РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 021-631/2019-II-01

Датум: 23.12.2019.године

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018) , члана 71. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 3/2019),  члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник општине Рача“, број 01/09 и 17/16) и Предлога Одлуке о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће,грожђе,поврће(укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције:101.4.1. пролећна садња за 2019.годину број 021-631/2019-II-01 од 20.12.2019.године, Општинско веће општине Рача је на седници одржаној 23.12.2019 донело следећу

 

 

ОДЛУКУ

о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. пролећна садња 2019.године

 

 

  1. Одобравају се подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. – назив инвестиције: набавка сертификованог садног материјала воћа и то: шљиве, вишње, трешње, кајсије, брескеве, нектарине, крушке, дуње, малине и купине у пролеће 2019. године, у укупном износу 575.243,57 динара без урачунатог пореза на додатну вредност, следећим подносиоцима захтева/корисницима средстава:

 

1.1.Радославу Николићу из Трске, општина Рача, са ЈМБГ: 1104963721416 и БПГ: 736856000492  број захтева 021-364/2019-II-01 од 07.08.2019.г., у укупном износу 76.363,64 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност,за набавку сертификованог садног материјала воћа:вишње, по рачуну бр.337/2018 од 29.11.2018.г. издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац;

 

1.2.Велимиру Срећковићу из Ђурђева, општина Рача, са ЈМБГ: 1506948721419 и БПГ: 736775001499 број захтева 021-369/2019-II-01 од 12.08.2019., у укупном износу 23.463,96 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: шљиве, по рачуну бр.335/18 од 29.11.2018.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац, умањен за износ вредности садница шљиве (без пдв-а)  за 32 комада које нису засађене на парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад већ је вршено подсађивање старог засада;

 

1.3. Милану Матијашевићу, општина Рача,са ЈМБГ: 2702955721413 и БПГ: 736686000365 број захтева 021-371/2019-II-01 од 13.08.2019.г., у укупном износу 180.762,13 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност,за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње, по рачуну бр.136/2019 од 02.04.2019.г. издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац, умањен за износ вредности садница вишње (без пдв-а) за 3 комада које нису засађене на парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад вишње;

 

1.4. Владимиру Радојевићу из Сипића, општина Рача, са ЈМБГ: 1902986720046 и БПГ: 736848000136 број захтева 021-375/2019-II-01 од 15.08.2019., у укупном износу 101.456,80 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње, по рачуну бр.133/2019 од 29.03.2019.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац умањен за износ вредности садница вишње (без пдв-а) за 30 комада које нису засађене на парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад;

 

1.5. Милошу Миливојевићу из Сипића, општина Рача, са ЈМБГ: 0311988721447 и БПГ: 736848000780 број захтева 021-376/2019-II-01 од 15.08.2019., у укупном износу 61.090,40 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње, по рачуну бр.134/2019 од 29.03.2019.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац умањен за износ вредности садница вишње (без пдв-а) за 20 комада које нису засађене на парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад;

 

1.6. Марку Миливојевићу из Сипића, општина Рача, са ЈМБГ: 1504987720036 и БПГ: 736848001299 број захтева 021-377/2019-II-01 од 15.08.2019., у укупном износу 82.035,68 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње, по рачуну бр.135/2019 од 29.03.2019.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац умањен за износ вредности садница вишње (без пдв-а) за 48 комада које нису засађене на парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад;

 

1.7. Лелици Јовановић из Поповића, општина Рача, са ЈМБГ: 1010954726419 и БПГ: 736805000053 број захтева 021-378/2019-II-01 од 15.08.2019., у укупном износу 50.070,96 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: дуње, по рачуну бр.66/2019 од 08.03.2019.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац умањен за износ вредности садница дуње (без пдв-а) за  276 комада које нису засађене на парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад;

 

 

  1. Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке ће се вршити по приливу средстава, из буџета општине Рача на наменски рачун Корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.

 

  1. Овлашћује се Председник Општине Рача да по коначности ове Одлуке са наведеним лицима из става 1. закључи Уговоре о додели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. –пролећна садња 2019.г..

 

  1. Уговором из тачке 3. ближе ће се одредити међусобна права и обавезе уговорних страна у складу са Конкурсом.

 

  1. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама општинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е Рача.

 

  1. По објављивању Одлуке на званичном сајту, учесници конкурса који нису задовољни донетом одлуком имају право да поднесу приговор Општинском већу општине Рача. Приговор се подноси у року од три радна дана од дана објављивања Одлуке на званичном сајту општине Рача.

 

  1. Сва заинтересована лица могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача.

 

8.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 П Р Е Д С Е Д Н И К

_______________________________

Доставити: