Општинска управа општине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, на основу члана 45 а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), оглашава:

 

 

Рани јавни увид у елаборат за израду

Плана детаљне регулације зонe „Центар“ у Рачи

            Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном објављивања 22.07.2020. године, закључно са 05.08.2020. године.

Излагање елабората на рани јавни увид обавља се у просторијама Општинске управе опшштине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој и на званичној интернет страници општине Рача www.raca.rs у трајању раног јавног увида.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени материјал, Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој пружиће потребне информације и стручну помоћ радним данима од 11,00 до 14,00 сати.

Рани јавни увид се организује у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора за изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова.

Примедбе и сугестије на елаборат у току раног јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру општине Рача или путем ПТТ Србија) упутити Општинској управи општине Рача, одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, ул. Карађорђева бр.48, 34210 Рача или путем електронске адресе ivana.bogdanovic@www.raca.rs закључно са 05.08.2020. године.

Седница Комисије за планове општине Рача, одржаће се у згради општине (сала на спрату), 07.08.2020. године са почетком у 12 часова.

ПДР зона „Центар“ у Рачи-РЈУ можете преузети путем следећег линка: www.raca.rs/docs/PDR zona centar u Raci – RJU.pdf