ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАЧА

Општинска управа општине Рача, на основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон), члана 12. став 1.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016) и члана 7. став 3. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 159/2020)  оглашава:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАЧА

 

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Рача, 34210 Рача, улица Карађорђева бр. 48.

II Радно место које се попуњава:

            У  ОДЕЉЕЊУ ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, радно место –  Извршилац за послове урбанизма, обједињене процедуре, стамбене послове и заштиту животне средине, које је разврстано у звање Саветник – 1 извршилац.

 

Опис послова:

 

 • Води управни поступак и доноси решења;
 • Израђује изводе из урбанистичких планова,
 • Предлаже приоритете у изради, измени и стављању ван снаге планске документације;
 • Припрема нацрте предлога одлука о изради и усвајању планова;
 • Координира, прати рад и сарађује са обрађивачима  планова;
 • Проверава усклађеност планова у току израде са плановима шире просторне целине, законом и подзаконским актима;
 • Стара се о законитости поступка израде и усвајања урбанистичког плана и доступности јавности;
 • Прегледа и проверава  нацрте и предлоге урбанистичких планова у поступку израде и доношења;
 • Оглашава и спроводи процедуре раног јавног увида и припрема извештаје о раном јавном увиду;
 • Обавља послове у вези са прибављањем услова и мишљења јавних предузећа у фази израде планова, доставља на стручну контролу, оверу, води и евидентира документацију и чува матрице елабората, мониторинг и евалуацију урбанистичких планова;
 • Оглашава и спроводи процедуре јавног увида и припрема извештаје о обављеном јавном увиду;
 • Остварује сарадњу са струковним организацијама и учетвује у припреми и расписивању урбанистичко-архитектонских конкурса за просторе и објекте значајне за општину;
 • Сарађује, а по потреби учетвује у раду Комисије за планове;
 • Доставља обавештења надлежним органима у поступку израде планова;
 • Обавља послове оглашавања и спровођења процедуре потврђивања урбанистичких пројеката,
 • Доставља странкама одговор – став Комисије за планове по уложеним примедбама на план или Урбанистички пројекат у току јавног увида;
 • Води евиденције о донетим плановима, њиховим изменама и престанку важења;
 • Прикупља податке и документацију за израду Програма за постављање привремених објеката и осталих програма у области урбанизма и уређења простора;
 • Води централни регистар планских докумената;
 • Доставља за објаву на интернет страници надлежног органа планска документа и урбанистичке пројекте
 • Израђује обавештења о могућности парцелације и препарцелације;
 • Контролише усклађеност са законом, планом и подзаконским актима и потврђује пројекте парцелације и препарцелације;
 • Израђује информације о локацији,
 • Даје обавештења о намени простора и могућности градње по захтевима странака;
 • Учествује у припреми материјала за рад Комисије за планове;
 • Проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, привремене грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења радова, пријаве радова, пријаве завршетка израде темеља, пријаве завршетка објекта у конструктивном смислу, употребне дозволе;
 • Контролише усклађеност идејног решења са законом, правилницима и планским документом;
 • Прибавља копију плана и копију плана водова од надлежних служби РГЗ-а, услове, сагласности и мишљења јавних предузећа и других надлежних органа, неопходне за израду локацијских услова;
 • Израђује нацрте локацијских услова;
 • Врши контролу усклађености идејног пројекта са законом, правилником, планским документом и локацијским условима уколико су издати;
 • Проверава испуњеност имовинско-правних услова за издавање грађевинске дозволе, решења о одобрењу за извођење радова и употребних дозвола;
 • Врши контролу усклађености података наведених у изводу из пројекта за грађевинску дозволу са издатим локацијским условима;
 • Прибавља податке о висини доприноса за уређење грађевинског земљишта;
 • Израђује нацрте грађевинске дозволе, привремене грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења радова и употребне дозволе;
 • Контролише поднету документацију уз захтев за измену решења о грађевинској дозволи и измену локацијских услова;
 • Контролише техничку документације поднету уз захтев за издавање привремене грађевинске дозволе;
 • Израђује потврду о пријави радова инвеститора и прослеђује грађевинској инспекцији и РГЗ-у за упис предбележбе;
 • Обавештава инвеститора уколико нису испуњени законски услови за подношење пријаве радова;
 • Контролише усклађеност изграђених темеља са издатом грађевинском дозволом, издаје потврде о пријему изјаве о завршетку израде темеља;
 • Прослеђује грађевинској инспекција издата решења, потврде о пријави радова, пријаве завршетка израде темеља и пријаве завршетка објекта у конструктивном смислу;
 • Остварује сарадњу са јавним предузећима и другим имаоцима јавних овлашћења;
 • Контролише идејно решење код потврђивања Урбанистичког пројекта;
 • Води првостепени управни поступак,
 • Прослеђује потврде Комисије за технички преглед објекта о пуштању објекта у пробни рад грађевинској инспекцији;
 • Издаје уверења о старости објеката и уверења о етажирању посебних делова објеката,
 • Издаје потврде да је издата грађевинска и употребна дозвола за објекат,
 • Издаје потврде о правноснажности решења;
 • Ставља клаузулу правоснажности;
 • Прослеђује Пројекат за извођење и Главни пројекат заштите од пожара на сагласност МУП-у, сектору противпожарне заштите;
 • Упућује захтев имаоцу јавних овлашћења за прикључење објекта на инфраструктуру;
 • Води Регистар обједињених процедура;
 • Води евиденцију и омогућава доступност података о кретању предмета од подношења захтева до архивирања.
 • Доставља за објављивање на званичном сајту Општине, локацијске услове, грађевинске и употребне дозволе, као и решења из обједињене процедуре у електронском облику;
 • Омогућава Централној евиденцији преузимање података, аката и документације садржане у Регистру;
 • Иницира подношење пријаве за привредни преступ, односно прекршајне пријаве, против имаоца јавних овлашћења и одговорног лица имаоца јавних овлашћења и предузима друге неопходне радње за несметано и правилно функционисање Регистра;
 • Доставља правоснажна решења – употребне дозволе РГЗ-у, Служби за катастар непокретности и Одељењу за катастар водова;
 • Издаје потврде и уверења из службених евиденција из делокруга свог рада на захтев странке;
 • Прати прописе из области грађевинарства, урбанизма, становања и заштите животне средине;
 • Припрема нацрте предлога одлука из области урбанизма и грађевинарства и усаглашава са законима,
 • Учествује у изради анализа, информација и извештаја из свог делокруга рада;
 • Води управни поступак и доноси решења о уклањању објеката и дозволе о уклањању објеката,
 • Обавља послове регистрације стамбених заједница;
 • Прима и обрађује захтеве и израђује решења ради издавања одобрења за заузимање јавних површина;
 • Обавља послове вођења првостепеног поступка по изјављеним жалбама; доноси закључак о одбацивању недопуштене, неблаговремене или од неовлашћеног лица изјављене жалбе првостепеном органу; разматра наводе из жалбе и оцењује да ли је жалба оправдана; по потреби врши измену управног акта; стара се о поштовању рокова за одлучивање по жалби; доноси закључак о обустављању поступка по жалби; доноси закључак о привременом прекиду поступка по жалби до решавања претходног питања; доставља акта другостепеном органу, подносиоцу жалбе и по потреби суду;
 • Врши унос и ажурирање података везаних за ГИС;
 • Врши преглед и проверу документације; спроводи поступак и припрема решења о захтевима за одлучивање о потреби процене утицаја пројеката на животну средину, захтевима за одређивање обима и садржаја студија о процени утицаја пројеката на животну средину,  захтевима за давање сагласности на студије о процени утицаја пројеката на животну средину или процене утицаја затеченог стања; спроводи поступак и припрема решења о захтевима за ажурирање студије о процени утицаја; организује  јавни увид, јавну презентацију и јавну расправу о студији о процени утицаја и студији затеченог стања пројеката на животну средину; обезбеђује учешће јавности у одлучивању поступку процене утицаја; организује рад техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину; води јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја пројеката на животну средину; припрема акт о давању сагласности на извештај о стратешкој процени утицаја планова, програма, стратегија и основа  на животну средину. припрема годишњи извештај о стању животне средине; доставља податаке Агенцији за израду извештаја о стању животне средине;
 • Обавља и друге послове по налогу, шефа Oдељења и начелника Општинске управе.

 

Услови:

Стручна спрема:

– Високо образовање на студијама другог степена односно завршене мастер академске студије из области грађевине, архитектуре обима 240 ЕСПБ бодова (VII степен – дипломирани инжeњер ) или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању изједначено са академским називом мастер ( мастер инжењер ).

 

Радно искуство: 3 године у струци.

Положен државни стручни испит.

 

III Место рада:

Општина Рача, Општинска управа, улица Карађорђева бр. 48.

IV Рок за подношење пријаве на јавни конкурс:

15 дана и почиње да тече  од дана објављивања обавештења у дневним новинама, које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Јелена Николић, Извршилац за област друштвене бриге о деци и људске ресурсе у Општинској управи општине Рача, телефон: 064/4223425.

 

VI Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Општинска управа општине Рача, улица Карађорђева бр. 48, 34210 Рача, са назнаком: „За јавни конкурс на радно место – Извршилац за послове урбанизма, обједињене процедуре, стамбене послове и заштиту животне средине“.

VII Услови за рад на радним местима:

ОПШТИ УСЛОВИ:

Кандидат мора да испуњава опште услове предвиђене чланом 80. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017- др.закон) :

 • да је пунолетан држављанин Републике Србије,
 • да има општу здравствену способност,
 • да има прописану стручну спрему,
 • да лице није правоснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци,
 • да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

Стручна спрема:

– Високо образовање на студијама другог степена односно завршене мастер академске студије из области грађевине, архитектуре обима 240 ЕСПБ бодова (VII степен – дипломирани инжeњер ) или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању изједначено са академским називом мастер ( мастер инжењер ).

 • положен стручни испит за рад у државним органима,

 

Радно искуство: 3 године у струци.

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Кандидат је  уз пријаву на Јавни конкурс дужан да достави:

 • потписану пријаву са кратком биографијом, адресом, бројем телефона,
 • диплому о стеченој стручној спреми,
 • уверење о положеном стручном испиту за запослене у органима државне управе (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту),
 • одговарајући доказ о радном искуству у струци,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
 • уверење да лице није осуђивано за кривично дело за које је предвиђена казна затвора од најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци),
 • уверење да се не води кривични поступак за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије од 6 месеци),
 • уверење о општој здравственој способности (не старије од 6 месеци),
 • потврда или уверење да кандидату није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

 

Докази о испуњености напред наведених услова подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) прописано је  поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља, и обрађује личне податке о којима се води службена евиденција (то су конкретно: уверење о држављанству, извод из МК, уверење о положеном државном стручном испиту или правосудном испиту), осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да учесник конкурса осим горе наведеног, достави и изјаву којом се опредељује за једну од ове две могућности. Примерак изјаве налази се на сајту општине Рача www.raca.rs.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

 • Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, обавиће се у просторијама Општинске управе општине Рача, улица Карађорђева број 48, о чему ће кандидати бити накнадно обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

 

X   За наведенo раднo местo, радни однос се заснива на неодређено време.                       

           

XI У изборном поступку проверавају се:

 • познавање позитивних прописа из делокруга Општинске управе, а посебно познавање законских и подзаконских прописа који се примењују на пословима радног места за које се конкурише.

 

 XII Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

 

XIII Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Рача, Решењем бр. 111-4/2022-IV-00 од  03.02.2022. године.

XIV Овај оглас објављује се на званичној интернет презентацији општине Рача www.raca.rs, док се у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије и то: дневни лист „Вечерње новости“, објављује обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:
111-5/2022-IV-00 од 08.02.2022. године

 

                                                                                           Н А Ч Е Л Н И К

Општинске управе општина Рача

______________________________

                                                                                              Горан Максовић

Прилог 1 – пријава (1)

Изјава (1)