Општинска управа општине Рача, на основу члана  4. став 7. и чл. 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017  – др.закон), члана 12. став 1.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-12629/2018 од 25.12.2018. године, заведен код Општинске управе општине Рача под бројем 021-744/2018-III-01 oд 25.12.2018. године, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАЧА

 

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Рача, 34210 Рача, Улица Карађорђева бр. 48.

II Раднo местo којe се попуњава:

             У Одељењу за привреду, пољопривреду, буџет и финансије, у Одсеку за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода, радно место – Администратор локалне пореске администрације и Географског Информационог Система (ГИС), звање: млађи саветник,  (члан 20. тачка 35. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Рача („Сл.гласник општине Рача“ број 14/2019)) – 1 извршилац.

 

Опис посла:

 – Обавља послове оператера локалне пореске администрације,ажурира базу података за штампу решења, води евиденцију о току достављања, издаје уверења из области локалне пореске администрације, врши аналитичке и саветодавне послове у циљу боље наплате пореза.

– Прикупља и прилагођава релевантне информације и податаке од значаја за развој Географског Информационог Система (ГИС)-а; координира послове уноса података са становишта усаглашености геореференциране векторске и растерске графике са базама података; обавља послове конверзије и прилагођавања података за унос у ГИС; прикупља и управља подацима из пописа и уписа имовине општине; обезбеђује заштиту и интегритет података из области ГИС-а и стара се о уредности документације; анализира и дефинише додатне захтеве у односу на уведена решења система; обавља стручне послове праћења рада, стања и одржавања ГИСа и отклањања могућих грешака у функционисању програма; даје стручна упутстава, врши анализе, упите и коментарише добијене резултате; предлаже мера за побољшање и унапређење ГИС-а.

– Обавља и друге послове по налогу шефа одсека

 

Услови:

 Стручна спрема: високо образовање из области информационих технологија или економских наука стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године (VII степен – ) односно високо образовање на основним студијама у трајању од четири године обима 240 ЕСПБ бодова, или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању;

 

Радно искуство:

1 година радног искуства,

– положен државни стручни испит.

III Место рада:

Општина Рача, Општинска управа, улица Карађорђева бр.48.

IV Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана и почиње да тече  од дана објављивања обавештења у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Душица Миљојковић, шеф Одељења за општу управу, друштвене делатности, заједничке и инспекцијске послове у Општинској управи општине Рача, телефон: 069/808-40-14.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Општинска управа општине Рача, Улица Карађорђева бр.48, 34210 Рача, са назнаком: „За јавни конкурс на радно место_______________“. (уписати назив радног места)

VII Услови за рад на радним местима:

ОПШТИ УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове предвиђене чл.80 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др.закон) -да је пунолетан држављанин Републике Србије, да има општу здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да лице није правоснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

 

 

 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

За радно место Администратор локалне пореске администрације и Географског Информационог Система (ГИС)

Високо образовање из области информационих технологија или економских наука стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године (VII степен – ) односно високо образовање на основним студијама у трајању од четири године обима 240 ЕСПБ бодова, или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању;

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Кандидат је, уз пријаву на јавни конкурс, дужан да достави:

 

– потписану пријаву са кратком биографијом, адресом, бројем телефона,

– диплому о стеченој стручној спреми,

– уверење о положеном стручном испиту за запослене у органима државне управе (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту),

– одговарајући доказ о радном искуству у струци,

– извод из матичне књиге рођених,

– уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),

– уверење да лице није осуђивано за кривично дело за које је предвиђена казна затвора од најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци),

– уверење да се не води кривични поступак за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије од 6 месеци),

– уверење о општој здравственој способности (не старије од 6 месеци),

– потврда или уверење да кандидату није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

 

Докази о испуњености напред наведених услова подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Одредбом чл.9. и чл.103. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља, и обрађује личне податке о којима се води службена евиденција (то су конкретно: уверење о држављанству, извод из МК, уверење о положеном државном стручном испиту или правосудном испиту), осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да учесник конкурса, осим горе наведеног, достави и изјаву којом се опредељује за једну од ове две могућности. Примерак изјаве налази се на сајту општине Рача www.raca.rs.

 

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, обавиће се у просторијама Општинске управе општине Рача, Улица Карађорђева број 48, о чему ће кандидати бити накнадно обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

 

X За наведенo раднo местo, радни однос се заснива на неодређено време.                            

XI У изборном поступку проверавају се: познавање позитивних прописа из делокруга Општинске управе, а посебно познавање законских и подзаконских прописа који се примењују на пословима радног места за које се конкурише.

 XII Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Рача, Решењем бр. 112-115/2019-IV-00 од  29.10.2019.године.

XIII     Овај конкурс објављује се на званичном интернет сајту општине Рача www.raca.rs, док се  у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије и то дневни лист Вечерње новости, објављује обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет сајта на коме је објављен оглас.

 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЧА
Број
: 112-118/2019-IV-00 од 30.10.2019. године

 

                                                                                                             Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                                             Горан Максовић

__________________

Изјава