На основу члана 8 став 1. тачка 6,  члана 11. став 2. и став 3.  Правилника о измени и допуни Правилника о условима и критеријумима  за избор корисница за доделу бесповратних финансијских средстава (грантова) за унапређење руралног развоја на територији општине Рача ( „Службени гласник општине Рача“, број: 23/21), Комисија за припрему јавног позива  и одабир корисница  грантова за помоћ унепређењу  руралног развоја  на територији  општине Рача  , у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“ формирана Решењем Председника општине Рача број: 021-377/2020-III-01 oд 02.07.2021 године., на седници одржаној дана 17.09.2021 . године, сачинила је следећу:

 

 

ПРИВРЕМЕНУ РАНГ ЛИСТУ

Кандидата по објављеном Другом Јавном позиву за одабир корисница грантова за помоћ унапређењу руралног развоја на територији општине Рача у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“

 

 

ДОДЕЉУЈУ СЕ средства у висини од 550 долара  у динарској противвредности , по средњем курсу  Народне банке  Србије  на дан уплате , по једној корисници средстава.

Максималан број корисница  средстава је 8, рангираних према следећој табели:

 

 

 

Р. бр Име,презиме и адреса подносиоца пријаве на јавни позив  

Деловодни број и датум подношења пријаве

 

Укупан број остварених бодова

1. Драгана Стевановић, Сараново, Општина Рача 021-307/21-III-01 од 08.09.2021  године  

25

2. Стана Ристић, Бошњане, Општина Рача 021-307/21-III-01 од 14.09.2021. године  

15

3. Снежана Јовановић, Вишевац, Општина Рача 021-307/21-III-01 од 14.09.2021. године 5
4. Вера Проковић, Мало Крчмаре, Општина Рача 021-307/21-III-01 од 15.09.2021. године 5

 

 

На привремену  ранг листу кандидати  имају право приговора у року од 3 дана од дана њеног објављивања на интернет страници општине Рача: www.raca.rs и огласној табли општине Рaчa. Образложени приговор подноси се у писаној форми Комисији за припрему јавног позива  и одабир корисница  грантова за помоћ унепређењу  руралног развоја  на територији  општине Рача  , у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“, преко писарнице.

 

 

Датум: 17.09.2021. године

                                                                                                      Председник Комисије

                                                                                                          Снежана Миљковић