На основу члана 21. Правилника о ученичким и студентским стипендијама које се исплаћују из Буџета општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, бр. 23/19) и чл. 67 ст. 1. тачка 9. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, бр. 3/2019), дана 29.10.2021. године, председник општине Рача доноси следећу:

 

ОДЛУКУ

о усвајању коначне ранг листе за доделу стипендија студентима

 

Члан 1.

                УСВАЈА СЕ Коначна ранг листа за доделу средства из буџета општине Рача, по спроведеном Конкурсу за доделу стипендија за студенте првог и другог степена студирања са територије општине Раче за школску 2021/2022. годину у износу од 5.000,00 динара (пет хиљада динара) по стипендији на месечном нивоу, у трајању од девет месеци, за укупно 15 (петнаест) студената рангираних према следећој табели:

 

КОНАЧНA РАНГ ЛИСТA

за доделу стипендија студентима

на основу Конкурса за доделу ученичких и студентских стипендија за школску 2021/2022 годину

 

   Р. Бр. Име,презиме и адреса подносиоца пријаве на конкурс  

Деловодни број и датум подношења пријаве

 

Назив установе                   

 

Година студија

 

Успех остварен у СШ/ Просечна оцена током студирања

 

Укупан број остварених бодова

1. Ранисављевић Александра, Велико Крчмаре, Рача 67-38/21-III-01 од 04.10.2021. године Факултет Медицинских Наука, Крагујевац  

1.

 

10,00

 

15,00

2. Стојковић Марта, ул. Војводе Павла Цукића бр. 12, Рача 67-42/21-III-01 од 05.10.2021. године ПМФ, Крагујевац  

1.

 

10,00

 

15,00

3. Ђокић Нина, Доња Рача, Рача 67-47/21-III-01 од 07.10.2021. године Медицински факултет, Крагујевац  

1.

 

9,96

 

14,96

4. Станојевић Јована, ул. Трговачка бр. 8, Рача 67-36/21-III-01 од 01.10.2021. године Архитектонски факултет, Београд  

1.

 

9,96

 

14,96

5. Марковић Тијана, Сипић, Рача 67-55/21-III-01 од 07.10.2021. године Економски Факултет, Крагујевац  

1.

 

9,87

 

14,87

6. Миленовић Емилија, ул. Градиштанска бр. 31, Вишевац, Рача 67-49/21-III-01 од 07.10.2021. године Акад.васп.мед. стр.студија,, Ћуприја  

1.

 

9,77

 

14,77

7. Обрадовић Јулијана, ул. Ђуре Јакшића, бр. 10/10,  Рача 67-37/21-III-01 од 04.10.2021. године Економски факултет, Београд  

1.

 

9,73

 

14,73

8. Јевтић Лазар, Сипић, Рача 67-44/21-III-01 од 06.10.2021. године Факултет техничких Наука , Чачак  

1.

 

9,70

 

14,70

9. Живановић Ивана, ул. Краља Петра I, бр. 76, Рача 67-45/21-III-01 од 06.10.2021. године Економски факултет, Крагујевац  

1.

 

9,69

 

14,69

10. Радосављевић Катарина, Велико Крчмаре, Рача 67-53/21-III-01 од 07.10.2021. године Правни факултет, Крагујевац  

1.

 

9,59

 

14,59

11. Петровић Марија, ул. Лепеничка бр. 11, Рача 67-43/21-III-01 од 06.10.2021 године, ФИН, Крагујевац  

1.

9,57 14,57
12. Марковић Теодора, Борци, Рача 67-34/21-III-01 од 30.09.2021 године. ФИН, Крагујевац  

1.

 

9,48

 

14.48

13. Милосављевић Анастасија, Мирашевац, Рача 67-41/21-III-01 од 05.10.2021 године, ФИН, Крагујевац  

1.

 

8,87

 

13,87

14. Аврамовић Весна, Сараново, Рача 67-50/21-III-01 од 07.10.2021 године, Факултет мед. Наука, Крагујевац  

3.

 

8,73

 

13,73

15. Јанковић Александар, Мало Крчмаре, Рача 67-46/21-III-01 од 07.10.2021 године. ФИЛУМ, Крагујевац  

2.

 

8,64

 

13,64

 

 

 

Члан 2.

 

Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Конкурс за доделу стипендија које се исплаћују из буџета општине Рача објављен је дана 23.09.2021. године.

Након истека рока за подношење пријава Комисија за доделу стипендија је разматрањем пристиглих пријава и њиховом анализом објавила Предлог ранг листа. Након објављеног предлога и истека рока за изјављивање приговора на исти, Комисија је дана 29.10.2021. године утврдила Коначну ранг листу и исту проследила на усвајање.

У складу са претходним ставом је одлучено као у диспозитиву одлуке.

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ОПШТИНА РАЧА                                                                                    Ненад Савковић

ПРЕДСЕДНИК

Број: 021-371/2021-III-01

Датум: 29.10.2021 године.

 

 

 

Одлуку доставити: