Општинска управа општине Рача, на основу члана  4. став 7. и чл. 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018), члана 12. став 1.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-12629/2018 од 25.12.2018. године, заведен код Општинске управе општине Рача под бројем 021-744/2018-III-01 oд 25.12.2018. године, оглашава:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАЧА

 

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Рача, 34210 Рача, Улица Карађорђева бр. 48.

II Радна места која се попуњавају:

  1. У Одељењу за општу управу, друштвене делатности, заједничке и инспекцијске послове, у Одсеку за друштвене делатности, имовинско-правне послове и инспекцијске послове радно место – Просветни инспектор, звање: саветник, (члан 20. тачка 8. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Рача („Сл.гласник општине Рача“ број 14/2019)) – 1 извршилац.

 

Опис посла:

-У складу са Законом о основама система образовања и Законом о просветној инспекцији, врши надзор над применом закона и других прописа којима се уређује организација и начин рада установа предшколског васпитања и образовања и основног и средњег образовања и васпитања,

– Поступање установе у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и васпитања и општих аката, остваривања права и обавеза запосленог, ученика и његовог родитеља односно другог законског заступника, утврђених прописима у области образовања и васпитања, остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно других законских заступника, као и заштите права запослених, обезбеђивања заштите детета, ученика и запосленог од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, као и понашања које вређа углед, част или достојанство, поступка уписа и поништавања уписа у школу, испуњености прописаних услова за спровођење испита,вођења Број 14, страна 27 Службени гласник општине Рача 16.04.2019. године прописане евиденције коју води установа и утврђивање чињеница у поступку поништавања јавне исправе коју издаје установа, страначког организовања и деловања.

– У поступку верификације установе, образовног профила, остваривања наставних планова и програма, проширене делатности установе, статусне промене и промене назива и седишта установе, просветна инспектор испитује испуњеност услова и поступа у оквиру својих овлашћења

– У поступку верификације установе, за основну и проширену делатност, просветни инспектор записником констатује да ли установа испуњава услове, у складу са законом којим се уређују основе система образовања и васпитања и прописа донетих на основу тог закона и о томе обавештава орган надлежан за доношење решења у поступку верификације установа.

– Просветни инспектор врши и послове инспекцијског надзора над радом послодавца за учење кроз рад ученика, у складу са овим и посебним законом,послове инспекцијског надзора над радом установа за образовање одраслих и јавно признатих организатора активности

– Просветна инспекција врши инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређује организација и начин рада установа за образовање одраслих и јавно признатих организатора активности, обавља и друге послове по налогу начелника одељења и начелника Општинске управе.

 

 

Услови:

Стручна спрема:

Стручна спрема :Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,

Радно искуство:

 – 3 године у струци,

– положен државни стручни испит,

 

  1. У Одељењу за привреду, пољопривреду, буџет и финансије, у Одсеку за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода, радно место – Администратор локалне пореске администрације и Географског Информационог Система (ГИС), звање: млађи саветник, (члан 20. тачка 35. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Рача („Сл.гласник општине Рача“ број 14/2019)) – 1 извршилац.

 

Опис посла:

 – Обавља послове оператера локалне пореске администрације,ажурира базу података за штампу решења, води евиденцију о току достављања,издаје уверења из области локалне пореске администрације, врши аналитичке и саветодавне послове у циљу боље наплате пореза.

– Прикупља и прилагођава релевантне информације и податаке од значаја за развој Географског Информационог Система (ГИС)-а; координира послове уноса података са становишта усаглашености геореференциране векторске и растерске графике са базама података; обавља послове конверзије и прилагођавања података за унос у ГИС; прикупља и управља подацима из пописа и уписа имовине општине; обезбеђује заштиту и интегритет података из области ГИС-а и стара се о уредности документације; анализира и дефинише додатне захтеве у односу на уведена решења система; обавља стручне послове праћења рада, стања и одржавања ГИСа и отклањања могућих грешака у функционисању програма; даје стручна упутстава, врши анализе, упите и коментарише добијене резултате; предлаже мера за побољшање и унапређење ГИС-а.

– Обавља и друге послове по налогу шефа одсека

 

Услови:

 Стручна спрема: високо образовање из области информационих технологија или економских наука стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године (VII степен – ) односно високо образовање на основним студијама у трајању од четири године обима 240 ЕСПБ бодова, или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању;

 

Радно искуство:

1 година радног искуства.

-положен државни стручни испит.

III Место рада:

Општина Рача, Општинска управа, Улица Карађорђева бр.48.

IV Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана и почиње да тече  од дана објављивања обавештења у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Душица Миљојковић, шеф Одељења за општу управу, друштвене делатности, заједничке и инспекцијске послове и извршилац за људске ресурсе у Општинској управи општине Рача, телефон: 069/808-40-14.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Општинска управа општине Рача, Улица Карађорђева бр.48, 34210 Рача, са назнаком: „За јавни конкурс на радно место_______________“. (уписати назив радног места)

VII Услови за рад на радним местима:

ОПШТИ УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове предвиђене чл.80 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018) -да је пунолетан држављанин Републике Србије, да има општу здравствену способност, да има прописану стручну спрему, да лице није правоснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

За радно место број 1. Просветни инспектор:

Стручна спрема :Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,

3 године у струци,

-положен државни стручни испит,

 

За радно место број 2. Администратор локалне пореске администрације и Географског Информационог Система (ГИС)

Високо образовање из области информационих технологија или економских наука стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године (VII степен – ) односно високо образовање на основним студијама у трајању од четири године обима 240 ЕСПБ бодова, или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању;

1 година радног искуства.

-положен државни стручни испит.

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Кандидат је, уз пријаву на јавни конкурс, дужан да достави:

 

-потписану пријаву са кратком биографијом, адресом, бројем телефона,

-диплому о стеченој стручној спреми,

-уверење о положеном стручном испиту за запослене у органима државне управе (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту),

-одговарајући доказ о радном искуству у струци,

-извод из матичне књиге рођених,

-уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),

-уверење да лице није осуђивано за кривично дело за које је предвиђена казна затвора од најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци),

-уверење да се не води кривични поступак за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије од 6 месеци),

-уверење о општој здравственој способности (не старије од 6 месеци),

-потврда или уверење да кандидату није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

 

Докази о испуњености напред наведених услова подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Одредбом чл.9. и 103. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/16, 95/18) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља, и обрађује личне податке о којима се води службена евиденција (то су конкретно: уверење о држављанству, извод из МК, уверење о положеном државном стручном испиту или правосудном испиту), осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да учесник конкурса, осим горе наведеног, достави и изјаву којом се опредељује за једну од ове две могућности. Примерак изјаве налази се на сајту општине Рача www.raca.rs.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, обавиће се у просторијама Општинске управе општине Рача, Улица Карађорђева број 48, о чему ће кандидати бити накнадно обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

 

X За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.                             

XI У изборном поступку проверавају се: познавање позитивних прописа из делокруга Општинске управе, а посебно познавање законских и подзаконских прописа који се примењују на пословима радног места за које се конкурише.

 XII Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Рача, Решењем бр. 112-84/2019-IV-00 од  24.07.2019.године.

XIII     Овај оглас објављује се на званичној интернет презентацији општине Рача www.raca.rs, док се  у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије и то: дневни лист Вечерње новости, објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас.

 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:
112-85/2019-IV-00 од 29.07.2019. године

 

                                                                                                             Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                                             Горан Максовић

__________________

Изјава