Општинска управа општине Рача, на основу члана  4. став 7. и чл. 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017), члана 12. став 1.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-2809/2018 од 27.03.2018. године, заведен код Општинске управе општине Рача под бројем 021-91/2018-IV-00 oд 30.03.2018. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-7159/2018 од 27.07.2018. године, заведен код Општинске управе општине Рача под бројем 021-270/2018-III-01 oд 03.08.2018. године, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАЧА

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Рача, 34210 Рача, Улица Карађорђева бр. 48.

II Радна места која се попуњавају:

  1. У Одељењу за привреду, пољопривреду, буџет и финансије, у Одсеку за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода радно место-Порески инспектор канцеларијске и теренске контроле, звање: саветник, (члан 20.тачка 31. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Рача („Сл.гласник општине Рача“ број 15/2018))-1 извршилац.

 

Опис посла:

– Предузима радње и активности неопходне за утврђивање чињеничног стања ради утврђивања локалних јавних прихода и одређује исправе, доказе, рок, место и начин доставе на увид и проверу ради утврђивања чињеничног стања,

– Контролише подношење пореских пријава за утврђивање локалних јавних прихода,

– Доноси решења и закључке којим се налаже отклањање неправилности утврђених у поступку контроле,

– Идентификује нове обвезнике на основу расположивих података,

– Сачињава записнике, разматра примедбе на записник, као и допунски записник о контроли,

– По потреби, а на основу налога за контролу врши теренску контролу у пословним просторијама пореског обвезника или на другом месту у зависности од предмета контроле,

– Даје обавештења и саветује пореске обвезнике,

– Учествује у изради методолошких упутстава у вези пореске контроле локалних јавних прихода,

– Обавља и друге послове у складу са законом и по налогу шефа Одсека, шефа Одељења и начелника Општинске управе.

 

Услови

 Стручна спрема:

-високо образовање из области правних наука стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године (VII степен –дипломирани правник) односно високо образовање на основним студијама у трајању од четири године обима 240 ЕСПБ бодова или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Радно искуство: 3 године у струци,

-положен државни стручни испит.

 

  1. У Одељењу за привреду, пољопривреду, буџет и финансије, у Одсеку за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода радно место- Извршилац за послове наплате локалних јавних прихода, звање: саветник, (члан 20.тачка 35. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Рача („Сл.гласник општине Рача“ број 15/2018))-1 извршилац.

 

Опис посла: израђује планове редовне и принудне наплате; учествује у припреми методолошког упутства којим се прописују процедуре наплате локалних јавних прихода; припрема и шаље опомену о врсти и износу локалних јавних прихода доспелих за наплату; предлаже руководиоцу Одељења предмет принудне наплате; доноси решење о принудној наплати; у складу са законом и општима актима општине врши увећање пореског дуга на дан почетка принудне наплате; спроводи принудну наплату локалних јавних прихода на новчаним средствима пореског обвезника и заради, односно накнади зараде, односно пензији; установљава привремене мере обезбеђења пореског потраживања у принудној наплати; припрема аката о прекиду и обустави поступка принудне наплате; води поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског дуга и захтевима за отпис пореског потраживања по основу застарелости; пријављује потраживања по основу јавних прихода у поступку стечаја; даје обавештења и пружа стручну помоћ пореским обвезницима.

Услови :

Стручна спрема:високо образовање из области правних или економских наука стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године (VII степен – дипломирани економиста или дипломирани правник ) односно високо образовање на основним студијама у трајању од четири године обима 240 ЕСПБ бодова, или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Радно искуство: 3 године у струци

-положен државни стручни испит.

3.У Одељењу за општу управу, друштвене делатности, заједничке и инспекцијске послове, у Одсеку за друштвене делатности, имовинско-правне и инспекцијске послове радно место- Извршилац за област друштвене бриге о деци, звање: млађи саветник, (члан 20.тачка 3. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Рача („Сл.гласник општине Рача“ број 15/2018))-1 извршилац.

Опис посла: Спроводи првостепени управни поступак признавања права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства ради неге детета, и одсуства ради посебне неге детета, права на дечији додатак, родитељски додатак, накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања и децу ометену у развоју и регресирање трошкова боравка у предшколској установи деце из материјално угрожених породица. Обавља послове на спровођењу поступка око признавања права на дечији додатак, у складу са међународним конвенцијама и административним споразумима. Израђује месечне, полугодишње и годишње извештаје за требовање средстава за исплату дечјег додатка, породиљских права и других накнада, као и за потребе статистике. Обавља и друге послове по налогу начелника одељења и начелника Општинске управе.

 

Услови

Стручна спрема: високо образовање из области економских наука стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године (VII степен – дипломирани економиста) односно високо образовање на основним студијама у трајању од четири године обима 240 ЕСПБ бодова, или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Радно искуство: 1 година у струци

-положен државни стручни испит.

III Место рада:

Општина Рача, Општинска управа, Улица Карађорђева бр.48.

IV Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана и почиње да тече  наредног дана од дана објављивања обавештења у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Душица Миљојковић, шеф Одељења за општу управу, друштвене делатности, заједничке и инспекцијске послове и извршилац за људске ресурсе у Општинској управи општине Рача, телефон: 069/808-40-14.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Општинска управа општине Рача, Улица Карађорђева бр.48, 34210 Рача, са назнаком: „За јавни конкурс на радно место_______________“. (уписати назив радног места)

VII Услови за рад на радним местима:

ОПШТИ УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове предвиђене чл.80 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017)- да је пунолетан држављанин Републике Србије, да има прописано образовање, да испуњава остале услове прописане законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места, да учесник конкурса није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

За радно место број 1. Порески инспектор канцеларијске и теренске контроле:

-високо образовање из области правних наука стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године (VII степен –дипломирани правник) односно високо образовање на основним студијама у трајању од четири године обима 240 ЕСПБ бодова или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању,

-3 године радног искуства у струци,

-положен државни стручни испит.

 

За радно место број 2. Извршилац за послове наплате локалних јавних прихода:

високо образовање из области правних или економских наука стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године (VII степен – дипломирани економиста или дипломирани правник ) односно високо образовање на основним студијама у трајању од четири године обима 240 ЕСПБ бодова, или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

3 године у струци

-положен државни стручни испит.

За радно место број 3. Извршилац за област друштвене бриге о деци:

-високо образовање из области економских наука стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године (VII степен – дипломирани економиста) односно високо образовање на основним студијама у трајању од четири године обима 240 ЕСПБ бодова, или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању,

-1 година радног искуства у струци ,

-положен државни стручни испит.

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Кандидат је, уз пријаву на јавни конкурс, дужан да достави:

-потписану пријаву са кратком биографијом, адресом, бројем телефона,

-диплому о стеченој стручној спреми,

-уверење о положеном стручном испиту за запослене у органима државне управе (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту),

-одговарајући доказ о радном искуству у струци,

-извод из матичне књиге рођених,

-уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),

-уверење да лице није осуђивано за кривично дело за које је предвиђена казна затвора од најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци),

-уверење да се не води кривични поступак за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије од 6 месеци),

-уверење о општој здравственој способности (не старије од 6 месеци),

-потврда или уверење да кандидату није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (за учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе).

 

Докази о испуњености напред наведених услова подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Одредбом чл.9. и 103. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/16) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља, и обрађује личне податке о којима се води службена евиденција (то су конкретно: уверење о држављанству, извод из МК, уверење о положеном државном стручном испиту или правосудном испиту), осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

 

Потребно је да учесник конкурса, осим горе наведеног, достави и изјаву којом се опредељује за једну од ове две могућности. Примерак изјаве налази се на сајту општине Рача www.raca.rs.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, обавиће се у просторијама Општинске управе општине Рача, Улица Карађорђева број 48, о чему ће кандидати бити накнадно обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

 

X За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.      

                       

XI У изборном поступку проверавају се: познавање позитивних прописа из делокруга Општинске управе, а посебно познавање законских прописа који се примењују на пословима радног места за које се конкурише.

 

 XII Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране Заменика начелника Општинске управе општине Рача, Решењем бр. 112-52/2018-IV-00 од  16.08.2018.године.

XIII     Овај оглас објављује се на званичној интернет страници општине Рача www.raca.rs, док се  у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије и то: дневни лист Вечерње новости, објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет странице на којој је објављен оглас.

 

Напомена: Сходно чл. 72. и 73. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16 и 113/2017) пробни рад је обавезан за сва лица која нису заснивала радни однос у органу аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе или државном органу и траје шест месеци. Службенику који не задовољи на пробном раду престаје радни однос.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране надлежног органа, биће одбачене.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 112-53/2018-IV-00
од 16.08.2018. године

 

                                                                                                           ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ОПШТИНЕ РАЧА

Славољуб Арсенијевић

 

           Изјава