На основу члана 37. Пословника о раду опшртинског Већа општине Рача ( Сл.Гласник општине Рача бр. 1/09 и 17/16), на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 23.05.2018. године, под бројем 020-53/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  6/2018) и у складу са Изменама и допунама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 22.10..2018. године под бројем 020-127/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  20/2018), Правилника о елементима за рангирање подносилаца пријаве на Посебан конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину број 110-5/2018-II-01 од 26.10.2018.г. и Посебног Конкурса за избор корсника буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину (“Сл.гласник општине Рача“ број  21/2018 од 26.10.2018.г.), и на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача, општинско Веће општине Рача , на седници одржаној дана: 07.12. 2018. године, утврдило је:

       Р А Н Г   Л И С Т У

о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,

сектор: Сектор-Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, за шифре инвестиција: 101.4.19, 101.4.20.,101.4.21., и 101.4.22, 101.4.23,  101.4.24 и 101.4.28.

 

Комисија за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача је утврдила Предлог ранг листе о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: Сектор Сектор-Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, за шифре инвестиција: 101.4.19, 101.4.20.,101.4.21., и 101.4.22, 101.4.23,  101.4.24 и 101.4.28., руководећи се Одлуком Општинског већа општине Рача бр.021-660/2018-II-01 од  23.11.2018.г..

 

ВРЕДНОВАНИ И РАНГИРАНИ ЗАХТЕВИ

 

Ред.бр. Заводни бр. Еб.број Подносилац захтева Шифра инвестиције Број бодова
1. 021-621/2018-II-01 24 Бојана Сретеновић, Мало Крчмаре 101.4.24 85
2. 021-613/2018-II-01 22 Мирјана Ранковић, Трска 101.4.24 85
3. 021-564/2018-II-01 6 Светлана Милојевић, Поповић 101.4.24 85
4. 021-568/2018-II-01 7 Радослава нешић, Сипић 101.4.24 85
5. 021-558/2018-II-01 3 Горица Божовић, Рача 101.4.24 85
6. 021-559/2018-II-01 4 Немања Тодоровић, Сараново 101.4.24 80
7. 021-560/2018-II-01 5 Рајко Цукић, Велико Крчмаре 101.4.24 80
8. 021-663/2018-II-01 26 Велибор Петронијевић, Доње Јарушице 101.4.24 80
9. 021-557/2018-II-01 2 Владан Стевановић, Сараново 101.4.24 80
10. 021-588/2018-II-01 13 Милош Павловић, Сепци 101.4.24 75
11. 021-589/2018-II-01 14 Драган Стојковић, Сепци 101.4.24 75
12. 021-626/2018-II-01 25 Славковић Саша,Сепци 101.4.24 75
13. 021-655/2018-II-01 34 Стефан Миловановић, Ђурђево 101.4.24 70
14. 021-618/2018-II-01 23 Ђорђе Јовановић, Вучић 101.4.24 70
15. 021-575/2018-II-01 10 Милош Миливојебић, Сипић 101.4.24 70
16. 021-592/2018-II-01 17 Драган Јовичић, Бошњане 101.4.24 70
17. 021-596/2018-II-01 19 Владимир Радојевић, Сипић  101.4.24 70
18. 021-635/2018-II-01 28 Славиша Доманович, Бошњане 101.4.24 70
19. 021-654/2018-II-01 33 Александар Ранковић, Сараново 101.4.24 70
20. 021-595/2018-II-01 18 Гордана Стевановић, Сараново 101.4.24 20
21. 021-570/2018-II-01 8 Славојка Живуловић, Сипић 101.4.21 15
22. 021-571/2018-II-01 9 Биљана Илић, Адровац 101.4.24 15
23. 021-555/2018-II-01 1 Мирољуб Милетић, Мирашевац 101.4.24 15
24. 021-641/2018-II-01 29 Јелица Ивановић, Доња Рача 101.4.24 15
25. 021-590/2018-II-01 15 Ана Сенић, Вишевац 101.4.24 85

 

26. 021-587/2018-II-01 12 Сања Николић, Сипић 101.4.24 85
27. 021-634/2018-II-01 27 Сања Игњатовић, Сараново 101.4.24 85
28. 021-608/2018-II-01 20 Наташа Павловић, Трска 101.4.24 85
29. 021-591/2018-II-01 16 Немања Павловић, Сипић 101.4.24 70
30. 021-652/2018-II-01 32 Миливојевић Марко, Сипић 101.4.21 70
31. 021-609/2018-II-01 21 Небојша Николић, Сипић 101.4.24 70

 

ЗАХТЕВИ КОЈИ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА

 

Ред.бр. Заводни бр. Ев.број Подносилац захтева Шифра инвестиције Разлог неприхватања
1. 021-645/2018-II-01 30 Горан Милић, Велико Крчмаре 101.4.24 Није доставио доказ о испуњености услова ни по једном основу за бодовоање и рангирање
2. 021-646/2018-II-01 31 Милица Ђоковић, Рача 101.4.19 Непотпуна документација
3. 021-569/2018-II-01 7 Нешић Слободан, Сепци 101.4.24 Из истог породичног домаћинства конкурисала супруга

 

  1. Коначна ранг листа о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: Сектор Сектор-Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, за шифре инвестиција: 101.4.19, 101.4.20.,101.4.21., и 101.4.22, 101.4.23, 101.4.24 и 101.4.28., одобрава се одлуком Општинског већа општине Рача у складу са укупним расположивим средствима за реализацију Посебног Конкурса за избор корсника буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину (“Сл.гласник општине Рача“ број 21/2018 од 26.10.2018).

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 

 

Број: 021-690/2018-II-01

 

Дана: 07.12.2018.године

                                                                                                                        Председник

    _______________________

                                                                                                                                                                                      Ненад Савковић

 

Доставити:

– Комисији за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача,

– Председнику општине Рача

– Службени Гласник општине Рача

– званична веб презентација општине Рача

– рачуноводству

-а/а