На основу члана 37. Пословника о раду општинског Већа општине Рача ( Сл.Гласник општине Рача бр. 1/09 и 17/16), на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 23.05.2018. године, под бројем 020-53/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  6/2018) и у складу са Изменама и допунама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 22.10..2018. године под бројем 020-127/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  20/2018), друге измене и допуне  Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 25.12.2018. године под бројем 020-156/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  30/2018) и Конкурса за избор корсника буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину (“Сл.гласник општине Рача“ број  11/2018 од 21.06.2018.г.), општинско Веће општине Рача , на седници одржаној дана: 26.12.2018. године, донело је:

 

 О Д Л У К У

о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. јесења садња 2018

 

 

 1. Одобравају се подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. назив инвестиције: набавка сертификованог садног материјала воћа и то: шљиве, вишње, трешње, кајсије, брескеве, нектарине, крушке, дуње, малине и купине у јесен 2018. године, у укупном износу 482.908,10 динара без урачунатог пореза на додатну вредност, следећим подносиоцима захтева/корисницима средстава:

 

1.1.Биљани Илић из Адровца, Деспота Стефана Високог бр.8, општина Рача,са ЈМБГ: 1408957726413 и БПГ: 736678000661 број захтева 021-673/2018-II-01 од 29.11.2018.г., у укупном износу 147.272,73 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност,за набавку сертификованог садног материјала воћа:вишње, по рачуну бр.330/2018 од 27.11.2018.г. издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац.

 

1.2. Милшу Гајићу из Трске, општина Рача, са ЈМБГ: 0108941721414 и БПГ: 736856000557 број захтева 021-672/2018-II-01 од 29.11.2018., у укупном износу 119.126,28 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње, по рачуну бр.329/18 од 27.11.2018.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац, умањен за износ вредности садница за 8 комада вишње које нису засађене на парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад.

 

1.3. Јулијани Петровић из Мирашевца, општина Рача,са ЈМБГ: 0903959726418 и БПГ: 736791000213, број захтева 021-678/2018-II-01 од 30.11.2018.г., у укупном износу 103.145,44 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност,за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње и трешње, по рачуну бр.336/2018 од 29.11.2018.г. издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац, умањен за износ вредности садница за 3 комада трешње које нису засађене на парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад вишње и трешње.

 

1.4. Драгану Јовичићу из Бошњана, општина Рача, са ЈМБГ: 0908987761034 и БПГ: 7736694000085 број захтева 021-679/2018-II-01 од 03.12.2018., у укупном износу 113.363,65 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: шљиве и дуње по рачуну бр.323/2018 од 26.11.2018.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац умањен за износ вредности садница за 20 комада шљиве и 40 комада дуње  које нису засађене на парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад.

 

 1. Одбацују се захтеви за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. назив инвестиције: набавка сертификованог садног материјала воћа и то: шљиве, вишње, трешње, кајсије, брескеве, нектарине, крушке, дуње, малине и купине у јесен 2018. Године, следећим подносиоцима захтева:

 

  2.1. Велимиру Срећковићу из Ђурђева, општина Рача, са ЈМБГ: 1506948721419 и БПГ: 736775001499 бр. захтева 021-675/2018-II-01 од  30.11.2018.г., за набавку сертификованог садног материјала воћа: шљиве по рачуну бр.335/2018 од 29.11.2018.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац као неоснован, јер не испуњава услове из Конкурса.

 

2.2 Радославу Николићу из Трске општина Рача, са ЈМБГ: 1104963721416 и БПГ: 736856000492 бр. захтева 021-677/2018-II-01 од  30.11.2018.г., за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње по рачуну бр.337/2018 од 29.11.2018.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац као неоснован, јер не испуњава услове из Конкурса.

 

 1. 3. Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке ће се вршити по приливу средстава, из буџета општине Рача на наменски рачун Корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.

 

 1. 4. Овлашћује се Председник Општине Рача да по коначности ове Одлуке са наведеним лицима из става 1. закључи Уговоре о додели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. –јесења садња 2018.г..

 

5 Уговором из тачке 3. ближе ће се одредити међусобна права и обавезе уговорних страна.

 

 1. 6. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама општинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е Рача.

 

 1. 7. По објављивању Одлуке на званичном сајту, учесници конкурса који нису задовољни донетом одлуком имају право да поднесу приговор Општинском већу општине Рача. Приговор се подноси у року од три радна дана од дана објављивања Одлуке на званичном сајту општине Рача.

 

 1. 8. Сва заинтересована лица могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача.

 

9.Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном Гласнику општине Рача.

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 

Број: 021-751/2018-II-01

 

Дана: 26. 12.2018.г.

                                                                                                                Председник општинског Већа

                                                                                                                     ______________________________

                                                                                                                                              Ненад Савковић

 

 

Доставити:

 1. Службени Галсник општине Рача
 2. Председнику општине Рача
 3. Рачунодству ОУ Рача
 4. Веб презентација општине Рача
 5. архива