На основу члана 17. и члана 20. Правилника о ученичким и студентским стипендијама које се исплаћују из Буџета општине Рача ( „Сл. гласник општине Рача“, број 23/19), а у складу са Конкурсом за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2020/2021 годину, Комисија за доделу стипендија ученицима и студентима општине Рача формирана Решењем Председника општине Рача број 67-2/2020-III-01 oд 17.11.2020 године, на седници одржаној дана 28.12.2020 . године, сачинила је следећи:

 

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ

за доделу стипендија студентима

на основу Конкурса за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2020/2021 годину

 

ДОДЕЉУЈУ СЕ средства из буџета Општине Рача, по спроведеном Конкурсу за доделу стипендија за студенте првог и другог степена студирања са територије општине Раче за школску 2020/2021. годину у износу од 5.000,00 динара (пет хиљада динара) по стипендији на месечном нивоу, у трајању од девет месеци, за укупно 10 (десет) студената рангираних према следећој табели:

 

 

Р. бр Име,презиме и адреса подносиоца пријаве на конкурс  

Деловодни број и датум подношења пријаве

 

Назив установе                   

 

Година студија

 

Успех остварен у СШ/ Просечна оцена током студирања

 

Укупан број остварених бодова

1. Емилија Митровић, ул.Краља Петра првог бр.82, Рача 67-11/20-III-01 од 30.11.2020. године ПМФ, Крагујевац  

1.

 

9,93

 

14,93

2. Александар Јанковић, Мало Крчмаре, Рача 67-16/20-III-01 од 02.12.2020. године ФИЛУМ, Крагујевац  

1.

 

9,89

 

14,89

3. Вељко Веселиновић, Мирашевац, Рача 67-28/20-III-01 од 04.12.2020. године Факултет ветеринарске медицине, Београд  

1.

 

9,88

 

14,88

4. Јелена Крстић, Сипић, Рача 67-5/20-III-01 од 25.11.2020. године ФИЛУМ, Крагујевац  

1.

 

9,67

 

14,67

5. Сава Ђурић, ул.Карађорђева бр.99, Рача 67-7/20-III-01 од 26.11.2020. године ФИН, Крагујевац  

1.

 

9,40

 

14,40

6. Милица Богићевић, Вучић, Рача 67-33/20-III-01 од 04.12.2020. године Економски Факултет, Крагујевац  

1.

 

9,04

 

14,04

7. Милош Станковић, Борци, Рача 67-26/20-III-01 од 04.12.2020. године ФИН, Крагујевац  

2.

 

8,80

 

13,80

8. Стефан Карић, Сараново, Рача 67-8/20-III-01 од 27.11.2020. године Факултет Медицинских наука, Крагујевац  

4.

 

8,70

 

13,70

9. Димитрије Остојић, Трска, Рача 67-40/20-III-01 од 15.12.2020. године Математички факултет , Београд  

1.

 

10,00

 

13,00

10. Лазар Стевановић, ул.Светог Саве бр.1, Рача 67-36/20-III-01 од 06.12.2020. године Факултет техничких наука, Чачак  

1.

 

10,00

 

12,00

 

Остали пријављени кандидати који се не налазе на ранг листи, не задовољавају услове Конкурса за доделу стипендија.

На предлог ранг листе учесници конкурса имају право приговора у року од 7 дана од дана њеног објављивања на интернет страници општине Рача: www.raca.rs и огласној табли општине Рaчa. Образложени приговор подноси се у писаној форми председнику општине Рача преко Комисије.

 

 

Датум: 28.12.2020. године

                                                                                                       

                                                                                                          Председник Комисије

                                                                                                          Снежана Миљковић