова у канцеларији Општинске управе број 21.Контакт особа за сва обавештења је Јелена Стевановић бр.тел. 069/8084019 е-маил jelena.stevanovic@www.raca.rs.

VI Последњи дан за подношење пријавa је 28.09.2020.године. Пријаве се могу поднети преко писарнице ОУ Рача или послати препорученом поштом на адресу: Општинска управа општине Рача, Карађорђева бр.48, 34210 Рача.

Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком „Пријава за прибављање непокретности из јавне својине општине Рача-НЕ ОТВАРАТИ“ са назнаком за коју непокретност се конкурише.

VII Јавно надметање-лицитација спровешће се дана 01.10.2020.годинеу канцеларији бр. 21 Општинске управе општине Рача, са почетком у 10,00 часова.

VIII Поступак јавног надметања ће се спровести ако је пристигла најмање једна благовремена и потпуна пријава и ако понуђач прихвати почетну цену као купопродајну.Уколико је не прихвати, исти губи право на повраћај депозита, у складу са законом.

Учесник који понуди највиши износ цене потписује изјаву о висини понуђене цене.

Уколико учесник који понуди највиши износ цене, не закључи купопродајни уговор и не уплати цену у року одређеном овим огласом, губи право на повраћај депозита.

Трошкови овере уговора, као и сви дуги трошкови који могу произићи из овог правног посла падају на терет купца.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу да учествују у јавном надметању, а такве пријаве се одбацују.

IX Оглас ће бити објављен на сајту општине  Рача, огласној табли Општинске управе и  дневним новинама које се дистрибуирају на територији Републике Србије.

 

 

 

 

Председник Комисије

Сања  Милошевић  Вукојевић