На основу члана 38. Закона о удружењима (“Службени гласник РС“ број 51/2009, 99/2011-др. закон), Одлуке о четвртом ребалансу буџета општине Рача за 2018. годину („Службени гласник општине Рача“,  број 18/2018) и члана 8. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рача за дотације невладиним организацијама и удружењима грађана за спровођење програма и пројекта од јавног интереса ( „Службени гласник општине Рача“, број 15/2015), а у складу са Уредбом о средствима за постицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, број 16/2018), Општинско веће општине Рача , расписује дана 05.10.2018.  године:

ЈАВНИ КОНКУРС
За финансирање програма и пројеката невладиних организација и удружења грађана средствима буџета општине Рача у 2018. години

1.Расписује се Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката невладиних организација и удружења грађана средствима буџета општине Рача у 2018.години у области:

-социјалне заштите;

-борачко –инвалидске заштите;

-заштите лица са инвалидитетом;

-друштвене бриге о деци;

-помоћи старима;

-подстицање наталитета;

-здравствене заштите;

-заштите и промовисања људских и мањинских права;

-заштите интерно расељених и избеглих  лица;

-образовања,

-науке,

-одрживог развоја,

-заштите потрошача;

-програми и пројекти за младе;

-екологије;

-заштите животне средине;

-заштите животиња;

-здравствене заштите;

-подстицање и развој привредних делатности (туризам, пољопривреда, занатство, задругарство, стари и ретки занати и др.);

-културе;

-информисања;

-развој културно уметничког стваралаштва;

-активности пензионерских организација;

-афирмисање равноправности полова;

-хуманитарни програми;

-други програми у којима удружење искључиво следи јавне потребе.

 1. Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у буџету општине Рача за 2018.годину у износу од 7.000.000,00 динара.
 2. Право подношења пријаве за финансирање програма од јавног интереса имају удружења регистрована у складу са Законом о удружењима, која поднесу пријаву за дотацију за финансирање програма/пројекта од јавног интереса, под условом да им је регистровано седиште на територији општине Рача или на територији Шумадијског округа, са тим да морају имати чланове са пребивалиштем на територији општине Рача и да све активности морају реализовати на територији општине Рача. Невладине организације и удружења грађана која конкуришу по овом конкурсу могу поднети само једну пријаву, осим у случајевима подношења заједничке пријаве више НВО.
 3. Прихватљиви трошкови за финансирање су:
  – Трошкови инфраструктурних радова на објектима који доприносе реализацији предложених активности:
  – Трошкови набавке услуга;
  – Трошкови набавке потрошног материјала и материјала за реализацију пројекта;
  – Остали трошкови који директно произилазе из предложених активности( нпр.обука учесника, штампање пропагандног материјала,трошкови организације и сл.);
  – Трошкови ПДВа.
 4. Неприхватљиви трошкови за финансирање су :
  -дугови и покривање губитака или дуговања;
  – ставке које се финансирају из других пројеката;
  -куповина земље или зграда, закуп, комуналне услуге и др. ” режијски трошкови”.
 5. Пријаве се подносе:

Општинском већу општине Рача -Комисији за избор програма од јавног интереса,адреса Карађорђева 48, 34210 Рача, поштом или на писарници општинске управе општине Рача, са назнаком ”Пријава на јавни конкурс за финансирање програма и пројеката невладиног сектора и удружења грађана у 2018.години” у року од 15 дана од дана објављивања на званичном сајту Општине Рача, искључиво на прописаном обрасцу, који је у прилогу овог јавног позива и чини његов саставни део.

Уз пријаву (Образац пријаве-прилог број 1) , подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:
– доказ о упису у регистар код надлежног органа;
– копију Статута подносиоца пријаве (оверена);
– Одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину;
– Одлуку надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим се конкурише за средства буџета;
– доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;
– детаљан опис програма, односно пројекта, за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава
– детаљан опис програма, односно пројекта, треба да садржи следеће податке: кориснике програма/пројекта, значај, место и време реализације програма/пројекта и детаљан финансијски план;
– потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на пројекту ако се пројекат тако реализује;
– број чланова огранизације (Изјава надлежног органа удружења о броју чланова потписана и печатирана.);
– oрганизације које су већ користиле средства из буџета у претходној буџетској години достављају потврду о правдању средстава;
– једну штампану пријаву, потписану и оверену;
– потписану изјаву о прихватању обавезе подносиоца пријаве;
– изјава овлашћеног заступника да рачун удружења није у блокади;

Образац пријаве се може преузети на Писарници општинске управе општине Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача или на сајту општине Рача www.raca.rs.

 1. Непотпуне пријаве и пријаве које нису на прописаном обрасцу неће бити разматране.Комисија сачињава предлог Одлуке о избору програма и пројеката који се финансирају из буџета општине Рача и исте доставља Опшинском већу у року од 15 дана од дана закључења Конкурса. Општинско веће у року од 15 дана од достављеног предлога Комисије, доноси Одлуку о финансирању програма, односно пројеката из буџета општине Рача, исту објављује на званичном сајту општине Рача и доставља подносиоцу пријаве.

Након доношења Одлуке о додели средства са носиоцем пројекта/програма закључује се уговор којим се прецизно одређују права, обавезе и одговорности уговорених страна, а нарочито: утврђен предмет пројекта/програма, рок у коме се пројекат реализије, конкретне обавезе уговорених страна, износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, инструменте обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију пројекта, односно за случај неизвршења уговорене обавезе-предмета пројекта, начин извештавања и потребну документацију која се доставља у циљу правдања утрошка одобрених средстава, као и друга питања која су од значаја за реализацију пројекта.

У случају да се носилац пројекта не одазове закључењу уговора у року од 7 дана сматраће се да је одустао од закључења уговора.

Реализација пројектних активности које подразумевају коришћење финансијских средстава одобрених од стране Општине Рача не може почети пре потписивања уговора.

Корисници средстава дужни су да доставе завршни наративни и финансијски извештај  о реализацији пројекта Одељењу за привреду, пољопривреду, буџет и финансије Општинске управе општине Рача , у року од 30 дана од дана завршетка реализације, а најкасније до 31.01.2019. године. (Образац извештаја се налази у прилогу документације-прилог број 2).

У случају неблаговремене доставе Извештаја и одступања од одобренох пројекта без претходне сагласности Општинског већа-Комисије, подносилац пројекта са којим је закључен уговор дужан је да у буџет Општине Рача врати износ средстава одобрених у складу са уговором.

 1. Трајање програма:

Рок за реализацију програма/пројекта је 31.12.2018. године.

 1. Oсновна мерила и критеријуми за избор програма и пројекта који се финансирају из буџета општине Рача:
  – -усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и локалном
  нивоу – 30 бодова;
  – допринос развоју привредне делатности – 20 бодова;
  – допринос одрживом развоју- 10 бодова;
  – усклађеност са јавним потребама и интересима грађана -5 бодова;
  – усмереност ка већем броју корисника -10 бодова;
  Посебна мерила и критеријуми:
  -број чланова организације:-до 50 чланова – 5 бодова;
  -од 50 до 150 чланова -10 бодова;
  -преко 150 чланова- 25 бодова.
 2. Јавни позив објавити на званичној интернет страни општине Рача и oгласној табли општинске управе општине Рача.

За све додатне информације везане за пријављивање на јавни конкурс заинтересовани се могу обратити Јелени Стевановић на број телефона: 069/808-4019.

Напомена:

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ број 18/2016) прописано је између осталог да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибаља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Подносилац захтева је дужан да попуни изјаву којом се опрадељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то учинии самостално. Наведене изјава (Образац 1) се налази у прилогу документације-прилог број 3.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Број:  401-403/2018-II-01
Дана: 05.10.2018.године

 

Председник општинског већа

општине Рача

Ненад Савковић

ОБРАЗАЦ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА-ПРОГ РАМА, НВО-ПРИЛОГ 1

ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА-ПРИЛОГ 2

ИЗЈАВА ОБРАЗАЦ 1 -ПРИЛОГ 3