На основу члана 8 став 1. тачка 6,  члана 11. став 2. и став 3.  Правилника о условима и критеријумима  за избор корисница за доделу бесповратних финансијских средстава (грантова) за унапређење руралног развоја на територији општине Рача, Комисија за припрему јавног позива  и одабир корисница  грантова за помоћ унапређењу  руралног развоја  на територији  општине Рача  , у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“ формирана Решењем Председника општине Рача број: 021-377/2020-III-01 oд 02.07.2021 године., на седници одржаној дана 20.08.2021 . године, сачинила је следећу:

 

ПРИВРЕМЕНУ РАНГ ЛИСТУ

Кандидата по објављеном јавном позиву за одабир корисница грантова за помоћ унапређењу руралног развоја на територији општине Рача у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“

 

ДОДЕЉУЈУ СЕ средства у висини од 550 долара  у динарској противвредности , по средњем курсу  Народне банке  Србије  на дан уплате , по једној корисници средстава.

Максималан број корисница  средстава је 10, рангираних према следећој табели:

 

Р. бр Име,презиме и адреса подносиоца пријаве на јавни позив  

Деловодни број и датум подношења пријаве

 

Укупан број остварених бодова

1. Станојевић Јелица Мирашевац, Рача 021-257/21-III-01 од 13.08.2021  године  

30

2. Перић Снежана Доња Рача,  Рача 021-257/21-III-01 од 13.08.2021. године  

5

Остали пријављени кандидати:

не налазе  се на ранг листи јер  не задовољавају услове предвиђене Правилником.

На привремену  ранг листу кандидати  имају право приговора у року од 3 дана од дана њеног објављивања на интернет страници општине Рача: www.raca.rs и огласној табли општине Рaчa. Образложени приговор подноси се у писаној форми Комисији за припрему јавног позива  и одабир корисница  грантова за помоћ унепређењу  руралног развоја  на територији  општине Рача  , у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“, преко писарнице.

Датум: 20.08.2021. године

                                                                                                      Председник Комисије

                                                                                                          Снежана Миљковић