На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,  83/14 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), Уговора о донацији, број донације:UNOPS-SwissPRO-2020-GRANT-039 од 17.12.2020. године у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“,  Решења Председника општине Рача број 021-377/2020-III-01, од 02.07.2021. године и Одлуке о расписивању Трећег Јавног позива  за одабир корисница грантова  за помоћ  унапређењу  руралног развоја  на територији оптине Рача у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“, број: 021-323/2021-III-01 од 24.09.2021 године,  Комисија за израду јавног позива и одабир корисница грантова за помоћ унапређењу руралног развоја на територији општине Рача, у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“ (у даљем тексту: Комисија), објављује:

 

ТРЕЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ

за одабир корисница грантова за помоћ унапређењу руралног развоја  на територији општине Рача, у оквиру пројектаРавноправно у будућност“

 

Позивају се заинтересована лица (кориснице), које испуњавају доле наведене услове  да се у периоду од 25.09.2021. године, до 02.10.2021. године, пријаве са документацијом потребном за учешће на  Трећем Јавном позиву у времену од 08,00 до 12,00 часова, на писарници Општинске управе општине Рача, улица Карађорђева број 48, 34210 Рача, са назнаком за Комисију за израду јавног позива и одабир корисница грантова за помоћ унапређењу руралног развоја на територији Општине Рача,  у оквиру  пројекта „Равноправно  у будућност“.

 

Трећим Јавним позивом је предвиђен одабир 4 кандидаткиње са територије општине Рача, за доделу  бесповратних финансијских средстава (грантова) за унапређење руралног развоја на територији општине Рача, при чему ће се водити рачуна о правилној територијалној заступљености жена.

Након доделе грантова (бесповратна финансијка средства)  пројектни тим за реализацију пројекта „Равноправно у будућност“ ће извршити мониторинг посету корисница грантова.

 

Додела бесповратних средстава врши се за:

 

 

Висина средстава која се додељују износи до 550 долара у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, по једној корисници средстава, при чему ће се водити рачуна о правилној територијалној заступљености корисница.

 

           Услови које кандидаткиња треба да испуњава:

Доказ: оверена копија решења о изрицању хитних мера од стране полиције и суда.

Доказ: оверена копија решења о статусу особе са инвалидитетом.

Доказ: оверена копија сведочанства.

Доказ: извод из банке или потврда од просечној месечној заради издата од стране послодавца.

Доказ: оверена копија решења о оствареном праву.

 

         Поред наведених услова, кандидат је у обавези да достави:

 

         Бодовање услова предвиђених јавним позивом вршиће се у складу са Правилником о измени и допуни Правилника о условима и критеријумима за доделу  бесповратних  финансијских  средстава  (грантова) за унапређење  руралног развоја  на територији општине Рача, број: 110-10/2021-II-01 од 26.08.2021 године, („Сл. Гласник општине Рача 23/21“).

У случају више кандидаткиња са истим бројем бодова, имаће предност кандидаткиња у складу са висином бодова који се додељују према члану 4. ставу 1. тачке 1.-5. наведеног Правилника, ако и по том основу имају исти број бодова, предност ће имати кандидаткиња која има већи број бодова на основу интервјуа, а ако и по том основу имају исти број бодова, кандидаткиња ће се изабрати путем жреба.

 

Избор кандидата обавиће се по истеку рока наведеног у јавном позиву.

 

Комисија задржава право да пре избора обави разговор са пријављеним кандидатима.

 

Уговор о регулисању  међусобних права и обавеза уговорних страна  биће потписан након избора кандидата, између Општине Рача и сваког изабраног лица, у складу са законом.

 

Детаљне информације могу се добити у периоду од 25.09.2021.године до 02.10.2021. године, у времену од 08,00 до 12,00 часова, у просторијама општине Рача, улица Карађорђева број 48, 34210 Рача или на телефон 069/8084-089 (контакт особа Снежана Миљковић, дипломирани правник, запослена у Општинској управи општине Рача).

 

Комисија за израду јавног позива и одабир за одабир корисница грантова за помоћ унапређењу руралног развоја на територији општине Рача у оквиру пројектаРавноправно у будућност“

 

 

 

 

 

Број: 021-324/2021-III-01                                                                                          Председник комисије

Дана: 24.09.2021. године                                                                                              Снежана Миљковић