РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 021-632/2019-II-01

Датум: 23.12.2019.године

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018) , члана 71. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 3/2019),  члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник општине Рача“, број 01/09 и 17/16) и Предлога Одлуке о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће,грожђе,поврће(укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције:101.4.1. јесења садња за 2019.годину број 021-632/2019-II-01 од 20.12.2019.године, Општинско веће општине Рача је на седници одржаној 23.12.2019 донело следећу

 

 

ОДЛУКУ

о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. јесења садња 2019.године

 

 

  1. Одобравају се подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. – назив инвестиције: набавка сертификованог садног материјала воћа и то: шљиве, вишње, трешње, кајсије, брескеве, нектарине, крушке, дуње, малине и купине у јесен 2019. године, у укупном износу 165.108,88 динара без урачунатог пореза на додатну вредност, следећим подносиоцима захтева/корисницима средстава:

 

1.1.Дејану Ивановићу из Мирашевца, општина Рача,са ЈМБГ: 2810979761014 и БПГ: 736791001066 број захтева 021-588/2019-II-01 од 27.11.2019.г., у укупном износу 73.636,36 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност,за набавку сертификованог садног материјала воћа: трешње, по рачуну бр.270/2019 од 12.11.2019.г. издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац.

 

1.2. Светлани Милојевић из Поповића, општина Рача, са ЈМБГ: 2209982766021 и БПГ: 736805000495 број захтева 021-596/2019-II-01 од 02.12.2019., у укупном износу 91.472,52 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње, по рачуну бр.314/19 од 02.12.2019.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац, умањен за износ вредности садница (без пдв-а) за 41 комада вишње које нису засађене на парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад.

 

  1. Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке ће се вршити по приливу средстава, из буџета општине Рача на наменски рачун Корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.

 

  1. Овлашћује се Председник Општине Рача да по коначности ове Одлуке са наведеним лицима из става 1. закључи Уговоре о додели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. – јесења садња 2019.г..

 

5 Уговором из тачке 3. ближе ће се одредити међусобна права и обавезе уговорних страна у складу са Конкурсом.

 

  1. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама општинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е Рача.

 

  1. По објављивању Одлуке на званичном сајту, учесници конкурса који нису задовољни донетом одлуком имају право да поднесу приговор Општинском већу општине Рача. Приговор се подноси у року од три радна дана од дана објављивања Одлуке на званичном сајту општине Рача.

 

  1. Сва заинтересована лица могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача.

 

9.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

П Р Е Д С Е Д Н И К

_______________________________

Доставити: