На основу члана 21. Правилника о ученичким и студентским стипендијама које се исплаћују из Буџета општине Рача ( „Сл. гласник општине Рача“, број 23/19) и чл. 67 ст. 1. тачка 9. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, бр. 3/2019), дана 29.10.2021. године, председник општине Рача доноси следећу:

 

ОДЛУКУ

о усвајању коначне ранг листе за доделу стипендија ученицима средњих школа

 

 

Члан 1.

 

                УСВАЈА СЕ Коначна ранг листа за доделу средства из буџета општине Рача, по спроведеном Конкурсу за доделу стипендија за ученике средњих школа са територије општине Раче за школску 2021/2022. годину у износу од 4.000,00 динара (четири хиљаде динара) по стипендији на месечном нивоу, у трајању од десет месеци, за укупно 20 (двадесет) ученика рангираних према следећој табели:

 

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

за доделу стипендија ученицима средњих школа

на основу Конкурса за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2021/2022 годину

 

 

Р. бр Име,презиме и адреса подносиоца пријаве на конкурс  

Деловодни број и датум подношења пријаве

 

Назив установе                   

 

Разред

 

Просечна оцена током школовања

 

Укупан број остварених бодова

1. Лазар Марковић, ул. Вука Караџића бр. 35, Рача 67-27/21-III-01 од 06.10.2021 године. СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

3.

 

5,00

 

10,00

2. Златић Петар, ул. Карађорђева бр.87,  Рача 67-32/21-III-01 од 06.10.2021 године. СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

2.

 

5,00

 

10,00

3. Петровић Лазар, Доња Рача, Рача 67-28/21-III-01 од 06.10.2021. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

2.

 

4,87

 

9,87

4. Карић Анђела, ул. Његошева бр. 9, Рача 67-20/21-III-01 од 07.10.2021. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

4.

 

4,84

 

9,84

5. Николић Марија, ул. Краља Александра Карађорђевића бр. 47, Мали Мирашевац, Рача 67-22/21-III-01 од 07.10.2021. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

2.

 

4,82

 

9,82

6. Марија Туфегџић, ул. Краља Петра I  бр. 22, Рача 67-30/21-III-01 од 06.10.2021 године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

3.

 

4,80

 

9,80

7. Милосављевић Ана, Бошњане,  Рача 67-15/21-III-01 од 07.10.2021. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

2.

 

4,80

 

9,80

8. Марковић Наталија, Вучић, ул. Св. Марка бр. 68, Рача 67-33/21-III-01 од 06.10.2021. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

4.

 

4,79

 

9,79

9. Радојевић Душан, ул. Цара Лазара бр. 13, Рача 67-21/21-III-01 од 07.10.2021. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

4.

 

4,76

 

9,76

10. Милосављевић Наталија, ул. Авалска бр. 3, Рача 67-26/21-III-01 од 06.10.2021. године Прва крагујевачка гимназија  

2.

 

4,76

 

9,76

11. Павловић Милица, ул. Карађорђева бр. 114, Трска , Рача 67-23/21-III-01 од 06.10.2021. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

4.

 

4,76

 

9,76

12. Продановић Ђорђе, ул. Немањина бр. 16, Рача 67-11/21-III-01 од 04.10.2021. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

1.

 

4,72

 

9,72

13. Павловић  Милош, Борци, Рача 67-29/21-III-01 од 06.10.2021. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

3.

 

4,72

 

9,72

14. Милић Теодора, Мало Крчмаре, ул. Гајанска бр. 36в, Рача 67-13/21-III-01 од 05.10.2021. године Средња стручна школа, Крагујевац  

3.

 

4,66

 

9,66

15. Продановић Александра, ул. Немањина бр. 16, Рача 67-12/21- III-01 од 04.10.2021. године Прва Крагујевачка Гимназија  

2.

 

4,65

 

9,65

16. Миливојевић Ђорђе, Сараново, Рача 67-19/21- III-01 од 07.10.2021. године. СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

4.

 

 

4,62

 

9,62

17. Илић Немања, Трска, Рача 67-16/21- III-01 од 07.10.2021 године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

4.

 

4,62

 

9,62

18. Деспотовић Богдан, ул. Николе Пашића бр. 4, Рача 67-17/21-III-01 од 07.10.2021 године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

4.

 

4,61

 

9,61

19. Срећковић Марјан,  Велико Крчмаре, ул. Мр. Дејана Обрадовића бр. 18, Рача 67-8/21-III-01 од 01.10.2021 године, Прва Техничка школа, Крагујевац  

2.

 

4,60

 

9,60

20. Милетић Милица, ул. Николе Тесле, бр. 1/2/9, Рача 67-6/21-III-01 од 28.11.2021 године, Економска школа , Крагујевац  

3.

 

4,59

 

9,59

 

 

Члан 2.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

 

Конкурс за доделу стипендија које се исплаћују из буџета општине Рача објављен је дана 23.09.2021. године.

Након истека рока за подношење пријава Комисија за доделу стипендија је разматрањем пристиглих пријава и њиховом анализом објавила Предлог ранг листа. Након објављеног предлога и истека рока за изјављивање приговора на исти, Комисија је дана 29.10.2021. године утврдила Коначну ранг листу и исту проследила на усвајање.

У складу са претходним ставом је одлучено као у диспозитиву одлуке.

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ОПШТИНА РАЧА                                                                                           Ненад Савковић

ПРЕДСЕДНИК

Број: 021-372/2021-III-01

Датум: 29.10.2021.године

 

 

 

 

Одлуку доставити: