На основу члана 21. Правилника о ученичким и студентским стипендијама које се исплаћују из Буџета општине Рача ( „Сл. гласник општине Рача“, број 23/19) и чл.67.ст.1.тачка 9. Статута општине Рача („Сл.Гласник општине Рача“, бр.3/2019), дана 22.11.2021. године, Председник општине

Рача доноси следећу:

 

ОДЛУКУ

о усвајању коначне ранг листе за доделу стипендија студентима

-други круг-

 

Члан 1.

 

                УСВАЈА СЕ Коначна ранг листа по другом кругу Конкурса за доделу средства из буџета Општине Рача, по спроведеном Конкурсу за доделу стипендија за студенте (други круг) првог и другог степена студирања са територије општине Раче за школску 2021/2022. годину у износу од 5.000,00 динара (пет хиљада динара) по стипендији на месечном нивоу, у трајању од девет месеци, за укупно 4 (четири) студената рангираних према следећој табели:

 

 

КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ

за доделу стипендија студентима

на основу Конкурса (други круг) за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2021/2022 годину

 

 

   Р. бр Име,презиме и адреса подносиоца пријаве на конкурс  

Деловодни број и датум подношења пријаве

 

Назив установе                   

 

Година студија

 

Успех остварен у СШ/ Просечна оцена током студирања

 

Укупан број остварених бодова

 

1. Максимовић Наталија, ул.Ђуре Јакшића бр.10, Рача 67-61/21-III-01 од 08.11.2021. године Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд  

1.

 

9,86

 

14,86

2. Ђорђевић Анђела, Ђурђево, Рача 67-57/21-III-01 од 03.11.2021. године ФИЛУМ, Крагујевац  

1.

 

9,40

 

14,40

3. Живуловић Јелена, Вучић, Рача 67-56/21-III-01 од 01.11.2021. године Факултет безбедности, Београд  

2.

 

9,22

 

14,22

4. Карић Стефан, Сараново, Рача 67-60/21-III-01 од 08.11.2021. године Факултет медицинских наука, Крагујевац  

5.

 

8,73

 

13,73

 

Члан 2.

 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

 

Конкурс (други круг) за доделу стипендија које се исплаћују из буџета општине Рача објављен је дана 01.11.2021. године.

Након истека рока за подношење пријава Комисија за доделу стипендија је разматрањем пристиглих пријава и њиховом анализом објавила Предлог ранг листа. Након објављеног предлога и истека рока за изјављивање приговора на исти, Комисија је дана 22.11.2021. године утврдила Коначну ранг листу по другом кругу Конкурса  и исту проследила на усвајање.

У складу са претходним ставом је одлучено као у диспозитиву одлуке.

 

 

Одлуку доставити:

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ОПШТИНА РАЧА                                                                                    Ненад Савковић

ПРЕДСЕДНИК

Број: 021-397/2021-III-01

Датум: 22.11.2021 године.