ОДЛУКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОЗНАКА: С.08-03 ВЕРЗИЈА: 1 Страница 1 од 5

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 021-192/2020-II-02

Дана: 05.06.2020. године

На основу члана 32., став 6. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. Гласник РС“, број 36/2006), Одлуке о другом ребалансу буџета општине Рача за 2020.годину (Службени гласник општине Рача број 10/2020) , чланoва 5., 9-15, 20., 22 и 24.. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним цркавама и верским заједницама на територији општине Рача ( Службени гласник општине Рача број 21/2019), а у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“ број: 16/2018), Општинско веће општине Рача, дана 05.06.2020.године, доноси :

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ

ЈАВНОГ КОНКУРСА
за доделу средства традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Рача у 2020.години

И РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средства традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Рача у 2020.години

 

 1. Расписује сеЈавни конкурс за доделу средства традиционалним црквама и традиционалним верским заједницама на територији општине Рача из буџета општине Рача у 2020. години.

 

 1. Приоритетне области од јавног интереса

Средства намењена традиционалним црквама и верским заједницама по овом јавном конкурсу користе се за :

 

 1. Право подношења пријавепо овом јавном конкурсу имају традиционалне цркве и традиционалне верске заједнице које имају седиште или парохију на територији општине Рача.

 

 1. Обим средстава

Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у буџету општине Рача за 2020. годину у износу од 5.000.000,00 динарa.

 

 1. Начин пријављивања на конкурс

Пријаве на конкурс подносе се Општинском већу општине Рача – Комисији за спровођење поступка расподеле средстава за традиционалне цркве и верске заједнице, адреса Карађорђева 48, 34210 Рача, поштом или на писарници Општинске управе општине Рача, са назнаком ”Пријава на јавни конкурс за традиционалне цркве и верске заједнице у 2020. години“ , и то најкасније до истека последњег дана утврђеног за подношење пријаве на конкурс.

Црква или верска заједница, предлагач пројекта/учесник конкурса, може поднети само једну пријаву на јавни конкурс, са једним предлогом пројекта.

 1. Документација која се подноси:

Учесник конкурса предлог пројекта доставља на српском језику у два штампана примерка и на у електронској верзији на CD-у.

Образац пријаве се може преузети на Писарници Општинске управе општине Рача , Карађорђева 48, 34210 Рача или на сајту општине Рача www.raca.rs.

 1. Трајање програма:

Рок за реализацију програма/пројекта је 31.12.2020. године.

 1. Критеријуми бодовања за доделу средстава из буџета општине Рача:

Оцена и избор пројеката који ће се финансирати средствима из буџета општине врши се применом следећих основних критеријума:

1) Референци програма:

-област у којој се реализује Програм: карактер и значај Програма (оцена од 0-10 бодова),

–дужина трјања Програма (оцена од 0-10 бодова),

-број корисника програма- (0-10 бодова)

–могућност развијања Програма и његова одрживост: обим унапређења верске слободе и остваривања општег и заједничког интереса у капацитети за одрживост резултата Програма (0-10 бодова),

2) Циљеви који се постижу:

-обим задовољења јавног интереса (0-10 бодова),

-степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи (0-10 бодова)

 

3) суфинасирања програма из других извора

-Суфинансирања програма из других извора:сопствених прихода, буџета Републике Србије, општине, фондова Европске уније, донација и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање Програма (0-10 бодова),

 

4) Законитости и ефикасности коришћења средстава и одрживости ранијих Програма – ако су раније коришћшена средстава буџета , да ли су испуњене уговорне обавезе,

– за цркве које први пут конкуришу 0_бодова),

– за  цркве које нису испуниле уговорне обавезе немају право на доделу средстава,

 

5) обавезни критеријуми:

-реалан финасијски план , износ суфинансирања, као и различити облици финансирања (0-10 бодова) и

-да је подносилац Програма извршио своје обавезе према општини, у досадашњим Програмима  (0-10 бодова)

 

Максималан број бодова који подносилац пројекта може да оствари на основу основних критеријума је 100.

 1. Ближа упутства о условима за подношење пријава, року за доношење одлуке о избору пројекта и жалбеном року

Прихватљиви трошкови за финансирање су:
– Трошкови инфраструктурних радова на објектима који доприносе реализацији предложених активности;
– Трошкови израде пројектне документације;
– Трошкови набавке услуга;
– Трошкови набавке потрошног материјала и материјала за реализацију пројекта;
– Остали трошкови који директно произилазе из предложених активности;
– Трошкови ПДВ-а.

Неприхватљиви трошкови за финансирање су :
– дугови и покривање губитака или дуговања;
– ставке које се финансирају из других пројеката;
– куповина земље или зграда, закуп, комуналне услуге и др. ” режијски трошкови”.

Непотпуне пријаве и пријаве које нису на прописаном обрасцу неће бити разматране.

Ради потпунијег сагледавања квалитета предлога пројеката, Комисија може тражити појашњења предлога пројекта и/или обавити интервју са предлагачем пројекта/учесником конкурса, као и предложити корекцију предлога пројекта.

Чланови комисије појединачно бодују сваки пројекат на основу критеријума.  Просечан број бодова представља коначан број бодова за тај предлог пројекта. Пројекат који је вреднован са мање од 60 бодова и који није подржала већина чланова Комисије неће бити предмет избора за доделу средстава из буџета општине.

Комисија, у складу са условима јавног конкурса и критеријумима, утврђује прелиминарну листу изабраних пројеката и сачињава предлог одлуке о избору пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине, са наведеним износима новчаних средстава, и исти доставља Општинском већу најкасније 30 дана од дана истека рока за подношење пријаве на јавни конкурс.

Прелиминарна листа из става 5. овог члана објављује се на званичној интернет страници и огласној табли општине и на порталу е-Управа, без одлагања по достављању предлога одлуке о избору пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине Општинском већу.

Предлагач пројекта/учесник конкурса има право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања прелиминарне листе из става 5. овог члана.

На прелиминарну листу из става 5. овог члана учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, Општинско веће доноси у року од 8 дана од дана истека рока за подношење приговора.

По окончању поступка по приговорима, Комисија сачињава коначни предлог одлуке о избору пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине у року од 3 дана од доношења одлуке о приговору и подноси га Општинском већу.

Одлуку о избору пројеката доноси Општинско веће, на основу записника о спроведеном јавном конкурсу и коначног предлога одлуке Комисије, у року од 8 дана од дана подношења коначног предлога одлуке од стране Комисије.

Одлука из става 11. овог члана објављује се на званичној интернет страници и огласној табли општине и на порталу е-Управа, без одлагања по њеном доношењу.

Корисник средстава дужан је да, пре склапања уговора о додели средстава, достави Комисији:

Са корисником средстава неће бити закључен уговор у случају да документацију из става 3. овог члана не достави у року од 7 дана од дана коначности Одлуке о избору пројеката који ће се финансирати из буџета општине Рача.

Председник општине закључује са корисником средстава уговор о додели средстава из буџета општине најкасније у року од 15 дана од дана коначности одлуке о избору пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине.

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорених страна, и нарочито садржи следеће елементе: Назив одобреног пројекта;Утврђен предмет пројекта;Време реализације пројекта;Висину додељених средстава из буџета општине за реализацију пројекта;Укупну вредност пројекта;Процентуално учешће корисника средстава у укупној вредности пројекта или средстава из других извора, уколико су ова средства обезбеђена;Начин обезбеђења и преноса средстава;Инструменти обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију пројеката, односно за случај неизвршења уговорне обавезе – предмета пројеката;Начин повраћаја неутрошених средстава;Међусобна права, обавезе и одговорности уговорених страна;Начин праћења реализације пројекта;Обавезе носиоца пројекта у погледу реализације и подношења извештаја о реализацији пројекта;Услове за раскид уговора пре истека времена на који је закључен;Права и обавезе уговорних страна у случају раскида уговора пре истека времена на који је закључен;Начин решавања спорова. Одобрени пројекат, са свим прилозима, саставни је део уговора.

У случају да се носилац пројекта не одазове закључењу уговора у року од 7 дана сматраће се да је одустао од закључења уговора.

Реализација пројектних активности које подразумевају коришћење финансијских средстава одобрених од стране Општине Рача не може почети пре потписивања уговора.

 

 1. Обавеза извештавања

Корисник средстава дужан је да Комисији подноси периодичне и завршне наративне и финансијске извештаје о реализацији пројекта на обрасцу који је саставни део овог Јавног конкурса (Прилог 5), у роковима предвиђеним закљученим уговором.

Периодични извештај се доставља квартално, осим у случају када пројекат не траје дуже од шест месеци и тада се периодични извештај доставља једном у току трајања пројекта.

Завршни наративни и финансијски извештај достављају се најкасније 30 дана по истеку трајања пројекта.

Контролу финансијског извештаја спроводи Одсек за буџет и финансије .

Контролу наративног извештаја спроводи Комисија.

Корисник средстава из буџета општине најмање једанпут годишње чини доступним јавности извештај о свом раду и обиму и начину стицања и коришћења тих средстава, при чему је дужно да јасно назначи да је реализацију конкретног пројекта подржала општина.

У случају да корисник средстава не поднесе извештаје о реализацији пројекта из става 1. овог члана, губи право учешћа на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета општине за подстицање пројеката цркава у наредној години.

11.Место и рок за подношење пријава

Пријаве на конкурс подносе се Општинском већу општине Рача – Комисији за спровођење поступка расподеле средстава за традиционалне цркве и верске заједнице, адреса Карађорђева 48, 34210 Рача, поштом или на писарници Општинске управе општине Рача.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања ове  Одлуке Општинског већа о расписивању јавног конкурса, на званичном сајту Општине, oгласној табли Општинске управе општине Рача и порталу Е-управе Републике Србије.

 1. Одлуку о Јавном конкурсуобјавити на званичној интернет страни општине Рача, oгласној табли Општинске управе општине Рача и порталу е-Управа.

За све додатне информације везане за пријављивање на јавни конкурс заинтересовани се могу обратити Јелени Радојковић на број: 069/324-60-17 и Анкици Станојевић на број: 069/808-40-70.

 

                                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

______________________________

                                                                                                                                         Ненад Савковић

 OБРАЗАЦ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА-ПРОГРАМА,ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-прилог 1

Изјава о прихватању обавезе, прилог 2

Изјава -службена евиденција-прилог 3

Изјава о непостојању сукоба интереса-прилог 4

Образац извештаја о реализацији пројекта-прилог 5

Напомена:

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Сл.гласникРС“ број 18/2016) прописано је између осталог да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибаља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Подносилац захтева је дужан да попуни изјаву којом се опрадељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то учинии самостално. Наведене изјава (Образац 1) се налази у прилогу документације-прилог број 3.

 

 

Доставити :

 1. Председнику општине Рача
 2. Званична веб презентација општине Рача
 3. Портал е-управа
 4. Начелнику ОУ Рача
 5. а/а