РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за општу управу, друштвене делатности,

 заједничке и инспекцијске послове

Број : 355-130/2018-IV-01-1

Датум : 17.12.2018. године

РАЧА

 

На основу члана 15. Одлуке о комуналном уређењу („Сл. гласник општине Рача“, бр. 11/2015,  22/2016 и 29/17), Комунални инспектор издаје следећe:

 

У П О З О Р Е Њ Е

            

УПОЗОРАВАЈУ СЕ власници предузећа, других правних лица, предузетници,  директори установа, Скупштине стамбених заједница и остали мештани насељеног места Рача, да  сходно члану 15.  Одлуке о комуналном уређењу („Сл. гласник општине Рача“, бр. 11/2015,  22/2016 и 29/17), редовно чисте и уклањају снег и лед са површина које користе, као и са јавних површина које су у непосредној функционалној вези са површином коју користе (тротоари, паркинг простори, стазе за прилаз објекту и др.), како би се исти могли безбедно и неометано користити.

 

У случају непоштовања ове Наредбе, примењиваће се казнене одредбе према одговарајућим позитивно-правним прописима.

 

 

                                                                                                КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

                                                                             Данијела Недељковић