РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

ОПШТИНСКА УПРАВА

НАЧЕЛНИК

Број:111-2/2020-IV-00

Датум:11.08.2020. године

 

На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др.закон), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-673/2020 од 29. Јануара 2020., интерни број 111-1/2020- IV-00 од 10.2.2020.  године, Начелник општинске управе општине Рача, дана 13.08.2020. године оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

 

I Орган у коме се врши пријем приправника:

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЧА, Карађорђева 48, 34210 Рача Крагујевачка

 

II Место рада за које се врши пријем приправника :

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЧА – место приправника.

Број приправника који се прима конкурсом: 1 (један).

 

 

III Услови за пријем приправника на радном месту:

 

 

  1. Трајање рада:

 

Радни однос се заснива на одређено време у трајању од  годину дана.

 

  1. Рок за подношење пријаве на конкурс и садржина пријаве:

 

Рок за подношење пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса на интернет презентацији oпштине Рача и у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

Пријава на конкурс садржи: назив места рада за које кандидат подноси пријаву, име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона и податке о стеченом образовању. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

 

  1. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

 

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника или оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао.

 

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), између осталог, прописано је да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

 

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених.

 

Потребно је да учесник конкурса, уз наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам. Примерак изјаве налази се на сајту општине Рача www.raca.rs.

 

VII. Адреса на коју се подноси пријава:

 

Општина Рача, Општинска управа, Карађорђева 48., 34210 Рача, са назнаком „Пријава за јавни конкурс за приправника“.

 

VIII. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

 

Душица Миљојковић, Шеф Одељења за општу управу, друштвене делатности, заједничке и инспекцијске послове у Општинској управи општине Рача, телефон: 069/808-40-14.

 

 

 

 

 

IX.Место, дан и време када ће се обавити провера знања и вештина кандидата у изборном поступку:

 

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном месту рада провера знања и вештина које се вреднују у изборном поступку наведених у тексту јавног конкурса, биће спроведена у просторијама Општинске управе општине Рача, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона) или  путем електронске поште које наведу у својим пријавама.

 

НАПОМЕНЕ:

 

Сходно члану 125. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да је приправник лице које послодавац прима у радни однос на одређено време ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла.

 

Чланом 127. Ст. 1. и 2. истог Закона прописано је да приправнички стаж за приправнике са високим образовањем стеченим на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање  четири године или специјалистичким студијама на факултету траје једну годину, као и да приправнички стаж за приправникa са високим образовањем стеченим на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, траје девет месеци.

 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране Начелника општинске управе општине Рача, Решењем бр. 021-304/20-IV-00 од  11.08.2020..године

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа, Конкурсна комисија одбациће закључком.

 

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији Општине Рача, а у дневним новинама Вечерње новости објављено је обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.

 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЧА
Број
: 111-2/2020-IV-00 од 11.08.2020. године

 

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 

                                                                                                                                Горан Максовић

Прилог-1- пријава на конкурс

Изјава