На сонову члана 37. Пословника о раду општинског Већа општине Рача ( Сл.Гласник опшштине Рача број 1/09 и 17/16 ), на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 23.05.2018. године, под бројем 020-53/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  6/2018) и у складу са Изменама и допунама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 22.10..2018. године под бројем 020-127/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  20/2018) и Конкурса за избор корсника буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину (“Сл.гласник општине Рача“ број  11/2018 од 21.06.2018.г.), и предлога  Комисија за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача, општинско Веће општине Рача, на седници одржаној дана: 23.11. 2018. године, доноси :

 О Д Л У К У

о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. пролећна садња 2018

 

 1. Одобравају се подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. назив инвестиције: набавка сертификованог садног материјала воћа и то: шљиве, вишње, трешње, кајсије, брескеве, нектарине, крушке, дуње, малине и купине у пролеће 2018. године, у укупном износу 1.313.253,7184 динара без урачунатог пореза на додатну вредност, следећим подносиоцима захтева/корисницима средстава:

 

1.1.Витомиру Петронијевићу из Доњих Јарушица, општина Рача,са ЈМБГ: 2908958721411 и БПГ: 736767000055 број захтева 021-286/2018-II-01 од 29.06.2018.г., у укупном износу 261.818,40 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност,за набавку сертификованог садног материјала воћа:вишње, по рачуну бр.148/2018 од 17.04.2018.г. издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац.

 

1.2. Велибору Петронијевићу из Доњих Јарушица, општина Рача, са ЈМБГ: 1004982720019 и БПГ: 736767000640 број захтева 021-287/2018-II-01 од 29-06.2018., у укупном износу 185.454,70 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње, по рачуну бр.149/18 од 17.04.2018.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац, умањен за износ вредности садница за 300 комада вишње које нису засађене на парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад.

 

1.3. Немања Тодоровић из Саранова, општина Рача,са ЈМБГ: 2610985761027 и БПГ: 736821000313, број захтева 021-296/2018-II-01 од 09.07.2018.г., у укупном износу 165.816,952 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност,за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње, по рачуну бр.171/2018 од 25.04.2018.г. издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац, умањен за износ вредности садница за 10 комада вишње и за 380  комада шљиве које нису засађене на парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад вишње однсно на парцели која је у захтеву пријављена да је подигнут нови производни засад шљиве .

 

1.4. Мирослав Живковић из Сепаца, општина Рача, са ЈМБГ: 1210956721421 и БПГ: 736830000061 број захтева 021-321/2018-II-01 од 24.07.201., у укупном износу 147.436,3964 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње по рачуну бр.145/2018 од 14.04.2018.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац умањен за износ вредности садница за 99 комада вишње које нису засађене на парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад.

 

1.5. Мирољуб Степковић из Ђурђево, општина Рача, са ЈМБГ: 0901959721413 и БПГ: 736775001049 број захтева 021-326/2018-II-01 од 30.07.2018., у укупном износу 350.000,00 динара, што чини максимални износ подстицајних средства од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње и трешње, по рачуну бр.144/2018 од 14.04.2018.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац.

 

1.6. Мирослав Живуловић из Сипића, општина Рача, са ЈМБГ: 3101957721410 и БПГ: 736848001175 број захтева 021-330/2018-II-01 од 31.07.2018., у укупном износу 202.727,27 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: шљиве и трешње по рачуну бр.179/2018 од 30.04.2018.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац.

 

 

 1. Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке ће се вршити по приливу средстава, из буџета општине Рача на наменски рачун Корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.

 

 1. Овлашћује се Председник Општине Рача да по коначности ове Одлуке са наведеним лицима из става 1. закључи Уговоре о додели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. –пролећна садња 2018.г..

 

4 Уговором из тачке 3. ближе ће се одредити међусобна права и обавезе уговорних страна.

 

 1. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама општинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е Рача.

 

 1. По објављивању Одлуке на званичном сајту, учесници конкурса који нису задовољни донетом одлуком имају право да поднесу приговор Општинском већу општине Рача. Приговор се подноси у року од три радна дана од дана објављивања Одлуке на званичном сајту општине Рача.

 

 1. Сва заинтересована лица могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача.

 

 1. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Сл.Гласнику општине Рача.

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 

 

Број: 021-617/2018-III-01

Дана: 23.11.2018.године

 

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

_____________________

                                                                                                                           Ненад Савковић

 

Доставити:

 1. Именованим корисницима средстава
 2. „Службени Гласник“ општине Рача
 3. Веб презентација општине Рача
 4. Општинска Управа
 5. архива