Општинска управа општине Рача, на основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон), члана 12. став 1.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016) и члана 7. став 3. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 159/2020)  оглашава:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАЧА

 

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Рача, 34210 Рача, улица Карађорђева бр. 48.

II Радно место које се попуњава:

            У  ОДЕЉЕЊУ ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, радно место –  Извршилац за послове урбанизма, обједињене процедуре, стамбене послове и заштиту животне средине, које је разврстано у звање Саветник – 1 извршилац.

 

Опис послова:

 

 

Услови:

Стручна спрема:

– Високо образовање на студијама другог степена односно завршене мастер академске студије из области грађевине, архитектуре обима 240 ЕСПБ бодова (VII степен – дипломирани инжeњер ) или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању изједначено са академским називом мастер ( мастер инжењер ).

 

Радно искуство: 3 године у струци.

Положен државни стручни испит.

 

III Место рада:

Општина Рача, Општинска управа, улица Карађорђева бр. 48.

IV Рок за подношење пријаве на јавни конкурс:

15 дана и почиње да тече  од дана објављивања обавештења у дневним новинама, које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Јелена Николић, Извршилац за област друштвене бриге о деци и људске ресурсе у Општинској управи општине Рача, телефон: 064/4223425.

 

VI Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Општинска управа општине Рача, улица Карађорђева бр. 48, 34210 Рача, са назнаком: „За јавни конкурс на радно место – Извршилац за послове урбанизма, обједињене процедуре, стамбене послове и заштиту животне средине“.

VII Услови за рад на радним местима:

ОПШТИ УСЛОВИ:

Кандидат мора да испуњава опште услове предвиђене чланом 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017- др.закон) :

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

Стручна спрема:

– Високо образовање на студијама другог степена односно завршене мастер академске студије из области грађевине, архитектуре обима 240 ЕСПБ бодова (VII степен – дипломирани инжeњер ) или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању изједначено са академским називом мастер ( мастер инжењер ).

 

Радно искуство: 3 године у струци.

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Кандидат је  уз пријаву на Јавни конкурс дужан да достави:

 

Докази о испуњености напред наведених услова подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) прописано је  поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља, и обрађује личне податке о којима се води службена евиденција (то су конкретно: уверење о држављанству, извод из МК, уверење о положеном државном стручном испиту или правосудном испиту), осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да учесник конкурса осим горе наведеног, достави и изјаву којом се опредељује за једну од ове две могућности. Примерак изјаве налази се на сајту општине Рача www.raca.rs.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

 

X   За наведенo раднo местo, радни однос се заснива на неодређено време.                       

           

XI У изборном поступку проверавају се:

 

 XII Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

 

XIII Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Рача, Решењем бр. 111-4/2022-IV-00 од  03.02.2022. године.

XIV Овај оглас објављује се на званичној интернет презентацији општине Рача www.raca.rs, док се у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије и то: дневни лист „Вечерње новости“, објављује обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:
111-5/2022-IV-00 од 08.02.2022. године

 

                                                                                           Н А Ч Е Л Н И К

Општинске управе општина Рача

______________________________

                                                                                              Горан Максовић

Прилог 1 – пријава (1)

Изјава (1)