На основу члана 21. Правилника о ученичким и студентским стипендијама које се исплаћују из Буџета општине Рача ( „Сл. гласник општине Рача“, број 23/19) и чл.67.ст.1.тачка 9) Статута општине Рача („Сл.Гласник општине Рача“, бр.3/2019), дана 12.01.2021. године, Председник општине Рача доноси следећу:

ОДЛУКУ

о усвајању коначне ранг листе за доделу стипендија студентима

 

Члан 1.

 

                УСВАЈА СЕ Коначна ранг листа за доделу средства из буџета Општине Рача, по спроведеном Конкурсу за доделу стипендија за студенте првог и другог степена студирања са територије општине Раче за школску 2020/2021. годину у износу од 5.000,00 динара (пет хиљада динара) по стипендији на месечном нивоу, у трајању од девет месеци, за укупно 18 (осамнаест) студената рангираних према следећој табели:

 

Р. бр Име,презиме и адреса подносиоца пријаве на конкурс  

Деловодни број и датум подношења пријаве

 

Назив установе                   

 

Година студија

 

Успех остварен у СШ/ Просечна оцена током студирања

 

Укупан број остварених бодова

1. Емилија Митровић, ул.Краља Петра првог бр.82, Рача 67-11/20-III-01 од 30.11.2020. године ПМФ, Крагујевац  

1.

 

9,93

 

14,93

2. Александар Јанковић, Мало Крчмаре, Рача 67-16/20-III-01 од 02.12.2020. године ФИЛУМ, Крагујевац  

1.

 

9,89

 

14,89

3. Вељко Веселиновић, Мирашевац, Рача 67-28/20-III-01 од 04.12.2020. године Факултет ветеринарске медицине, Београд  

1.

 

9,88

 

14,88

4. Јелена Крстић, Сипић, Рача 67-5/20-III-01 од 25.11.2020. године ФИЛУМ, Крагујевац  

1.

 

9,67

 

14,67

5. Сава Ђурић, ул.Карађорђева бр.99, Рача 67-7/20-III-01 од 26.11.2020. године ФИН, Крагујевац  

1.

 

9,40

 

14,40

6. Милица Богићевић, Вучић, Рача 67-33/20-III-01 од 04.12.2020. године Економски Факултет, Крагујевац  

1.

 

9,04

 

14,04

7. Миленовић Нина

Вишевац

67-20/20-III-01 од 03.12.2020 године ФИН, Крагујевац 1. 8,82 13,82
8. Милош Станковић, Борци, Рача 67-26/20-III-01 од 04.12.2020. године ФИН, Крагујевац  

2.

 

8,80

 

13,80

9. Вуковић Јована

Рача, ул.Акад.Антонија Исаковића

67-39/20-III-01 од 15.12.2020. године Математички факултет , Београд 1.  

8,77

13,77
10. Николић Јована

Вучић

67-32/20-III-01 од 04.12.2020 године ФИН Крагујевац 1. 8,74 13,74
11. Стефан Карић, Сараново, Рача 67-8/20-III-01 од 27.11.2020. године Факултет Медицинских наука, Крагујевац  

4.

 

8,70

 

13,70

12. Аврамовић Весна

Сараново

67-30/20-III-01

Од 04.12.2020 године

Медицинске науке, Крагујевац 2. 8,46 13,46
13. Ђорђевић Анђела

Ђурђево

67-31-III-01 од 04.12.2020 године Мастер ФИЛУМ Крагујевац 1. 8,44 13,44
14. Димитрије Остојић, Трска, Рача 67-40/20-III-01 од 15.12.2020. године Математички факултет , Београд  

1.

 

10,00

 

13,00

15. Стојиловић Анђела Мирашевац 67-18/20-III-01 од 02.12.2020 године ФПН

Јагодина

1. 7,68 12,68
16. Лазар Стевановић, ул.Светог Саве бр.1, Рача 67-36/20-III-01 од 06.12.2020. године Факултет техничких наука, Чачак  

1.

 

10,00

 

12,00

17. Николић Анђела, ул.Николе Тесле бр.6, Рача 67-38/20-III-01 од 11.12 2020 године ПМФ, Крагујевац 2. 8,09 11,09
18. Николић Ана

Ул.Никола Тесла брт.6, Рача

67-37/20-III-01 од 11.12.2020 године Архитектонски факултет Београд 2. 7,57 10,57

 

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Конкурс за доделу стипендија које се исплаћују из буџета општине Рача објављен је дана 23.11.2020. године.

Након истека рока за подношење пријава Комисија за доделу стипендија је разматрањем пристиглих пријава и њиховом анализом објавила Предлог ранг листа. Након објављеног предлога и истека рока за изјављивање приговора на исти, Комисија је дана 12.01.2021. године утврдила Коначну ранг листу и исту проследила на усвајање.

У складу са претходним ставом је одлучено као у диспозитиву одлуке.

 

 

Одлуку доставити:

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ОПШТИНА РАЧА                                                                                 Ненад Савковић

ПРЕДСЕДНИК

Број: 67-1/2021-III-01

Датум: 12.01.2021 године.