Директор ЈКП „РАЧА“ РАЧА, на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, број 51 Број: 112-4907/2021 од 28. маја 2021. године, оглашава:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ЈКП „РАЧА“, РАЧА

 

I Орган у коме се радно место попуњава:

Јавно предузеће послује под пословним именом – Јавно комунално предузеће  “Рача“ Рача.

Скраћено пословно име: ЈКП „Рача“ Рача.

Седиште: Рача, ул. Карађорђева, број 53

Матични број: 07365292

ПИБ:  101227344

 

II Радна места која се попуњавају:

-ДЕЖУРНИ РАДНИК НА   ППОВ

 

УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛА

–    средња стручна спрема или основна стручна спрема

 

 

-ДИПЛ. ЕКОЛОГ/БИОЛОГ НА ППОВ

 

А) ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ

-Врши лабораторијску контролу квалитета отпадне воде,

-Врши анализу воде у оквиру ППОВ од улаза до излива у реципијент.

-Припрема потребне растворе за израду анализа.

-Пере лабораторијско посуђе и правилно користи уређаје и опрему.

-Анализе врши у лабораторији на погону а узорке узима на одређеним местима у линији воде и муља.

– Свакодневно контролише параметре и мерне величине које су битне за рад постројења.

Управља биолошким процесом у биоаерационом базену.

– Прави месечни извештај о реализацији плана узорковања.

– Врши мерења на спектрофотометру.

– Врши прорачуне измерених величина.

– Управља лабораторијском апотеком.

– Рукује лабораторијском опремом.

– Прави извештаје о испитивању воде у биоаерационом базену.

– Одлази производни погон и прикупља све потребне податке за свој рад.

– Прави микроскопске препарате.

– Ради све остале послове по налогу директора.

УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛА

–    VII степен стручне спреме – мастер. еколог или мастер биолог односно лица која су изједначена са мастер звањем

 

 

 

 

III Место рада:

Постројење за прераду отпадних вода у Доњој Рачи, општина Рача.

IV Рок за подношење пријаве на јавни конкурс:

15 дана и почиње да тече од дана објављивања овог конкурса на званичној интернет презентацији општине Рача односно од дана 01.07.2021.године.
V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Весна Јевремовић, запослена у ЈКП „РАЧА“, РАЧА, телефон: 069/808-40-16; мејл јkpraca@mts.rs.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Рача, ул. Карађорђева, број 53, 34210 Рача, са назнаком: „За јавни конкурс за попуњавање радних места на ППОВ“.

VII Услови за рад на радним местима:

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА СВА КОНКУРСНА МЕСТА

Кандидат мора да испуњава опште услове:

да је пунолетни држављанин Републике Србије,

 

 

 

 

VIIIДокази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Кандидат је, уз пријаву на Јавни конкурс, дужан да достави:

 

 

Докази о испуњености напред наведених услова подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Одредбом чл.9.ичл. 103. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/16, 95/18) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља, и обрађује личне податке о којима се води службена евиденција (то су конкретно: уверење о држављанству, извод из МК, уверење о положеном државном стручном испиту или правосудном испиту), осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да учесник конкурса, осим горе наведеног, достави и Изјаву којом се опредељује за једну од ове две могућности. Примерак Изјаве налази се на сајту општине Рача www.raca.rs.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, а у случају да је уредну документацију благовремено предао већи број лица у односу на број лица која се примају у радни однос, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, обавиће се у просторијама ЈКП „РАЧА“, РАЧА, о чему ће кандидати бити накнадно обавештени телефонским путем на бројеве које су навели у пријави, а разговор са каднидатима ће обавити конкурсна комисија.

 

 

X За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.                          

XI Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

XII Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора ЈКП „РАЧА“, РАЧА, Решењем бр. 211 од 30.06.2021.године.

XIIIОвај оглас објављује се на званичној интернет презентацији општине Рача www.raca.rs,.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

ЈКП „РАЧА“, РАЧА

 

Број:213

Дана: 30.06.2021       

    

ДИРЕКТОР

Дејан Вељковић