На основу члана 21. Правилника о ученичким и студентским стипендијама које се исплаћују из Буџета општине Рача ( „Сл. гласник општине Рача“, број 23/19) и чл.67.ст.1.тачка 9) Статута општине Рача („Сл.Гласник општине Рача“, бр.3/2019), дана 12.01.2021. године, Председник општине Рача доноси следећу:

ОДЛУКУ

о усвајању коначне ранг листе за доделу стипендија ученицима средњих школа

 

Члан 1.

 

                УСВАЈА СЕ Коначна ранг листа за доделу средства из буџета Општине Рача, по спроведеном Конкурсу за доделу стипендија за ученике средњих школа са територије општине Раче за школску 2020/2021. годину у износу од 4.000,00 динара (четири хиљаде динара) по стипендији на месечном нивоу, у трајању од десет месеци, за укупно 17 (седамнаест) ученика рангираних према следећој табели:

 

 

 

Р. бр Име,презиме и адреса подносиоца пријаве на конкурс  

Деловодни број и датум подношења пријаве

 

Назив установе                   

 

Разред

 

Просечна оцена током школовања

 

Укупан број остварених бодова

1. Лазар Марковић, ул.Вука Караџића бр.35, Рача 67-6/20-III-01 од 26.11.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

2.

 

5,00

 

24,75

2. Лазар Петровић, Доња Рача 67-13/20-III-01 од 01.12.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

1.

 

4,95

 

9,95

3. Емилија Миљојковић,

Ул.Вука Караџића бр.49, Рача

67-25/20-III-01 од 04.12.2020. године Медицинска школа „Сестре Нинковић“, Крагујевац  

1.

 

4,95

 

9,95

4. Марко Гроздић, Адровац, Рача 67-12/20-III-01 од 01.12.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

1.

 

4,90

 

9,90

5. Ана Милосављевић, Бошњане, Рача 67-29/20-III-01 од 04.12.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

1.

 

4,89

 

9,89

6. Марија Туфегџић, ул.Краља Петра првог  бр,22, Рача 67-15/20-III-01 од 02.12.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

2.

 

4,88

 

9,88

7. Милош Павловић, Борци, Рача 67-24/20-III-01 од 04.12.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

2.

 

4,88

 

9,88

8. Наталија Марковић, Вучић, Рача 67-14/20-III-01 од 01.12.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

3.

 

4,85

 

9,85

9. Анђела Карић, ул.Његошева бр.9, Рача 67-17/20-III-01 од 02.12.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

3.

 

4,82

 

9,82

10. Милена Милошевић, ул.Светог Саве бр.16, Рача 67-10/20-III-01 од 27.11.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

1.

 

4,80

 

9,80

11. Душан Радојевић, ул.Цара Лазара бр.13, Рача 67-22/20-III-01 од 04.12.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

3.

 

4,76

 

9,76

12. Стефан Марковић, Сипић, Рача 67-35/20-III-01 од 07.12.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

1.

 

4,61

 

9,61

13. Богдан Деспотовић, ул.Николе Пашића бр.4, Рача 67-19/20-III-01 од 03.12.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

3.

 

4,60

 

9,60

14. Сара Стевановић, Вишевац, Рача 67-21/20-III-01 од 04.12.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

2.

 

4,53

 

9,53

15 Валентина Шмигић, Вучић, Рача 67-23/20- III-01 од 04.12.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

2.

 

4,53

 

9,53

16 Остојић Илија, Трска, Рача 67-9/20- III-01 од 27.11.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

1.

 

5,00

 

8,00

17 Милица Павловић, Трска, Рача 67-27/20- III-01 од 04.12.2020. године СШ „Ђура Јакшић“ Рача  

3.

 

4,77

 

7,77

 

 

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Конкурс за доделу стипендија које се исплаћују из буџета општине Рача објављен је дана 23.11.2020. године.

Након истека рока за подношење пријава Комисија за доделу стипендија је разматрањем пристиглих пријава и њиховом анализом објавила Предлог ранг листа. Након објављеног предлога и истека рока за изјављивање приговора на исти, Комисија је дана 12.01.2021. године утврдила Коначну ранг листу и исту проследила на усвајање.

У складу са претходним ставом је одлучено као у диспозитиву одлуке.

 

 

Одлуку доставити:

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ОПШТИНА РАЧА                                                                                 Ненад Савковић

ПРЕДСЕДНИК

Број: 67-2/2021-III-01

Датум: 12.01.2021.године