На основу Одлуке Надзорног одбора бр. 92-3  од  21.03.2019 године, Директор  ЈКП „Рача“, Рача расписује:

 

ТРЕЋИ  ЈАВНИ  ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА У ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ

 

I    ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

 

  1. Булдозер “14 ОКТОБАР TG 75 C”;

 

II   ПОДАЦИ О ВОЗИЛУ

 

  1. Радна машина – Булдозер „14 ОКТОБАР TG 75 C“ са почетном ценом од 460.833,00 динара;Година производње 1981; Снага мотора 55 кw; Радна запремина 4900 цм2; Укупна маса: 7500 кг, Погонско гориво: дизел; Боја: жута; Број места за седење 1.

Возило се продаје у виђеном стању

 

 

III ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА

 

Возило се може погледати сваког радног дана у времену од 08.00 до 14.30 часова на паркингу механизације у Рачи, улица Опленачка бб, по предходној најави лицу задуженом за контакт , од дана објављивања огласа у Службеном гласнику општине Рача па до 29.03.2019 године до s312 часова .

 

IV   КРИТЕРИЈУМ ПРОДАЈЕ

 

Најповољнијом понудом сматраће се понуда са највишим понуђеним износом.

У случају да два или више понуђача у затвореним ковертама доставе понуду са истим износом,који је уједно и највиши понуђени износ,комисија ће прогласити победником понуђача који је раније доставио понуду,по датуму и времену пријемног печата ЈКП „Рача“, Рача.

Продаја ће се обављати по начелу „ виђено-купљено“ што искључује све накнадне рекламације и приговоре купца упућене продавцу по питању квалитета и евентуалних недостака

 

V    ПРАВО  УЧЕШЋА

 

Право  учешћа имају сва правна и физичка лица .

 

 

VI    САДРЖАЈ ПОНУДЕ

Писана понуда треба да садржи :

 

  1. Документа и подаци о понуђачу :

а. Физичко лице ( фотокопију личне карте,адреса и контакт телефон)

б. Правно лице (фотокопију решења о упису у Агенцију за привредне регистре ,име и презиме овлашћеног лица за заступање ,адреса и контакт телефон);

  1. Ствар у односу на коју се даје понуда и износ понуде изражене у динарима;
  2. Доказ о уплати депозита у висини од 10% од почетне цене;

 

VII    ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Писане понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком

 

Понуда  –НЕ ОТВАРАЈ-

 

„ТРЕЋИ ЈАВНИ  ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА У ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ „

 

Путем поште или непосредном предајом код ЈКП „Рача“, Рача, ул.Карађорђева број 53.

Крајњи рок за достављање понуда  је  29.03.2019 године  до 12.00 часова  укључујући  и

понуде  упућене  путем поште, а пристигле до назнaченог датума и времена.

Све понуде које пристигну после наведенг рока, као и понуде са износом мањим од утврђене почетне цене , и понуде без доказа о уплати депозита Комисија неће узети у разматрање.

Јавно надметање ће бити пуноважно и у случају да понуду достави само један понуђач.

 

VIII  ДАН  И МЕСТО  ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда  обавиће  Комисија и одржаће се 29.03.2019.године са почетком у 12 и 30 часова  у просторијама ЈКП „Рача“, Рача, ул.Карађорђева бр. 53.

Пре отварања затворених писмених понуда саопштиће се правила надметања.

Јавном отварању понуда може присуствовати овлашћена особа правног лица или физичко лице  уз доказ –пуномоћје односно  лична карта  .

Након отварања свих благовремених понуда ,закључује се јавно надметање, утврђује листа понуђача који су понудили цену изнад утврђене почетне цене или потврдили почетну цену , почевши од понуђача са најповољнијом понудом и констатује да је возило продато најповољнијем понуђачу.

 

IX  ОБАВЕЗЕ КУПЦА

Понуђач је у обавези да изврши уплату депозита на име учешћа у износу од 10 % од почетне цене возила. Понуђач је у обавези да упише број рачуна у случају повраћаја депозита.

Депозит уплатити на рачун ЈКП „Рача„, Рача, број: 150-832-67 или на благајни предузећа са назнаком « За лицитацију возила ». Уговор о купопродаји предметног возила стране уговорнице дужне су да закључе у року од 5 дана од дана у коме је констатовано да је возило продато најповољнијем понуђачу.

Купац је дужан да за купљено возило уплати понуђени износ умањен за уплаћен депозит на рачун   ЈКП „Рача“, Рача, бр. рачуна  150-832-67 код Директне банке након  склапања Уговора,  а најкасније у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда .

Трошкови пореза и преноса возила  као и остале трошкове сноси купац.

Возило се преузима у виђеном стању најкасније 10 дана након уплате укупне цене .

У случају да купац одустане од куповине и не приступи закључењу уговора о купопродаји у задатом року ЈКП „Рача“, Рача задржава право да понуди закључење уговора о купопродаји следећем најповољнијем понуђачу са утврђене листе, док новчани износ уплаће на име депозита ЈКП „Рача“, Рача задржава.

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

За додатне  информације контакт особа  је  Весна Јевремовић,  телефон : 034/751-339.

 

 

      Директор ЈКП „Рача“, Рача

 

                                                                                                            __________________________

                                                                                                                          Дејан Вељковић