ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАЧА

Општинска управа општине Рача, на основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-др. закон), члана 12. став 1.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 51 Број: 112-4907/2021 од 28. маја 2021. године оглашава:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАЧА

 

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Рача, 34210 Рача, улица Карађорђева бр. 48.

II Радно место које се попуњава:

         У Одељењу за општу управу, друштвене делатности, заједничке и инспекцијске послове, радно место Шеф одсека – Извршилац за имовинско – правне послове, које је разврстано у звање Саветник – 1 извршилац.

 

Опис посла:

 

 • Организује и руководи радом одсека, стара се о пуној запослености и квалитетном, благовременом и законитом извршавању послова и радних задатака у оквиру одсека;
 • Даје предлоге за оцену резултата рада радника и подноси захтеве за покретање дисциплинског поступка начелнику Општинске управе;
 • Води управни поступак, спроводи управне радње и израђује предлоге решења из надлежности Општинске управе;
 • Израђује уговоре о закупу, сачињава тапије и врши увођење у посед;
 • Води управни поступак за исељење бесправно усељених лица и израђује одговарајућа решења;
 • Сачињава уговоре о закупу и откупу станова;
 • Доноси решења о утврђивању одговарајућег чињеничног стања, о утврђивању некоришћења стана и друга решења предвиђена Законом о становању;
 • Ради информације, извештаје и анализе из имовинско правне области;
 • Прати стање и предлаже одговарајуће мере из стамбене области;
 • Учествује у раду Комисије за јавне набавке за потребе Општинске управе;
 • Израђује нацрте прописа Одлука и Решења које доносе Скупштина и њена радна тела, Општинско веће и председник општине.
 • Обавља административне, стручне и техничке послове за потребе Комисије за отуђење и прибављање непокретности у јавну својину и давање грађевинског земљишта у закуп,
 • Припрема нацрт уговора о закупу грађевинског земљишта у јавној својини, доноси решење о конверзији права коришћења у право својине, доноси решење о престанку права коришћења лицима којима је дато на коришћење грађевинско земљиште у државној својини ради изградње, а који то право коришћења нису уписали у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима по захтеву јавног правобранилаштва,
 • Припрема нацрт уговора о установљавању службености – закупу за изградњу линијских инфраструктурних објеката, доноси решење о утврђивању земљишта за редовну употребу објеката и о формирању грађевинске парцеле,
 • Води поступак око повраћаја утрина и пашњака на коришћење, води поступак око самовласног заузећа државне имовине,
 • Води поступак купопродаје станова на којима општина има право коришћења и располагања по Закону, припрема нацрте одлука о располагању непокретностима у јавној својини по Закону који регулише дату област
 • Припрема нацрт решења о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ради изградње по тржишној цени,
 • Припрема нацрт решења о давању у закуп грађевинског земљишта ради привременог постављања монтажних објеката, припрема нацрт решења о поништају решења о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта, припрема нацрт решења о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта по цени мањој од тржишне цене односно закупнине или без накнаде, припрема нацрт решења о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом,
 • Обавља послове у вези промене и укњижења нових власника код Службе за катастар непокретности, послове припреме и доставе документације Суду, Јавном правобранилаштву и другим органима и организацијама, послове правне помоћи,
 • Припрема и доставља документацију странкама ради подношења захтева за реституцију код Агенције за реституцију,
 • Врши унос и ажурирање података везаних за ГИС – припрема нацрте нормативних аката из области имовинско правне области,
 • Обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе;
 • Обавља и друге послове из ове области по налогу шефа Одељења и начелника Општинске управе.

 

Услови:

 

Стручна спрема:

-високо образовање из области правних наука стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године (VII степен – дипломирани правник) односно високо образовање на основним студијама у трајању од четири године обима 240 ЕСПБ бодова или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Радно искуство: 3 године.

 • положен државни стручни испит.

 

III Место рада:

Општина Рача, Општинска управа, Улица Карађорђева бр. 48.

IV Рок за подношење пријаве на јавни конкурс:

15 дана и почиње да тече  од дана објављивања обавештења у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Душица Миљојковић, шеф Одељења за општу управу, друштвене делатности, заједничке и инспекцијске послове у Општинској управи општине Рача, телефон: 069/808-40-14.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Општинска управа општине Рача, Улица Карађорђева бр. 48, 34210 Рача, са назнаком: „За јавни конкурс на радно место Шеф одсека – Извршилац за имовинско – правне послове “.

VII Услови за рад на радним местима:

ОПШТИ УСЛОВИ:

Кандидат мора да испуњава опште услове предвиђене чл. 80 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018)

 • да је пунолетан држављанин Републике Србије,
 • да има општу здравствену способност,
 • да има прописану стручну спрему,
 • да лице није правоснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци,
 • да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

Стручна спрема:

 

 • високо образовање из области правних наука стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године (VII степен – дипломирани правник) односно високо образовање на основним студијама у трајању од четири године обима 240 ЕСПБ бодова или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.
 • положен стручни испит за рад у државним органима,

 

Радно искуство: 3 година.

 

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Кандидат је, уз пријаву на Јавни конкурс, дужан да достави:

 

 • потписану пријаву са кратком биографијом, адресом, бројем телефона,
 • диплому о стеченој стручној спреми,
 • уверење о положеном стручном испиту за запослене у органима државне управе (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту),
 • одговарајући доказ о радном искуству у струци,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
 • уверење да лице није осуђивано за кривично дело за које је предвиђена казна затвора од најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци),
 • уверење да се не води кривични поступак за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије од 6 месеци),
 • уверење о општој здравственој способности (не старије од 6 месеци),
 • потврда или уверење да кандидату није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

 

Докази о испуњености напред наведених услова подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Одредбом чл. 9. и чл. 103. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/16, 95/18) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља, и обрађује личне податке о којима се води службена евиденција (то су конкретно: уверење о држављанству, извод из МК, уверење о положеном државном стручном испиту или правосудном испиту), осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да учесник конкурса, осим горе наведеног, достави и Изјаву којом се опредељује за једну од ове две могућности. Примерак Изјаве налази се на сајту општине Рача www.raca.rs.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, обавиће се у просторијама Општинске управе општине Рача, Улица Карађорђева број 48, о чему ће кандидати бити накнадно обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

 

X За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.                         

XI У изборном поступку проверавају се: познавање позитивних прописа из делокруга Општинске управе, а посебно познавање законских и подзаконских прописа који се примењују на пословима радног места за које се конкурише.

 XII Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

XIII Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Рача, Решењем бр. 111-7/2021-IV-00 од  04.06.2021.године.

XIV Овај оглас објављује се на званичној интернет презентацији општине Рача www.raca.rs, док се  у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије и то: дневни лист Вечерње новости, објављује обавештење о Јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас.

 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:
111-6/2021-IV-00 од 04.06.2021. године

 

             Обрађивач                                                                            Н А Ч Е Л Н И К

     _____________________                                                Општинске управе општина Рача

      Душица Миљојковић                                                   ______________________________

                                                                                                                          Горан Максовић

Прилог 1 – пријава

Изјава