Општинско веће општине Рача, на својој седници одржаној дана: 06.11.2020.године, на основу члана 7. Одлуке о буџету општине Рача („Службени гласник општине Рача“бр. 32/2019, 4/2020 и 10/2020) члана 12. Закона о задругама (Службени гласник, бр. 112/2015) и у складу са Уговором  о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020.години, закљученим између Кабинета Министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, 063 бр.401-00-136/15/2020-01 од 02.03.2020.године и ЈЛС -Општине Рача, наш бр.401-78/2020-III-01 од 02.03.2020.г., члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС“,бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), Програма подршке спровођењу мера популационе политике кроз учешће ЈЛС у економско-финансијским подстицајима за земљорадничке и  пољопривредне заруге са територије општине Рача у 2020. години, бр.021-329/2020-II-01 од 23.10.2020.године (“Сл.гласник општине Рача, бр.27/2020 од 29.10.2020. године), члана 71. Статута општине Рача (“Сл.гласник општине Рача“, бр.3/2019) и члана 34.Пословника о раду Општинског већа (“Сл.гласник општине Рача“, бр.22/20), донело је:

 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА

 

и расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

За реализацију Програма подршке спровођења мера популационе политике кроз учешће ЈЛС у економско-финансијским подстицајима

за земљорадничке и  пољопривредне задруге са територије општине Рача

у 2020. години

 

 

Субјекти који могу бити подносиоци пријаве на Конкурс:

 

 1. Земљорадничке или пољопривредне заруге –специјализоване сточарске са седиштем на територији општине Рача, које су стекле својство правног лица уписом у регистар који води орган надлежан за послове регистрације привредних субјеката (Агенција за привредне регистре) 2019. и 2020.године ( у даљем тексту: новоформиране задруге);

 

Циљ Програма

 

 

Циљ Програма је системско унапређење квалитета живота младих пољопривредника у руралним срединама кроз равномернију расподелу дохотка и повећање економских могућности у склопу равномерног развоја руралне средине општине Рача.

Реализацијом Програма се обухвата аспект друштвених и социјалних промена у руралној средини општине али се унапређује задружни систем и повећава конкурентност којима су задруге значајан актер.

Развој производних и прерађивачких капацитета задруга је предуслов да се оне равноправно  укључе у тржиште финалних прехрамбених производа.

 

Специфични циљеви који би требало да се остваре реализацијом овог Програма су:

 1. Унапређење квалитета живота младих пољопривредника у руралним срединама-Активирање локалне самоуправе: подршака паровима који желе децу или желе проширење породице
 2. Подстицање задружне сарадње и већи утицај на локалну средину,као и брига о људским ресурсима;
 3. Унапређење сточарства кроз унапређење расног састава у сировинске базе за повећање производње меса;
 4. Коришћење расположивих локалних ресурса у функцији укупног развоја:
 5. Успоравање процеса миграција из руралних средина.

 

Финасијски оквир

 

 

Максималан износ бесповратних средстава предвиђен за новоформирану задругу која буде оцењена да испуњава услове са максималним бројем бодова после бодовања по утврђеним критеријумима износи 15.500.000,00 динара.

Део траженог износа за реализацију пројекта у износу од 9.500.000,00 динара укључује и порез на додату вредност, преостали део од 6.000.000,00 динара не укључује порез на додату вредност.

Додељена бесповратна средства јединица локалне самоуправе ће средства пренети задрузи на посебан наменски динарски подрачун код Управе за трезор.Средства ће бити пренета на основу Решења Председника општине Рача и у року прописаним Уговором о додели бесповратних средстава.

Добра прибављена на основу додељених бесповратних средстава чине имовину задруге у задружној својини. Задруга која је стекла право својине на добрима која су прибављена на основу додељених бесповратних средстава, не може иста отуђити у року од пет година од дана закључења уговора.

Добра прибављена на основу додељених бесповратних средстава не могу бити предмет хипотеке или залоге ради обезбеђења извршења обавеза из уговора о кредиту у року од пет година од дана закључења уговора.

 

 

Намена средстава

 

Задруга може остварити право на финансирање следеће пројектне активности:

 

– Набавку живих животиња од привредних друштава регистрованих за трговину на велико животињама за потребе формирања или повећања основног стада задругара и коопераната у сектору овчарства–набавка квалитених  приплодних грла оваца (са педигреом, уписаних у матичну евиденцију са пуним пореклом) и то: сјагњастих двиски узраста до осамнаест месеци.

 

Посебни услови:

Право на формирање или повећање основног стада у сектору овчарства остварује:

 

1.Задругар или кооперанат са пребивалиштем и пољопривредном производњом на територији општине Рача;

 

 1. Задругар или кооперанат – физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) ако: је у Регистру био уписан као носилац породичног пољопривредног газдинства пре 1. јануара 2021. године;

 

 1. Задругар или кооперанат има или планира породицу с тим да ужу породицу Задругара или кооперанта чини млади брачни пар који живи и ради на селу до 40 година старости са или без деце или млад пољопривредник (до 40 година старости), који има потребу за формирањем или повећањем основног стада у сектору овчарства–набавка квалитених приплодних грла оваца и то: сјагњастих двиски узраста до осамнаест месеци, максимални износ вредности додељених живих животиња по задругру или кооперанту 150.000,00 динара без пдв-а, односно укупно 5 грла напред наведене категорије оваца.

 

 1. Задругар или кооперанат који не испуњава посебан услов из тачке 3. а који има потребу за формирањем или повећањем основног стада у сектору овчарства–набавка квалитених (са педигреом) приплодних грла оваца и то: сјагњастих двиски узраста до осамнаест месеци, максимални износ додељених живих животиња по задругару или кооперанту у овим случајевима износи:

– 150.000,00 динара без пдв-а односно 5 грла или

-300.000,00 динара без пдв-а односно 10 грла

 напред наведене категорије, с тим што су у овом случају задругари или кооперанти у обавези да задрузи после истека периода од 1 (једне) године од добијања квалитетних приплодних грла врате задрузи у периоду не дужем од две године грла исте категорије, квалитена- са педигреом приплодна грла оваца и то:

– 7 грла двиски узраста од шест до осамнаест месеци живе ваге 50-60 кг уколико је додељен број грла био 5 ( рачунавши после истека грејс периода од једне  године,  у првој години 3 грла и у другој 4 грла)

– 14 грла двиски узраста од шест до осамнаест месеци живе ваге 50-60 кг уколико је додељен број грла био 10 ( рачунавши после истека грејс периода у другој години по 6 грла и у другој 8 грла)

Задругари или кооперанти напред наведену обавезу да врате задрузи грла могу да испуне и пре истека уговореног рока са задругом уколико за то имају услова.

 

 1. Задругари или кооперанти који буду снабдевени квалитеним (са педигреом) приплодним грлима оваца, морају бити обавезани уговором од стране задруге да склопе уговор са основном Одгајивачком организацијом која ће водити матичну евиденцију грла, пратити пораст грла, производне показатеље о полодности, производњи вуне, меса и ако се музу податке о млечности. Кад се такво грло први пут ојагњи стиче право да се упише у Главну матичну књиго дносно додељује му се ХБ број и стиче право на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла а што је регулисано националним Правилницима.

Напомена:Предност матичења је и стручна помоћ коју ће задругари-одгајивачи добити сарађајући са стручним лицима из основних одгајивачких организација. Матичење је такође битно приликом приступања европској унији јер ће сви прерађивачи који буду желели да продају своје производе морати да испоштоју правила GLOBALGAP. GLOBALGAP је међународни комерцијални стандард који обухвата производњу примарних пољопривредних производа. Овај стандард пружа гаранцију малопродајним ланцима и потрошачима да су преузете све мере контроле (да је производ праћен од њиве, тј.штале до трпезе).

 

 1. Задругари или кооперанти који остваре право на подстицаје кроз доделу квалитених приплодних грла оваца (са педигреом), сјагњастих двиски узраста до осамнаест месеци за потребе формирања или повећања основног стада у сектору овчарства по посебном услову из тачке 3. морају бити обавезани од стране задруге уговором, да после истека периода од 3 године (рачунавши после истека грејс периода од једне године) испуне обавезу да је основно стадо увећано за 20 грла више за која ће се такође уредно водити матична евиденција у складу са Законом о сточарству.

 

 1. Задругари или кооперанти који буду снабдевени квалитеним (са педигреом) приплодним грлима оваца и то: двиски узраста од шест до осамнаест месеци, морају бити обавезани уговором од стране задруге да изврше осигурање животиња према условима и осигуравајућем покрићу које је прихватљиво при чему полиса осигурања мора бити винкулирана у корист задруге у периоду не краћем од пет година и да не могу животиње отуђити у року од пет година од дана закључења уговора са задругом.

Уговарање, пријем и осигурање на бази најповољније прихваћене понуде и помоћ у наплати штете вршиће овлашћено лице задруге ветеринарске струке.

 

 1. Задруга је у обавези да приликом примопредаје грла задругару или кооперанту сачини записник о примопредаји грла и преда сву потребну документацију за предметна грла (пасош, уверење о пореклу или матични лист, уверење о здравственом стању грла, податке о припусту односно осемењавању грла са подацима о мушком грлу са потпуном познатим пореклом и педигреом и др.)

 

 1. 9. Уговори између Задруге и задругара или задруге и коопераната морају бити оверени код нотара.

 

 1. Задругар или кооперант, односно прималац животања је у обавези да најкасније приликом потписивања Уговора са задругом достави бланко соло меницу са меничном изјавом на износ вредности примљених животиња коју ће задруга активирати у случају не извршавања обавеза из уговора, као и бланко соло меницу јемца – физичког лица са уговором о јемству и меничном изјавом.

 

 1. 11. Друге посебне услове утврђује сама задруга водећи посебно рачуна о броју чланова газинства односно домаћинства задругара или кооперанта, испуњености услова у погледу објеката за држање и узгој стоке, капацитетима газдинства у погледу производње сточне хране и механизације за производњу сточне хране на газдинству као и о исказаним потребама задругара. Задруга може обавезати задругара или кооперанта да своје грла произведена из новоформираног или основног стада у сектору овчарства продаје искључиво преко задруге. Задруга такође може обавезати уговором задругара или кооперанта да сноси и друге трошкове (трошкове овере уговора, транспорта грла и др.).

 

 1. 12. Задруга је у обавези да формира стручну Комисију за доделу подстицаја задругарима или кооперантима кроз доделу квалитених приплодних грла оваца (са педигреом, уписаних у матичну евиденцију са пуним пореклом ) за потребе формирања или повећања основног стада задругара или коопераната у сектору овчарства.

 

 1. 13. Стручна Комисија задруге из тачке 12. вршиће примопредају грла као и контролу уговорних обавеза задругара или коопераната.

 

Максималан износ бесповратних средстава предвиђен за финансирање пројектне активности износи 15.500.000,00 динара.

За потребе формирања или повећања основног стада у сектору овчарства задругара или кооперанта из тачке 3. који имаји или планирају породицу с тим да ужу породицу задругара чини млади брачни пар који живи и ради на селу до 40 година старости са или без деце или млади пољопривредници (до 40 година старости), задруга може финасирати до износа 6.000.000,00 динара без пдв-а. Задругари или кооперанти из тачке 3. сносе трошкове пдв-а набавке квалитетних приплодних грла, што је задруга у обавези да прецизира уговором који се закључује између примаоца животиња и задруге.

За потребе формирања или повећања основног стада у сектору овчарства задругара или кооперанта који не испуњавају  посебан услов из тачке 3., задруга може финасирати до износа 9.500.000,00 динара са пдв-ом.

 

Бесповратна средства нису намењена за:

 

 1. Трошкове овере уговора и изјава код јавног бележника;
 1. Покривање трошкова дуговања из претходног периода;
 2. Плаћање путем компензације и цесије;
 3. Трошкове банкарских провизија, кредита, курсних разлика;
 4. Консултантске и маркетиншке услуге;
 5. Трошкове за прикупљање документације за пријаву на конкурс;
 6. Трошкове гаранција и полисе осигурања;
 7. Трошкове превоза;
 8. Промета између повезаних лица;
 9. Трајна обртна средства;
 10. Трошкове увоза, царине, шпедиције;
 11. Трошкове закупа и лизинга;
 12. Трошкове набавке концетроване и кабасте сточне хране.
 13. Трошкове рада задружних стручних Комисија.

 

 

Услови за учешће задруга на Конкурсу

 

 

 1. Да је задруга земљорадничка или пољопривредна задруга –специјализована сточарска са седиштем на територији општине Рача, која су стекла својство правног лица уписом у регистар који води орган надлежан за послове регистрације привредних субјеката (Агенција за привредне регистре) 2019. и 2020.године (новоформиране задруге);
 2. Да задруга има отворен текући рачун преко којег обавља своје пословање код пословне банке, у моменту подношења пријаве на Конкурс.
 3. Да је задруга основана односно ускладила своје акте, органе и пословање са Законом о задругама (Службени гласник, бр. 112/2015).
 4. Да је задруга извршила редовну задружну ревизију у року прописаним Законом о задругама (Службени гласник, бр. 112/2015) уколико је та законска обавеза обухватала и новоформиране задруге.
 5. Да је задруга измирила обавезе по основу пореза и доприноса, као и друге обавезе из јавних прихода.
 6. Да над задругом није покренут стечајни поступак, поступак принудне ликвидације или ликвидације.
 7. Да задрузи није изречена привремена или правоснажна мера забране обављања делатности.
 8. Да задрузи није изречена мера привременог ограничења права у моменту подношења пријаве на Конкурс.
 9. Да рачун задруге није био у блокади од 01.01.2019. године, односно од момента оснивања до момента подношења пријаве на Конкурс.
 10. Да директор задруге није кривично осуђиван, као и да се против његане води истражни и кривични поступак за кривична дела из области привреде.
 11. Да за исте намене задруга није користилаи није у поступку одобравања подстицајних средстава која потичу из буџета Републике Србије и ИПАРД-а.
 12. Задруге које конкуришу за добијање бесповратних средстава за новоформиране не могу истовремено бити чланице сложене задруге, која конкурише за добијање бесповратних средстава из буџета Републике Србије и ИПАРД-а.

 

 

Документација за пријаву

 

 

Документација која се доставља приликом подношења пријаве на Конкурс за новоформиране задруге (у даљем тексту: пријава):

 1. Образац пријаве 1. – електронски попуњен, печатиран и потписан од стране директора задруге.
 2. Предрачун који садржи детаљну спецификацију набавке квалитетних (са педигреом) приплодних грла оваца и то: сјагњастих двиски узраста од шест до осамнаест месеци, датум издавања предрачуна, износ исказан у динарима са обрачунатим ПДВ-ом, као и меморандум издаваоца предрачуна.
 3. Потврда Основног суда (места пребивалишта директора задруге) да се против директора задруге не води истражни односно кривични поступак за кривична дела из области привреде.
 4. Диплома о стручној спреми директора задруге.
 5. Извод из књига основних средстава и ситног инвентара на дан 31.децембар 2019. године.
 6. Оверене фотокопије уговора којим се уређује закуп непокретности, уколико је задруга закупила непокретности.
 7. Фотокопије уговора којим се регулише закуп опреме, постројења и биолошких средстава која нису у власништву задруге.
 8. Оригинал извода из листа непокретности за непокретности које су у власништву задруге (не старији од 30 дана од дана подношења захтева), уколико задруга поседује непокретности.
 9. Попуњен Образац 2 – Табела чланова задруге или коопераната, подаци о најмање петнаест чланова задруге или коопераната који су уписани у регистар пољопривредних газдинства као носиоци петнаест различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинства у активном статусу у 2020.години и који испуњавају посебан услов: јесу млади брачни парови који живе и раде на селу (до 40 година старости) или млади пољопривредници (до 40 година старости).
 10. Извод структуре биљне производње и регистра сточног фонда чланова задруге или коопераната, (издата од стране Управе за трезор) подаци о најмање петнаест чланова задруге или коопераната који су уписани у регистар пољопривредних газдинства као носиоци петнаест различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинства у активном статусу у 2020.години и који испуњавају посебан услов: јесу млади брачни парови који живе и раде на селу (до 40 година старости) или млади пољопривредници (до 40 година старости).
 11. Фотокопије уговора о правима и обавезама између задруге и коопераната, уколико задруга послује са кооперантима а који су у вези са наменом за коју се конкурише.
 12. Оригинал потврде надлежне филијале Пореске управе да је задруга измирила све обавезе по основу пореза и доприноса.
 13. Оригинал потврде надлежног органа Општинске управе да је задруга измирила све обавезе по основу локалних јавних прихода.
 14. Изјава директора задруге под кривичном и материјалном одговорношћу у којој наводи да задруга за исте намене није користила и није у поступку одобравања подстицајних средстава која потичу из буџета Републике Србије, и ИПАРД-а, као и да задруга није чланица сложене задруге, која конкурише за добијање бесповратних средстава из буџета Републике Србије и ИПАРД-а.
 15. Изјава директора задруге под кривичном и материјалном одговорношћу у којој наводи да је задруга основана односно ускладила своје акте, органе и пословање са Законом о задругама (Службени гласник, бр. 112/2015) и да је задруга извршила редовну задружну ревизију у року прописаним Законом о задругама (Службени гласник, бр. 112/2015) уколико је та законска обавеза обухватала и новоформиране задруге.
 16. Изјава директора задруге под кривичном и материјалном одговорношћу у којој наводи да над задругом није покренут стечајни поступак, поступак принудне ликвидације или ликвидације, да задрузи није изречена привремена или правоснажна мера забране обављања делатности и да задрузи није изречена мера привременог ограничења права у моменту подношења пријаве на  Конкурс.
 17. Извод из Централног регистра обавезног социјалног осигурања којим се доказује радни однос директора и запослених лица, уколико задруга има запослена лица.
 18. Потврда пословне банке код које задруга обавља своје пословање да текући рачун задруге није био у блокади од 01.01.2019. године, односно од момента оснивања до момента подношења пријаве на Конкурс.

Избор пријава

 

Испуњеност услова за доделу средстава утврђује Комисија за оцену и контролу реализације програма (у даљем тексту: Комисија)  коју образује Председник општине Решењем.

Комисија ће оцењивати пријаве након истека рока за подношење пријава и бодовати пријаве по утврђеним критеријумима.

Уколико буде достављена само једна пријава иста ће се оцењивати с тим да се неће спроводити поступак бодовања.

Пријава која после бодовања заузима прво место на ранг листи, оствариће право на бесповратна средства.

Комисија приликом оцењивања: проверава формалну исправност докумената, утврђује испуњеност услова, затим врши бодовање према утврђеним критеријума прописаних овим Програмом и доноси предлог Решења Општинском већу о додели бесповратних средстава.

Комисија може извршити додатну проверу поднете документације и тражити додатне информације, али само од подносиоца пријаве која је формално исправна.

У случају да је пријава непотпуна у погледу потребне документације, задруга ће бити обавештена електронском поштом да у накнадном року допуни пријаву.

Уколико задруга допуни своју пријаву у складу са обавештењем Комисије, датумом подношења пријаве сматраће се онај када је пријава први пут поднета. Комисија ће одбацити пријаву као непотпуну ако задруга не изврши допуну пријаве у накнадном року или ако иста није допуњена у складу са обавештењем Комисије.

Коначну одлуку о додели средстава доноси Општинско веће општине Рача, на предлог Комисије, а у складу са утврђеним критеријумима, у износу предвиђених буџетом за реализацију овог Програма.

Критеријуми који се бодују:

 1. Број чланова задруге.
 2. Степен образовања директора задруге.
 3. Задружна имовина или уговор о закупу покретних и непокретних ствари.
 4. Учешће задруге сопственим средствима у пројекту.
 5. Број запослених лица.

 

Редни број Тип критеријума бодовање Да/Не Бодови
1. Број чланова задруге.

 

  20/0
2. Степен образовања директора задруге (висока школа)  да/не 20/0
3. Задружна имовина или уговор о закупу покретних и непокретних ствари да/не 20/0
4. Учешће задруге сопственим средствима у пројекту.

 

да/не 20/0
5. Број запослених лица.

 

да/не 20/0

 

Конкурсна документација се не враћа.

 

Уговор о додели бесповратних средстава

 

Председник општине на основу Решења/Одлуке Општинског већа закључује уговор са директором задруге, којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности у вези са коришћењем бесповратних средстава.

Задруга најкасније до момента закључивања уговора прилаже бланко соло меницу и менично овлашћење, као средство обезбеђења у случају неиспуњења уговорних обавеза.

Уговор у прилогу садржи Решење са детаљном спецификацијом тражених добара, односоно предрачун који садржи детаљну спецификацију набавке квалитетних (са педигреом) приплодних грла оваца и то: приплодних двиски узраста до осамнаест месеци, датум издавања предрачуна, износ исказан у динарима са обрачунатим ПДВ-ом, као и меморандум издаваоца предрачуна, за чију набавку се додељују бесповратна средства. Задруга којој су додељена бесповратна средства у обавези је да се строго придржава спецификације из Решења које је саставни део уговора.Исплата средстава се врши након потписивања уговора, у року одређеним уговором.

Пројекат за који су додељена бесповратна средства, као и сва плаћања у вези са његовом реализацијом, новоформирана задруга извршава у року од 180 дана, од дана исплате средстава по уговору.

У случају новонасталих околности које угрожавају или онемогућавају реализацију пројекта или угрожавају наменску употребу додељених бесповратних средстава задруга доставља Комисији писани образложени захтев. Писани образложени захтев се може односити само за продужетак рока за реализацију пројекта и измену спецификације из Решења. Захтеве за измене уговора које би довеле до промене намене средстава или повећања додељеног износа бесповратних средстава Комисија неће разматрати.

Након пријема писаног образложења захтева задруге, председник Комисије сазива ванредну седницу Комисије, на којој ће се одлучивати да ли постоје оправдани разлози за измену уговора и о томе обавештава задругу и јединицу локалне самоуправе.

 

Праћење реализације активности и извршење уговора

 

Комисија за оцену и контролу реализације програма ће вршити контролу  пројектне активности задруге, током реализације пројекта и након истека рока од два месеца од потписивања уговора.

Ако се у поступку контроле утврди одступање од уговорних одредби, неправилности у вези са вршењем пројектних активности или се утврди да је задруга приликом набавке добара поступила супрутно Уговору, Председник раскида уговор, а задруга враћа целокупан износ бесповратних средстава у буџет Општине Рача, са припадајућом законском затезном каматом.

У циљу праћења испуњења уговорних одредби, задруга ће Комисији омогућити непосредну контролу.

Задруга у року од 30 дана од дана реализације пројекта по Уговору доставља Извештај о реализацији пројекта за који су додељена бесповратна средства (саставни део Извештаја морају бити и Уговори о додели задругарима или кооперантима квалитетних (са педигреом) приплодних грла оваца и то: сјагњастих  двиски узраста до осамнаест месеци (оверене копије Уговора).

Неутрошена средства задруга враћа у буџет општине Рача.

 

Објављивање, трајање Конкурса и начин достављања пријаве

 

Конкурс се објављује у „Службеном гласнику општине Рача“ а у скраћеној верзији у недељним новинама “Крагујевачке“, потпуни текст конкурса биће објављен и на званичној интернет страници општине Рача, www.raca.rs.

Рок за подношење пријава за новоформиране задруге тече од првог наредног дана од објављивања Конкурса на званичној интернет страници општине Рача до 15. новембра  2020. године.

Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација, шаље се препорученом поштом на адресу: Општина Рача, Општинско веће општине Рача, Карађорђева 48,  34210 Рача.

Пријаве се предају у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком „Пријава на Конкурс – средства за подстицаје задруга у 2020. години”, са пуним називом и адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријаве које нису поднете на горе предвиђен начин се неће разматрати.

 

Додатне информације

 

Програм и Образац пријаве и Образац бр.2 се могу преузети електронским путем на званичној интернет страници општине Рача, www.raca.rs.

За сва питања везана за поступак пријављивања на овај Конкурс, заинтересовани се могу обратити на телефон број: 034/751-175.

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

ОПШТИНА РАЧА

 

Број: 021-329/2020-II-01

Дана: 06.11.2020.

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАЧА

______________________

Ненад Савковић

 

Доставити:

Oбразац пријаве-2020 новоформиране задруге-Рача

Образац 2.

ПРОГРАМ-2020 Рача