На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016)  и члана 45.  став 1. тачка 10) Статута Општине Рача („Службени гласник Општине Рача “, број 6/08, 2/10, 12/2010 и 13/2017), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на својој седници одржаној дана 01.02.2019.године, донела је:

 

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

 I

           Драгана Антонијевић, из  Раче, улица Ђуре Јакшића 10/10 дипломирани економиста, ЈМБГ 2802970726418, именује се за директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача, на период од 4 (четири) године.

II

            Именованa је дужна да ступи на функцију у року од 8 (осам) дана од дана објављивања овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.

III

            Именованој престаје функција В.Д директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача, закључно са 31.01.2019. године.

IV

            Ово Решење је коначно.

V

             Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном гласнику Општине Рача“, као и на интернет страници Општине Рача www.raca.rs.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да директоре јавних предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса.

Статутом  општине Рача , чланом 45 став 1. тачка 10)  прописано је да Скупштина општине, у складу са законом, именује директоре јавних предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе.

Скупштина општине  Рача  на седници одржаној 13.11.2018 године, донела је Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката ,Рача  и огласила Јавни конкурс број 020-134/2018-I-01.

Јавни конкурс објављен је у „Службеном гласнику општине Рача “, број 24 од 13. Новембра 2018. године, „Службеном гласнику Републике Србије“, број 94  од 7. децембра 2018. године, дневном листу „Данас“, као и на интернет страници Општине Рача www.raca.rs..

Јавни конкурс је био отворен 30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Јавни конкурс спровела је Комисија за именовање директора јавно комуналних и јавних предузећа, коју је именовала Скупштина општине Рача  својим Решењем број            020-49/2017-I-01  од  31 марта 2017. године.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да је на јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача благовремено поднета једна пријава уз коју су приложени сви потребни докази.

На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је у складу са одредбом члана 40. став 5. Закона о јавним предузећима, писменим путем обавестила кандидаткињу за директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача, Драгану Антонијевић   из Раче  о томе када почиње изборни поступак.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора је, примењујући мерила утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2016), спровела изборни поступак у коме је увидом у податке из пријаве, прибављену и поднету документацију и усменим разговором са  кандидатом, извршила оцену стручне оспособљености, знања и вештине кандидата.

Оцене које кандидат у складу са Уредбом може да добије имају следеће значење: Оцена један  1 „не задовољава“, оцена два (2)-„делимично задовољава и оцена три (3) у потпуности задовољава.

На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 24.01.2019 године, утврдила резултат за кандидаткињу  Драгану Антонијевић   из Раче  и на основу члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима саставила Ранг листу за избор директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача , и то:

Драгана Антонијевић,  из  Раче, улица Ђуре Јакшића 10/10, коју је Комисија оценила са оценом 3 (три).

На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача и Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача Општинска управа општине Рача  је припремила Нацрт акта о именовању првог кандидата са Ранг листе за директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

Имајући у виду напред наведено, Општинско веће Општине Рача је размотрило Нацрт акта о именовању директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача и утврдило Предлог решења о именовању директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача и предложило је Скупштини општине Рача  да предлог размотри и усвоји.

Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача је коначно.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

 

Број: 020-5/2019I-01                                                                          ПРЕДСЕДНИК

Дана:01.02.2019. године.                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА

                                                                                                                                                                                           

 

 

Доставити:

  1. Именованој;
  2. Јавном предузећу за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача;
  3. Начелнику општинске управе општине Рача;
  4. Архиви.