На основу чл. 37. Полсловника о раду општинског Већа ( Сл.гласник општине Рача бр. 1/09 и 17/16 ),на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 23.05.2018. године, под бројем 020-53/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  6/2018) и у складу са Изменама и допунама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 22.10..2018. године под бројем 020-127/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  20/2018), Правилника о елементима за рангирање подносилаца пријаве на Посебан конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину број 110-5/2018-II-01 од 26.10.2018.г. и Посебног Конкурса за избор корсника буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину (“Сл.гласник општине Рача“ број  21/2018 од 26.10.2018.г.),  и предлога Комисије за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача, општинско Веће општине Рача  на седници одржаној дана: 07.12. 2018. године, утврдило је:

 

   Р А Н  Г   Л И С Т У

о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,

 сектор: Сектор Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.)

за шифре инвестиција: 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10..

 

  1. Комисија за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача је утврдила Предлог ранг листе о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: Сектор Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.) , за шифре инвестиција: 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10.., руководећи се Одлуком Општинског већа општине Рача бр.021-660/2018-II-01 од 23.11.2018.г..

 

ВРЕДНОВАНИ И РАНГИРАНИ ЗАХТЕВИ

 

Ред.бр. Заводни бр. Еб.број Подносилац захтева Шифра инвестиције Број бодова
1. 021-648/2018-II-01 20 Гордана Голубовић, Сипић 101.5.6 95
2. 021-630/2018-II-01 15 Марина Јовић, Вучић 101.5.6 85
3. 021-614/2018-II-01 12 Милојко Ковачевић, Рача 101.5.4 85
4. 021-642/2018-II-01 17 Марко Срећковић, Велико Крчмаре 101.5.2. 80
5. 021-601/2018-II-01 8 Немања Петровић, Сипић 101.5.4 80
6. 021-610/2018-II-01 11 Душан Домановић, Бошњане          101.5.2. 80
7. 021-644/2018-II-01 18 Драган Милисављевић, Велико Крчмаре          101.5.6. 80
8. 021-5942018-II-01 5 Добрица Ђорђевић, Сипић 101.5.1. 80
9. 021-603/2018-II-01 9 Никола Николић, Трска 101.5.2 70
10. 021-656/2018-II-01 23 Драган Нешић, Поповић 101.5.4 70
11. 021-607/2018-II-01 10 Небојша Милосављевић, Бошњане 101.5.4 70
12. 021-653/2018-II-01 22 Бојан Симић, Борци 101.5.6 70
13. 021-565/2018-II-01 1 Срђан Минић, Рача 101.5.10 70
14. 021-651/2018-II-01 21 Љиљабна Милојевић, Сипић 101.5.2 25
15. 021-566/2018-II-01 2 Весна Јевремовић, Рача 101.5.2 15
16. 021-627/2018-II-01 14 Ненад Божић, Рача 101.5.2 10
17. 021-631/2018-II-01 16 Витомир Петронијевић, Доње Јарушице 101.5.2 10
18. 021-598/2018-II-01 6 Ивана Милановић, Сипић 101.5.2. 85
19. 021-586/2018-II-01 3 Јелена Јобвановић, Вучић 101.5.2. 85
20. 021-647/2018-II-01 19 Марија Ивановић, Рача 101.5.2 85
21. 021-600/2018-II-01 7 Александар Ковачевић, Сипић 101.5.6 70
22. 021-593/2018-II-01 4 Никола Перић, Доња Рача 101.5.6 70

 

ЗАХТЕВИ КОЈИ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА

 

Ред.бр. Заводни бр. Еб.број Подносилац захтева Шифра инвестиције Разлог неприхватања
1 021-619/2018-II-01 13 Божић Милијана, Рача 101.5.1 Није достављено уверење о кућној заједници

 

  1. Коначна ранг листа о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: Сектор Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.) , за шифре инвестиција: 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10.., одобрава се одлуком Општинског већа општине Рача у складу са укупним расположивим средствима за реализацију Посебног Конкурса за избор корсника буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину (“Сл.гласник општине Рача“ број 21/2018 од 26.10.2018).

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 

Број: 021-691/2018-II-01

Дана: 07.12.2018.године

                                                                                                                         Председник

             _______________________

                                                                                                                                      Ненад Савковић

 

 

Доставити:

– Комисије за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача,

– Председнику општине

– Службени гласник

– интернет презентација

– рачуноводству

-а/а