На основу члана 17. и члана 20. Правилника о ученичким и студентским стипендијама које се исплаћују из Буџета општине Рача ( „Сл. гласник општине Рача“, број 23/19), а у складу са Конкурсом (други круг) за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2021/2022 годину, Комисија за доделу стипендија ученицима и студентима општине Рача формирана Решењем Председника општине Рача број. 021-305/2021-III-01 oд 14.09.2021 године, на седници одржаној дана 12.11.2021 . године, сачинила је следећи:

 

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ

за доделу стипендија студентима

на основу Конкурса (други круг) за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2021/2022 годину

 

ДОДЕЉУЈУ СЕ средства из буџета Општине Рача, по спроведеном Конкурсу (другом кругу)  за доделу стипендија за студенте првог и другог степена студирања са територије општине Раче за школску 2021/2022. годину у износу од 5.000,00 динара (пет хиљада динара) по стипендији на месечном нивоу, у трајању од девет месеци, за укупно 4 (четири) студента рангираних према следећој табели:

 

 

Р. бр Име,презиме и адреса подносиоца пријаве на конкурс  

Деловодни број и датум подношења пријаве

 

Назив установе                   

 

Година студија

 

Успех остварен у СШ/ Просечна оцена током студирања

 

Укупан број остварених бодова

1. Максимовић Наталија, ул.Ђуре Јакшића бр.10, Рача 67-61/21-III-01 од 08.11.2021. године Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд  

1.

 

9,86

 

14,86

2. Ђорђевић Анђела, Ђурђево, Рача 67-57/21-III-01 од 03.11.2021. године ФИЛУМ, Крагујевац  

1.

 

9,40

 

14,40

3. Живуловић Јелена, Вучић, Рача 67-56/21-III-01 од 01.11.2021. године Факултет безбедности, Београд  

2.

 

9,22

 

14,22

4. Карић Стефан, Сараново, Рача 67-60/21-III-01 од 08.11.2021. године Факултет медицинских наука, Крагујевац  

5.

 

8,73

 

13,73

 

 

Остали пријављени кандидати који се не налазе на ранг листи, не задовољавају услове Конкурса (другог круга) за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2021/2022.

На предлог ранг листе учесници конкурса имају право приговора у року од 7 дана од дана њеног објављивања на интернет страници општине Рача: www.raca.rs и огласној табли општине Рaчa. Образложени приговор подноси се у писаној форми председнику општине Рача преко Комисије.

 

Датум: 12.11.2021. године

                                                                                                          Председник Комисије

                                                                                                          Снежана Миљковић