На основу члана 37. Пословника о раду општинског Већа општине Рача ( Сл.Гласник општине Рача бр. 1/09 и 17/16), на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 23.05.2018. године, под бројем 020-53/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  6/2018) и у складу са Изменама и допунама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 22.10..2018. године под бројем 020-127/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  20/2018), Правилника о елементима за рангирање подносилаца пријаве на Посебан конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину број 110-5/2018-II-01 од 26.10.2018.г., Правилникa о прихватљивим инвестицијама, појединачним елементима и прихватљивим трошковима за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Рача у 2018. години за Посебан конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину број 110-4/2018-II-01 и Посебног Конкурса за избор корсника буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину (“Сл.гласник општине Рача“ број  21/2018 од 26.10.2018.г.), и на предлог  Комисије за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача, општинско Веће општине Рача, на седници одржаној дана: 07.12. 2018. године, утврдило је:

 

  О Д Л У К У

о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,

Сектор: Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, за шифре инвестиција: 101.4.19, 101.4.20.,101.4.21., и 101.4.22, 101.4.23,  101.4.24 и 101.4.28.

 

  1. Одобравају се подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: Сектор Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, за шифре инвестиција: 101.4.19, 101.4.20.,101.4.21., и 101.4.22, 101.4.23, 101.4.24 и 101.4.28., у укупном износу 16.279.347,98 динара без урачунатог пореза на додатну вредност, следећим подносиоцима захтева/корисницима средстава:

1.1. Бојана Сретеновић из Малог Крчмара, општина Рача, са ЈМБГ: 2202995725028 и БПГ: 736783001109 број захтева 021-621/2018-II-01 од 09.11.2018.г., у укупном износу 600.000,00 динара, што чини максимални износ одобрених подстицајниј средстава од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације и опреме за машине за заштиту биља по предрачуну бр. 03-217 од 09.11.2018.г. издатог од стране РАЧАКООП доо, Рача.

1.2. Мирјана Раковић из Трске, општина Рача, са ЈМБГ: 2405987725041 и БПГ: 736856000719 број захтева 021-613/2018-II-01 од 08.11.2018.г., у укупном износу 588.729,17 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације и опреме за машине за заштиту биља по предрачуну бр. (97) 06-00160 од 08.11.2018.г. издатог од стране АГРОЖИКЕН доо, Београд

1.3. Светлана Милојевић из Поповића, општина Рача, са ЈМБГ: 2209982766021 и БПГ: 736805000495 број захтева 021-564/2018-II-01 од 02.11.2018.г., у укупном износу 600.000,00 динара, што чини што чини максимални износ одобрених подстицајниј средстава од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације и опреме за машине за заштиту биља по предрачуну бр. 604008006201 од 01.11.2018.г. издатог од стране ЈУГОМЕТАЛ доо, Свилајнац

1.4. Радослава Нешић из Сипића, општина Рача, са ЈМБГ: 0406982725026 и БПГ: 736848001221 број захтева 021-568/2018-II-01 од 02.11.2018.г., у укупном износу 600.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације и опреме за машине за заштиту биља по предрачуну бр. 03-203 од 31.10.2018.г. издатог од стране РАЧАКООП доо, Рача.

1.5. Горица Божовић из Раче, општина Рача, са ЈМБГ: 2605979766072 и БПГ: 736813002426 број захтева 021-558/2018-II-01 од 31.10.2018.г., у укупном износу 574.450,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације и опреме за машине за заштиту биља по предрачуну бр. (97) 21-00155 од 31.10.2018.г. издатог од стране АГРОЖИКЕН доо, Београд

1.6. Немања Тодоровић из Саранова, општина Рача, са ЈМБГ: 2610985761027 и БПГ: 736821000313 број захтева 021-559/2018-II-01 од 31.10.2018.г., у укупном износу 472.237,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације и опреме за машине за заштиту биља по предрачуну бр. (97) 46-00179 од 03.12.2018.г. издатог од стране АГРОЖИКЕН доо, Београд

1.7. Рајко Цукић из Великог Крчмара, општина Рача, са ЈМБГ: 2610983720056 и БПГ: 736708000435 број захтева 021-560/2018-II-01 од 31.10.2018.г., у укупном износу 268.525,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације и опреме за машине за заштиту биља по предрачуну бр. (97) 61-00174 од 31.10.2018.г. издатог од стране АГРОЖИКЕН доо, Рача

1.8. Велибор Петронијевић из Доњих Јарушица, општина Рача, са ЈМБГ: 1004982720019 и БПГ: 736767000640 број захтева 021-632/2018-II-01 од 13.11.2018.г., у укупном износу 578.875,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације и опреме за машине за заштиту биља по предрачуну бр. (97) 82-00167 од 12.11.2018.г. издатог од стране АГРОЖИКЕН доо, Београд.

1.9. Владан Стевановић из Саранова, општина Рача, са ЈМБГ: 1602979761019 и БПГ: 736821000097 број захтева 021-621/2018-II-01 од 09.11.2018.г., у укупном износу 570.070,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације и опреме за машине за заштиту биља по предрачуну бр. (97) 24-00154 од 31.10.2018.г. издатог од стране АГРОЖИКЕН доо, Рача.

1.10. Милош Павловић из Сепаца, општина Рача, са ЈМБГ: 3103997720010 и БПГ: 7367830000010 број захтева 021-588/2018-II-01 од 05.11.2018.г., у укупном износу 600.000,00 динара, што чини што чини максимални износ одобрених подстицајниј средстава од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације и опреме за машине за заштиту биља по рачуну бр. 1312 од 02.11.2018.г. издатог од стране ПГС МОТОРИ доо, Београд

1.11. Драган Стојковић из Сепаца, општина Рача, са ЈМБГ: 1705980710146 и БПГ: 736830000240 број захтева 021-589/2018-II-01 од 05.11.2018.г., у укупном износу 554.666,67 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације и опреме за машине за заштиту биља по рачуну бр. 1/18 од 16.10.2018.г. издатог од стране РАЧАКООП доо, Рача и по рачуну бр. МП1025/18/М од 10.09.2018.г. издатог од стране АГРОАРТ доо, Стара Пазова

1.12. Саша Славковић из Сепаца, општина Рача, са ЈМБГ: 2305979761018 и БПГ: 736830001203 број захтева 021-626/2018-II-01 од 13.11.2018.г., у укупном износу 600.000,00 динара, што чини што чини максимални износ одобрених подстицајниј средстава од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације и опреме за машине за заштиту биља по рачуну бр. 1313 од 02.11.2018.г. издатог од стране ПГС МОТОРИ  доо, Београд

1.13. Стефан Миловановић из Ђурђева, општина Рача, са ЈМБГ: 1805992720044 и БПГ: 736775000310 број захтева 021-655/2018-II-01 од 19.11.2018.г., у укупном износу 595.560,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације и опреме за машине за заштиту биља по предрачуну бр. (97) 67-00172 од 16.11.2018.г. издатог од стране АГРОЖИКЕН доо, Београд.

1.14. Ђорђе Јовановић из Вучића, општина Рача, са ЈМБГ: 1308990720051 и БПГ: 736732001659 број захтева 021-618/2018-II-01 од 09.11.2018.г., у укупном износу 235.833,33 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације и опреме за машине за заштиту биља по предрачуну бр. 55 од 08.11.2018.г. издатог од стране БРАВАРСКА РАДИОНИЦА СЕМАЉЕВИЋ, Доње Кординце.

1.15. Милош Миливојевић из Сипића, општина Рача, са ЈМБГ: 0311988721447 и БПГ: 736848000780 број захтева 021-575/2018-II-01 од 02.11.2018.г., у укупном износу 600.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације и опреме за машине за заштиту биља по предрачуну бр. 03-206 од 31.10.2018.г. издатог од стране РАЧАКООП.

1.16. Драган Јовичић из Бошњана, општина Рача, са ЈМБГ: 0908987761034 и БПГ: 736694000085 број захтева 021-592/2018-II-01 од 05.11.2018.г., у укупном износу 371.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације и опреме за машине за заштиту биља по предрачуну бр. 03-226 од 03.12.2018.г. издатог од стране РАЧАКООП доо, Београд.

1.17. Владимир Радојевић из Сипића, општина Рача, са ЈМБГ: 1902986720046 и БПГ: 736848000136 број захтева 021-596/2018-II-01 од 05.11.2018.г., у укупном износу 600.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације и опреме за машине за заштиту биља по предрачуну бр. 0511/1/18 од 05.11.2018.г. издатог од стране СТР БРАДИЋ, Крагујевац.

1.18. Славиша Домановић из Бошњана, општина Рача, са ЈМБГ: 2308985761045 и БПГ: 736694001189 број захтева 021-635/2018-II-01 од 14.11.2018.г., у укупном износу 330.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације и опреме за машине за заштиту биља по предрачуну бр. 03-220 од 14.11.2018.г. издатог од стране РАЧАКООП доо, Рача

1.19. Александар Ранковић из Саранова, општина Рача, са ЈМБГ: 1911981761029 и БПГ: 736775001154 број захтева 021-557/2018-II-01 од 19.11.2018.г., у укупном износу 598.519,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације и опреме за машине за заштиту биља по предрачуну бр. (97) 70-00171 од 16.11.2018.г. издатог од стране АГРОЖИКЕН доо, Београд

1.20. Гордана Стевановић из Саранова, општина Рача, са ЈМБГ: 1709948726419 и БПГ: 736821000109 број захтева 021-595/2018-II-01 од 05.11.2018.г., у укупном износу 150.833,33 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације и опреме за машине за заштиту биља по рачуну бр. FMPW-295/2018 од 02.11.2018.г. издатог од стране AГРОГАС доо, Београд

1.21. Славојка Живуловић из Сипић, општина Рача, са ЈМБГ: 0110958726414 и БПГ: 736848001205 број захтева 021-570/2018-II-01 од 02.11.2018.г., у укупном износу 600.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације и опреме за машине за заштиту биља по предрачуну бр. 03-205 од 31.10.2018.г. издатог од стране РАЧАКООП доо, Рача

1.22. Биљана Илић из Адровца, општина Рача, са ЈМБГ: 1408957726413 и БПГ: 736678000661 број захтева 021-571/2018-II-01 од 02.11.2018.г., у укупном износу 599.516,67 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације и опреме за машине за заштиту биља по предрачуну бр. (97) 43-00180 од 03.12.2018.г. издатог од стране АГРОЖИКЕН доо, Београд

1.23. Мирољуб Милетић из Мирашевца, општина Рача, са ЈМБГ: 1508956721412 и БПГ: 736791000329 број захтева 021-555/2018-II-01 од 31.10.2018.г., у укупном износу 507.849,78 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације и опреме за машине за заштиту биља по рачуну бр. 300 од 10.09.2018.г. издатог од стране ГРУЖА АГРАР, Гружа

1.24. Јелица Ивановић из Доње Раче, општина Рача, са ЈМБГ: 0404944726415 и БПГ: 736759000475 број захтева 021-641/2018-II-01 од 15.11.2018.г., у укупном износу 412.345,53 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације и опреме за машине за заштиту биља по предрачуну бр. 60400800634 од 14.11.2018.г. издатог од стране ЈУГОМЕТАЛ доо, Свилајнац.

 

 

  1. Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке ће се вршити по приливу средстава, из буџета општине Рача на наменски рачун Корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.

 

  1. Овлашћује се Председник Општине Рача да по коначности ове Одлуке са наведеним лицима из става 1. закључи Уговоре о додели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, за шифре инвестиција: 101.4.19, 101.4.20.,101.4.21., и 101.4.22, 101.4.23, 101.4.24 и 101.4.28..

 

4 Уговором из тачке 3. ближе ће се одредити међусобна права и обавезе уговорних страна.

 

  1. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама Oпштинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е Рача.

 

  1. По објављивању Одлуке на званичном сајту, учесници конкурса који нису задовољни донетом одлуком имају право да поднесу приговор Општинском већу општине Рача. Приговор се подноси у року од три радна дана од дана објављивања Одлуке на званичном сајту општине Рача.

 

  1. Сва заинтересована лица могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача.

 

8.Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања.

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 

Број: 021-692/2018-II-01

 

Дана: 07.12.2018.године

                                                                                                                        Председник

             _______________________

                                                                                                                                      Ненад Савковић

 

Доставити :

– Комисије за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача,

-Председнику општине Рача

-Службени Гласник општине Рача

-Веб презентација општине Рача

-Рачуноводству

-архива

 

Решење о исправци грешке 021-692-1