РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 020-111/2021-I-01      

Дана: 16.09.2021. године

 

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 12) Статута Општине Рача („Службени гласник Општине Рача “, број 3/2019), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 16.09.2021. године, донелa је:

 

 

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању директора Jавног комуналног  предузећа „РАЧА“ Рача

 

I

ДЕЈАН ВЕЉКОВИЋ, из Доње Раче, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику, ЈМБГ 1812981720014, именује се за директора Јавног комуналног предузећа  „Рача “ Рачa, на нови мандатни период од 4 (четири) године.

 

II

Именовани је дужан да ступи на рад у року од 8 (осам) дана од дана објављивања овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.

 

III

Ово Решење је коначно.

 

IV

Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном гласнику Општине Рача“, као и на интернет страници Општине Рача www.raca.rs.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016 и 88/2019)-у даљем тексту:Закон, прописано је да директоре јавних предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса.

Статутом општине Рача („Службени гласник Општине Рача “, број 3/2019), и то чланом 40. став 1. тачка 12)  прописано је да Скупштина општине, у складу са законом, именује директоре јавних предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе.

Скупштина општине  Рача  на седници одржаној 15.06.2021. године, донела је Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавно комуналног предузећа „Рача“ Рача  и огласила Јавни конкурс број 020-61/2021-I-01.

Јавни конкурс објављен је у „Службеном гласнику општине Рача “, број 17 од 15.06.2021. године, „Службеном гласнику Републике Србије“, број 64 од 25.06.2021. године, у дневном листу „Данас “, као и на интернет страници Општине Рача www.raca.rs.

Јавни конкурс је био отворен 30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Рача, коју је именовала Скупштина општине Рача  својим Решењем број 020-62/2021-I-01  од 15.06.2021. године.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Рача је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да је на јавни конкурс за именовање директора Јавног  комуналног предузећа „Рача “ Рача  благовремено поднета једна пријава уз коју су приложени сви потребни докази.

На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је у складу са одредбом члана 40. став 5. Закона, писменим путем обавестила кандидата за директора Јавно комуналног предузећа „Рача “ Рача , Дејана Вељковића  из Раче  о томе када почиње изборни поступак.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора је, примењујући мерила утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2016), спровела изборни поступак у коме је увидом у податке из пријаве, прибављену и поднету документацију и усменим разговором са  кандидатом, извршила оцену стручне оспособљености, знања и вештине кандидата.

Оцене које кандидат у складу са Уредбом може да добије имају следеће значење: Оцена један  (1)- „не задовољава“, оцена два (2)-„делимично задовољава и оцена три (3)-у потпуности задовољава.

На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 40. став 3. Закона, Комисија је на седници одржаној 01.09.2021. године, утврдила резултат за кандидата Дејана Вељковића  из Раче  и на основу члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима саставила Ранг листу за избор директора Јавно комуналног  предузећа „Рача “  Рача , и то:

  1. Дејан Вељковић  из Доње Раче , кога је Комисија оценила оценом 3 (три).

На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора Јавног комуналног  предузећа „Рача “ Рача и Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора Јавно комуналног предузећа „Рача “ Рача , Општинска управа општине Рача  је припремила Нацрт акта о именовању првог кандидата са Ранг листе за директора Јавног комуналног  предузећа „Рача“  Рача, који је био и једини кандидат у поступку избора директора наведеног јавног предузећа.

Имајући у виду напред наведено, Општинско веће Општине Рача је размотрило Нацрт акта о именовању директора Јавног комуналног предузећа  „Рача“ Рача  и утврдило Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Рача“ Рача  и предложило Скупштини општине Рача  да предлог размотри и усвоји.

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Рача“ Рача је коначно, сходно члану 41. став 4. Закона.

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК

                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА

                                                                                                 ______________________

                                                                                                   Бранко Радосављевић

 

Решење  доставити: